Ersättnings- och insolvensrättsliga frågor

Betänkande 2010/11:CU16

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet tolv motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2010 om olika ersättnings- och insolvensrättsliga frågor. Motionsyrkandena gäller skadeståndsansvar vid radiologiska olyckor, solidariskt skadeståndsansvar, trafikförsäkringsavgift, trafikskadeersättning till barn, barnförsäkringar, information vid försäkringsfall, översyn av insolvensrätten, s.k. bilmålvakter, förbehållsbelopp vid utmätning och Kronofogdemyndighetens försäljning av utmätt fast egendom m.m.

Utskottet föreslår att riksdagen avslår samtliga motionsyrkanden, i huvudsak med hänvisning till tidigare ställningstaganden.

I betänkandet finns tre reservationer.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Skadeståndsansvar vid radiologiska olyckor

Riksdagen avslår
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-02-03 Justering: 2011-03-17 Trycklov till Gotab och webb: 2011-03-23 Trycklov: 2011-03-23 Bordläggning 1: 2011-04-01 Bordläggning 2: 2011-04-05 Avgörande: 2011-04-06 Beslut: 2011-04-06 Behandling: 2011-04-06

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (19 anföranden)