Komplettering av den nya plan- och bygglagen

Betänkande 2010/11:CU23

2010/11:CU23 Komplettering av den nya plan- och bygglagen

Civilutskottets betänkande

2010/11:CU23

Komplettering av den nya plan- och bygglagen

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet proposition 2010/11:63 Komplettering av den nya plan- och bygglagen och en motion som väckts med anledning av propositionen.

Sedan plan- och bygglagen (2010:900) antogs i juni 2010 har det framkommit ett behov av att komplettera den i några avseenden. I propositionen föreslår därför regeringen vissa ändringar i lagen.

Regeringens förslag innebär att reglerna om hur beslut om lov och förhandsbesked ska vinna laga kraft kompletteras i fråga om underrättelse till kända sakägare. Enligt förslaget ska ett meddelande om ett besluts huvudsakliga innehåll skickas till kända sakägare i samband med att en elektronisk kungörelse om beslutet införs i Post- och Inrikes Tidningar. Meddelandet ska inte behöva delges. Ett undantag från grundregeln föreslås i fall då ett stort antal personer ska underrättas. För de sakägare som omfattas av dessa regler föreslås att tiden för överklagande räknas från den dag som infaller en vecka efter kungörandet i Post- och Inrikes Tidningar. Vidare föreslås att sökanden och en begränsad krets av andra berörda delges beslutet om lov eller förhandsbesked. För dessa räknas tiden för överklagande som tidigare från den dag personen delgavs beslutet.

Regeringens förslag omfattar vidare att ytterligare en förutsättning för marklov ska vara att åtgärden uppfyller vissa krav i 2 och 8 kap. plan- och bygglagen. Det föreslås också ändringar i reglerna om kontrollplaner liksom att en ny övergångsbestämmelse införs som ger en möjlighet för kommunen att före utgången av 2012 göra undantag från de nya kraven på kontrollansvariga enligt 10 kap. 9 § när en kontrollansvarig utses.

Propositionen innehåller dessutom ett flertal redaktionella och lagtekniska ändringar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 maj 2011.

Utskottet föreslår enhälligt att riksdagen antar regeringens lagförslag.

Vidare föreslår utskottet att riksdagen avslår motionen.

I betänkandet finns två reservationer som gäller motionen och ett särskilt yttrande som avser både propositionen och motionen.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Komplettering av den nya plan- och bygglagen

 

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900),

2. lag om ändring i lagen (2010:1983) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900),

3. lag om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:63.

2.

Förenklingar och förtydliganden av den nya plan- och bygglagen

 

Riksdagen avslår motion 2010/11:C5 yrkande 1.

Reservation 1 (SD)

3.

Kungörelse om beslut om lov och förhandsbesked

 

Riksdagen avslår motion 2010/11:C5 yrkande 2.

Reservation 2 (SD)

Stockholm den 17 mars 2011

På civilutskottets vägnar

Carina Ohlsson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Carina Ohlsson (S), Jan Ertsborn (FP), Magdalena Andersson (M), Maria Abrahamsson (M), Eva Bengtson Skogsberg (M), Jonas Gunnarsson (S), Hannah Bergstedt (S), Yilmaz Kerimo (S), Margareta Cederfelt (M), Jan Lindholm (MP), Otto von Arnold (KD), Carina Herrstedt (SD), Thomas Finnborg (M), Katarina Köhler (S), Ola Johansson (C), Amineh Kakabaveh (V) och Luciano Astudillo (S).

Redogörelse för ärendet

Regeringen beslutade den 18 mars 2010 propositionen En enklare plan- och bygglag (prop. 2009/10:170). Några förslag till ändringar i den föreslagna nya plan- och bygglagen lämnades i regeringens propositioner Åtgärdsprogram och tillämpningen av miljökvalitetsnormer (prop. 2009/10:184) och Mark- och miljödomstolar (prop. 2009/10:215). Riksdagen beslutade den 21 juni 2010 att anta regeringens förslag till en ny plan- och bygglag med vissa ändringar (bet. 2009/10:CU25, 2009/10:MJU24, 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:366). Regeringen har därefter utfärdat plan- och bygglagen (2010:900). Lagen träder i kraft den 2 maj 2011, då den nuvarande plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. ska upphöra att gälla.

