Kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning

Betänkande 2010/11:CU24

2010/11:CU24 Kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning

Civilutskottets betänkande

2010/11:CU24

Kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet proposition 2010/11:120, i vilken regeringen föreslår vissa kompletterande bestämmelser till rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet.

Det övergripande syftet med förordningen är att stärka det rättsliga skyddet för enskilda genom att säkra en effektiv gränsöverskridande indrivning av familjerättsligt underhåll inom EU. Genom förordningen upprättas även ett samarbete mellan centralmyndigheter i frågor om underhållsskyldighet.

Underhållsförordningen ska börja tillämpas den 18 juni 2011. Vid samma tidpunkt ska även 2007 års Haagprotokoll om tillämplig lag avseende underhållsskyldighet, till vilket förordningen hänvisar, börja tillämpas inom EU. Underhållsförordningen och 2007 års Haagprotokoll blir direkt tillämpliga i Sverige. Förordningen kräver dock vissa kompletterande bestämmelser. Regeringen föreslår därför en ny lag med kompletterande bestämmelser till förordningen. Den föreslår också vissa lagändringar, bl.a. i rättshjälpslagen och offentlighets- och sekretesslagen.

Den nya lagen och lagändringarna ska enligt förslaget träda i kraft den 18 juni 2011.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen, och utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag med kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning,

2. lag om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap,

3. lag om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619),

4. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:120.

Stockholm den 12 maj 2011

På civilutskottets vägnar

Veronica Palm

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Veronica Palm (S), Jan Ertsborn (FP), Magdalena Andersson (M), Anti Avsan (M), Carina Ohlsson (S), Maria Abrahamsson (M), Eva Bengtson Skogsberg (M), Jonas Gunnarsson (S), Hannah Bergstedt (S), Per Lodenius (C), Yilmaz Kerimo (S), Margareta Cederfelt (M), Jan Lindholm (MP), Otto von Arnold (KD), Carina Herrstedt (SD), Marianne Berg (V) och Katarina Köhler (S).

Utskottets överväganden

Kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning

Utskottets förslag i korthet

Regeringen antar regeringens lagförslag.

Propositionen

Rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet (underhållsförordningen) trädde i kraft den 30 januari 2009. Syftet med förordningen är att stärka det rättsliga skyddet för enskilda genom att säkra en effektiv gränsöverskridande indrivning av familjerättsligt underhåll inom EU. Av förordningen framgår vilken medlemsstats myndighet som får besluta i frågor om underhållsskyldighet med internationell anknytning och hur man ska fastställa vilket lands lag som ska tillämpas. Den reglerar också hur domar och andra avgöranden som avser underhåll ska erkännas och verkställas i en annan medlemsstat. För flertalet avgöranden gäller att de ska erkännas och kunna verkställas i alla medlemsstater utan några mellanliggande förfaranden, dvs. det ska inte finnas något exekvaturförfarande i verkställighetsstaten. Genom förordningen upprättas även ett samarbete mellan centralmyndigheter i frågor om underhållsskyldighet. Förordningen i sin svenska lydelse finns i bilaga 1 till propositionen.

Förhandlingsarbetet med EU:s underhållsförordning pågick parallellt med ett arbete inom Haagkonferensen för internationell privaträtt om nya internationella instrument om gränsöverskridande underhållsskyldighet. Detta arbete ledde fram till Haagkonventionen av den 23 november 2007 om internationell indrivning av underhåll till barn och andra familjemedlemmar (2007 års Haagkonvention) och Haagprotokollet av den 23 november 2007 om tillämplig lag avseende underhållsskyldighet (2007 års Haagprotokoll). Underhållsförordningen kom att präglas av Haagkonferensens förhandlingsresultat. I underhållsförordningen föreskrivs att den lag som ska tillämpas på underhållsskyldighet ska fastställas i enlighet med 2007 års Haagprotokoll. Protokollet i sin svenska lydelse finns i bilaga 2 till propositionen.

Underhållsförordningen ska börja tillämpas den 18 juni 2011. Vid denna tidpunkt ska även 2007 års Haagprotokoll, till vilket underhållsförordningen således hänvisar, börja tillämpas inom EU. Genom EU:s tillträde till protokollet är alla EU:s medlemsstater, utom Danmark och Förenade kungariket, bundna av det.

Underhållsförordningen och 2007 års Haagprotokoll blir direkt tillämpliga i Sverige. Förordningen kräver dock vissa kompletterande bestämmelser, bl.a. för de kvarvarande fallen av exekvatur.

Förslag på bl.a. kompletterande bestämmelser lämnades 2010 i utredningsbetänkandet Underhållsskyldighet i internationella situationer – Underhållsförordningen, 2007 års Haagkonvention och 2007 års Haagprotokoll (SOU 2010:59). Utredningsbetänkandet har remissbehandlats och ligger till grund för lagförslagen i den nu framlagda propositionen. I propositionen föreslår regeringen – efter att ha hört Lagrådet – en ny lag med kompletterande bestämmelser till förordningen. Den föreslår också vissa lagändringar, bl.a. i rättshjälpslagen och offentlighets- och sekretesslagen. Ändringen i rättshjälpslagen innebär att rättshjälp får ges utan avgifter i vissa ärenden om underhåll till barn. Föreslagna ändringar i offentlighets- och sekretesslagen syftar till att ge ärenden enligt underhållsförordningen motsvarande sekretesskydd som för inhemska ärenden.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 18 juni 2011.

Regeringens förslag finns i bilaga 1 och lagförslagen i bilaga 2.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

Utskottets ställningstagande

Lagförslagen har inte mött några invändningar i någon motion. Utskottet anser att riksdagen av de skäl som anförs i propositionen bör anta de lagförslag som lagts fram.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2010/11:120 Kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning:

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.    lag med kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning,

2.    lag om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap,

3.    lag om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619),

4.    lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-04-26 Trycklov till Gotab och webb: 2011-05-12 Trycklov: 2011-05-12 Justering: 2011-05-12 Bordläggning 1: 2011-05-17 Bordläggning 2: 2011-05-18 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2011-05-19 Avgörande: 2011-05-19 Beslut: 2011-05-19 Behandling: 2011-05-19

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (0 anföranden)