Ett sammanhängande system för geografisk miljöinformation

Betänkande 2010/11:CU2

2010/11:CU2 Ett sammanhängande system för geografisk miljöinformation

Civilutskottets betänkande

2010/11:CU2

Ett sammanhängande system för geografisk miljöinformation

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet proposition 2009/10:224 Ett sammanhängande system för geografisk miljöinformation. I propositionen föreslås en ny ramlag, lagen om geografisk miljöinformation, för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire). Lagen syftar till att etablera en infrastruktur med ett sammanhängande system för tillgång till och utbyte av geografisk information som har elektronisk form och som är användbar för verksamheter och åtgärder som kan påverka människors hälsa eller miljön (geografisk miljöinformation). Det sammanhängande system för geografisk miljöinformation som inrättas i Sverige ska vara en del av motsvarande informationssystem inom EU. Myndigheter, kommuner och vissa enskilda organ som har geografisk miljöinformation ska medverka i systemet genom att elektroniskt göra informationen och tjänster som gör det möjligt att hantera informationen tillgängliga för allmänheten (informationsansvar) samt dela information med andra myndigheter, kommuner och enskilda organ som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter som kan ha betydelse för miljön (samarbete). Propositionen innehåller också förslag till ändringar i offentlighets- och sekretesslagen samt i lagen om fastighetsregister som gäller dels begränsningar av tillgängliggörandet av geografisk miljöinformation på grund av t.ex. sekretess och immateriella rättigheter, dels behandlingen av vissa personuppgifter i fastighetsregistret.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Propositionen har inte föranlett någon motion.

Utskottet tillstyrker enhälligt propositionens lagförslag.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Regeringens lagförslag

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om geografisk miljöinformation,

2. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),

3. lag om ändring i lagen om fastighetsregister (2000:224),

4. lag om ändring i lagen (1976:839) om Statens va-nämnd.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:224.

Stockholm den 25 november 2010

På civilutskottets vägnar

Maryam Yazdanfar

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Maryam Yazdanfar (S), Magdalena Andersson (M), Anti Avsan (M), Carina Ohlsson (S), Maria Abrahamsson (M), Hillevi Larsson (S), Eva Bengtson Skogsberg (M), Jonas Gunnarsson (S), Hannah Bergstedt (S), Per Lodenius (C), Yilmaz Kerimo (S), Jan Lindholm (MP), Otto von Arnold (KD), Carina Herrstedt (SD), Marianne Berg (V), Thomas Finnborg (M) och Anna SteeleKarlström (FP).

Utskottets överväganden

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag.

Propositionen och utskottets ställningstagande

Regeringens förslag till riksdagsbeslut i proposition 2009/10:224 Ett sammanhängande system för geografisk miljöinformation framgår av bilaga 1 och dess lagförslag av bilaga 2. Förslagen omfattar först och främst en ny ramlag, lagen om geografisk miljöinformation, för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire).

Den nya lagen syftar till att etablera en infrastruktur med ett sammanhängande system för tillgång till och utbyte av geografisk information som har elektronisk form och som är användbar för verksamheter och åtgärder som kan påverka människors hälsa eller miljön (geografisk miljöinformation). Det sammanhängande system för geografisk miljöinformation som inrättas i Sverige ska vara en del av motsvarande informationssystem inom EU. Myndigheter, kommuner och vissa enskilda organ som har geografisk miljöinformation ska medverka i systemet genom att elektroniskt göra informationen och tjänster som gör det möjligt att hantera informationen tillgängliga för allmänheten (informationsansvar) samt dela information med andra myndigheter, kommuner och enskilda organ som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter som kan ha betydelse för miljön (samarbete).

Regeringen ska enligt den nya lagen utse en myndighet som ska ansvara för att det svenska systemet är samordnat och hänger samman med unionens system.

Regeringens lagförslag omfattar också möjligheter att begränsa tillgängliggörandet av geografisk miljöinformation på grund av t.ex. sekretess och immateriella rättigheter samt behandling av vissa personuppgifter i fastighetsregistret. Ändringar föreslås i dessa avseenden i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) respektive lagen (2000:224) om fastighetsregister.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Propositionen omfattar vidare en ändring i lagen (1976:839) om Statens va-nämnd som gäller att Miljööverdomstolen ska byta namn till Mark- och miljööverdomstolen den 2 maj 2011.

Regeringens lagförslag har inte mött invändningar i någon motion. Utskottet anser att riksdagen av de skäl som anförs i propositionen bör anta lagförslagen.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2009/10:224 Ett sammanhängande system för geografisk miljöinformation:

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.    lag om geografisk miljöinformation,

2.    lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),

3.    lag om ändring i lagen om fastighetsregister (2000:224),

4.    lag om ändring i lagen (1976:839) om Statens va-nämnd.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

Ärendet är avslutat

Händelser

Tidigare planerad behandling: 1899-01-01 Under beredning: 2010-11-11 Trycklov till Gotab och webb: 2010-11-25 Trycklov: 2010-11-25 Justering: 2010-11-25 Bordläggning 1: 2010-11-30 Bordläggning 2: 2010-12-01 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2010-12-02 Avgörande: 2010-12-02 Beslut: 2010-12-02 Behandling: 2010-12-02 Planerat ikraftträdande: 2011-01-01

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (0 anföranden)