Inom Regeringskansliet har man utarbetat en promemoria med förslag till vissa ändringar i plan- och bygglagen med ett ikraftträdande den 2 maj 2011. Promemorian har remissbehandlats och utgör grund för den nu av utskottet behandlade propositionen 2010/11:63 Komplettering av den nya plan- och bygglagen. En motion har väckts med anledning av propositionen.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut framgår av bilaga 1 och dess lagförslag av bilaga 2. Motionens förslag framgår också av bilaga 1.

Regeringen har som en del av sin beredning av de framlagda lagförslagen inhämtat Lagrådets yttrande.

I propositionen har regeringen redovisat att det under arbetet med propositionen och tidigare lagstiftningsarbete har framförts att ytterligare ändringar behövs i plan- och bygglagstiftningen men att dessa ändringar inte kunnat beredas i det nu aktuella lagstiftningsärendet. Inom Regeringskansliet kommer arbetet med frågor som rör den nya plan- och bygglagen därför att fortsätta.

Utskottets överväganden

Regeringens förslag

Komplettering av den nya plan- och bygglagen

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag.

Jämför det särskilda yttrandet (S, MP, V).

Propositionen

Regeringens förslag innebär att reglerna om hur beslut om lov och förhandsbesked ska vinna laga kraft kompletteras i fråga om underrättelse till kända sakägare. Enligt förslaget ska ett meddelande om ett besluts huvudsakliga innehåll skickas till kända sakägare i samband med att en elektronisk kungörelse om beslutet införs i Post- och Inrikes Tidningar. Meddelandet ska inte behöva delges. Ett undantag från grundregeln föreslås i fall då ett stort antal personer ska underrättas. För de sakägare som omfattas av dessa regler föreslås att tiden för överklagande räknas från den dag som infaller en vecka efter kungörandet i Post- och Inrikes Tidningar. Vidare föreslås att sökanden och en begränsad krets av andra berörda delges beslutet om lov eller förhandsbesked. För dessa räknas tiden för överklagande som tidigare från den dag personen delgavs beslutet.

Regeringens förslag omfattar vidare att ytterligare en förutsättning för marklov ska vara att åtgärden uppfyller vissa krav i 2 och 8 kap. plan- och bygglagen. Det föreslås också ändringar i reglerna om kontrollplaner liksom att en ny övergångsbestämmelse införs som ger en möjlighet för kommunen att före utgången av 2012 göra undantag från de nya kraven på kontrollansvariga enligt 10 kap. 9 § när en kontrollansvarig utses.

I propositionen lämnas ett flertal förslag om redaktionella och lagtekniska ändringar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 maj 2011.

Utskottets ställningstagande

I den motion som väckts med anledning av propositionen anförs inte någonting mot att riksdagen antar regeringens lagförslag. Utskottet anser att riksdagen av de skäl som anförs i propositionen bör anta lagförslagen.

Motionen

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår motionsförslagen om förenklingar och förtydliganden av den nya plan- och bygglagen och om kungörelse om beslut om lov och förhandsbesked.

Jämför reservationerna 1 och 2 (båda SD) samt det särskilda yttrandet (S, MP, V).

Förenklingar och förtydliganden av den nya plan- och bygglagen

Motionen

Carina Herrstedt och Thoralf Alfsson (båda SD) föreslår i motion 2010/11:C5 yrkande 1 att den nya plan- och bygglagen ska genomgå ytterligare bearbetning för att den ska bli tydligare och enklare att tillämpa (förslag om tillkännagivande). Syftet är att lagen ska kunna läsas och förstås inte bara av jurister och andra specialister utan även av kommunmedborgarna och de politiskt verksamma i kommunerna.

