Arbetsrätt

Betänkande 2010/11:AU10

Sammanfattning

I detta ärende behandlas ett 90-tal motionsyrkanden från den allmänna motionstiden hösten 2010 om främst den arbetsrättsliga lagstiftningen. Frågor om en översyn av det arbetsrättsliga regelverket, om den s.k. lex Laval, om en ändring av EU:s utstationeringsdirektiv, om ratificering av ILO-konvention 94 och om att avskaffa de allmänna turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd respektive tvåpersonersundantaget behandlas i betänkandet. Andra frågor som tas upp är rätt till heltid, företrädesrätt till återanställning i samband med att arbetsgivaren hyr in arbetskraft och rätt att arbeta efter 67 års ålder.

Utskottet avstyrker samtliga motionsyrkanden utom de som avser vissa frågor med anknytning till lex Laval och utstationeringsdirektivet och förslag som gäller
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-05-19 Justering: 2011-06-07 Trycklov till Gotab och webb: 2011-06-08 Trycklov: 2011-06-08 Bordläggning 1: 2011-06-13 Bordläggning 2: 2011-06-14 Behandling: 2011-06-15 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2011-06-16 Avgörande: 2011-06-16 Beslut: 2011-06-16

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (0 anföranden)