Plan- och byggfrågor

Betänkande 2010/11:CU22

Sammanfattning

Civilutskottet behandlar i detta betänkande 37 motioner med sammanlagt 69 yrkanden från den allmänna motionstiden 2010 som gäller plan- och byggfrågor i vid bemärkelse. Förslagen i motionerna avser till stor del frågor med direkt eller indirekt anknytning till det som regleras genom plan- och bygglagen, PBL. Vidare behandlas frågor som regleras genom lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m., lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader och lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

När det gäller plan- och bygglagstiftningen beslutade riksdagen våren 2010 att en ny plan- och bygglag ska träda i kraft den 2 maj i år. Civilutskottet har helt nyligen behandlat ett regeringsförslag om vissa kompletteringar av den nya lagen (prop. 2010/11:63, bet. 2010/11:CU23).

Utskottet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-03-03 Trycklov till Gotab och webb: 2011-03-29 Trycklov: 2011-03-29 Justering: 2011-03-29 Bordläggning 1: 2011-04-01 Bordläggning 2: 2011-04-05 Avgörande: 2011-04-06 Beslut: 2011-04-06 Behandling: 2011-04-06

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (20 anföranden)