Utskottets ställningstagande

Det är naturligtvis så att en av målsättningarna för lagstiftaren är att en ny lag ska vara så enkel och tydlig som det är möjligt att göra den. Det är önskvärt att denna målsättning genomsyrar hela lagstiftningsprocessen, från utredningsarbetet till det att den slutliga lagtexten har färdigställts. Enligt utskottets mening ger motionen inte någon anledning för riksdagen att i detta lagstiftningsärende som endast rör vissa kompletteringar av plan- och bygglagen överväga om den nya lagen behöver förtydligas och förenklas. Motionen avstyrks.

Kungörelse om beslut om lov och förhandsbesked

Motionen

I motion 2010/11:C5 av Carina Herrstedt och Thoralf Alfsson (båda SD) yrkande 2 föreslås att kungörelse om lov och förhandsbesked inte bara ska ske i Post- och Inrikes Tidningar utan också på kommunens webbplats (förslag om tillkännagivande).

Propositionen

Ett beslut om lov eller förhandsbesked ska delges sökanden och annan part, om det inte är uppenbart obehövligt, samt personer, organisationer och föreningar som har lämnat synpunkter i ärendet som inte har blivit tillgodosedda.

Ett beslut om lov eller förhandsbesked ska kungöras genom ett meddelande i Post- och Inrikes Tidningar. I meddelandet ska beslutets huvudsakliga innehåll och var beslutet hålls tillgängligt anges. Meddelandet som kungörs ska senast den dag då kungörandet sker skickas till de närmaste grannarna och övriga kända sakägare. Meddelandet ska inte behöva delges. För kretsen övriga kända sakägare ska meddelandet inte behöva skickas, om deras antal är så stort att det skulle innebära större kostnader och besvär än vad som är försvarligt med hänsyn till ändamålet med meddelandet att skicka det till var och en av dem.

Tiden för överklagande ska för sökanden och andra som ska delges beslutet räknas enligt 23 § förvaltningslagen (1986:223), dvs. från den dag då klaganden fick del av beslutet. För de närmaste grannarna och övriga kända sakägare ska tiden för överklagande räknas från den dag som infaller en vecka efter att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.

Utskottets ställningstagande

I propositionen erinrar regeringen om att Byggprocessutredningen i sitt betänkande Bygg – helt enkelt! (SOU 2008:68) har föreslagit att kommunen ska ges en skyldighet att tillkännage beslut om lov på kommunens webbplats och att beslutet på så sätt ska vinna laga kraft tre veckor efter tillkännagivandet på webbplatsen. Regeringen konstaterar att förslaget har mött en del kritik och anför att det inte är lämpligt att enbart i plan- och bygglagen införa en delgivningsform som innebär att beslut delges genom att läggas ut på kommunens webbplats.

Utskottet anser att överväganden om webbpublicering bör tas upp i ett vidare sammanhang än enbart beträffande den fråga motionen har siktet inställt på. Utskottet avstyrker motionen.

Reservationer

1.

Förenklingar och förtydliganden av den nya plan- och bygglagen, punkt 2 (SD)

 

av Carina Herrstedt (SD).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motion 2010/11:C5 yrkande 1.

Ställningstagande

Propositionens förslag är ett steg i rätt riktning, men jag anser att det finns ett behov av att ytterligare bearbeta den nya plan- och bygglagen för att lagen ska bli tydligare och enklare att tillämpa. Syftet är naturligtvis att lagen ska kunna läsas och förstås inte bara av jurister och andra specialister utan även av kommunmedborgarna och de politiskt verksamma i kommunerna. Enligt min mening bör regeringen snarast inleda en översyn med den inriktning jag förordar.

Jag föreslår att riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad jag framför. Därmed bifaller riksdagen motion 2010/11:C5 (SD) yrkande 1.

2.

Kungörelse om beslut om lov och förhandsbesked, punkt 3 (SD)

 

av Carina Herrstedt (SD).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 3 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motion 2010/11:C5 yrkande 2.

Ställningstagande

Ett beslut om lov och förhandsbesked ska enligt regeringens förslag kungöras genom ett meddelande i Post- och Inrikes Tidningar. I meddelandet ska beslutets huvudsakliga innehåll och var beslutet hålls tillgängligt anges. Det meddelande som kungörs ska senast den dag då kungörandet sker skickas till de närmaste grannarna och övriga kända sakägare. Meddelandet ska inte behöva delges. Till kretsen övriga kända sakägare ska meddelandet inte behöva skickas, om deras antal är så stort att det skulle innebära större kostnader och besvär än vad som är försvarligt med hänsyn till ändamålet med meddelandet att skicka det till var och en av dem.

Jag anser liksom regeringen och utskottet att kungörande om beslut om lov och förhandsbesked ska ske i Post- och Inrikes Tidningar men anser att lagen ska innehålla krav på att kungörelse även ska ske på respektive kommuns webbplats eftersom det är en plats där medborgarna är vana att söka information om kommunens beslut. Regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag till de lagändringar jag anser ska genomföras.

Jag föreslår att riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad jag framför. Därmed bifaller riksdagen motion 2010/11:C5 (SD) yrkande 2.

Särskilt yttrande

Den nya plan- och bygglagen, punkterna 1, 2 och 3 (S, MP, V)

Carina Ohlsson (S), Jonas Gunnarsson (S), Hannah Bergstedt (S), Yilmaz Kerimo (S), Jan Lindholm (MP), Katarina Köhler (S), Amineh Kakabaveh (V) och Luciano Astudillo (S) anför:

Vi saknar en rad förslag i regeringens proposition som gäller kompletteringar av den nya plan- och bygglagen för att den effektivt ska möta dagens utmaningar. Den av riksdagen antagna men ännu inte gällande lagen behöver därför ses över. Det gäller i flera avseenden dess sakliga innehåll men också den juridiska kvaliteten. Vi inser naturligtvis att lagen inte hinner reformeras till dess att den träder i kraft.

Vi har tydliga ambitioner när det gäller plan- och bygglagstiftningen. Dessa framgår av vad företrädarna för vårt parti reservationsvis och i ett särskilt yttrande anfört när den nya plan- och bygglagen behandlades av utskottet våren 2010 (se bet. 2009/10:CU25). Regeringens proposition ger inte i något nämnvärt avseende anledning till att ändra på den kritik som då framfördes.

Vi vill också i fråga om det regelsystem vi anser bör gälla hänvisa till de ställningstaganden vi kommer att redovisa vid utskottets behandling av de motioner om plan- och bygglagstiftningen som väckts under den allmänna motionstiden 2010 (bet. 2010/11:CU22). Vi vill dessutom tillägga att vi under resten av valperioden under de allmänna motionstiderna avser att lägga fram förslag om åtgärder som höjer kvaliteten på plan- och bygglagen och gör den till det tydliga och effektiva instrument den bör vara för planering och byggande som ger ett långsiktigt hållbart samhälle och samtidigt tillgodoser andra viktiga samhällsintressen.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2010/11:63 Komplettering av den nya plan- och bygglagen:

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.    lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900),

2.    lag om ändring i lagen (2010:1983) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900),

3.    lag om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken.

Följdmotionen

2010/11:C5 av Carina Herrstedt och Thoralf Alfsson (båda SD):

1.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den nya plan- och bygglagen ska förenklas och förtydligas.

2.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kungörelse om lov och förhandsbesked inte bara ska ske i Post- och Inrikes Tidningar utan också på kommunens webbplats.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-03-03 Justering: 2011-03-17 Trycklov till Gotab och webb: 2011-03-23 Trycklov: 2011-03-23 Bordläggning 1: 2011-03-28 Bordläggning 2: 2011-03-29 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2011-03-30 Avgörande: 2011-03-30 Beslut: 2011-03-30 Behandling: 2011-03-30 Planerat ikraftträdande: 2011-05-02

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (2 anföranden)