Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Betänkande 2010/11:AU1

Sammanfattning

I detta betänkande behandlar arbetsmarknadsutskottet regeringens budgetproposition för 2011 med förslag till anslag på utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet. I ärendet behandlas även 13 motionsyrkanden som har väckts under den allmänna motionstiden hösten 2010.

Utgiftsområde 13 omfattar områdena Integration, Diskriminering och Jämställdhet. Medelsanvisningen inom utgiftsområdet hänför sig främst till anslag för insatser i samband med flyktingmottagande. Ramen för utgiftsområde 13 uppgår till ca 6 miljarder kronor.

I fråga om området Integration ställer sig utskottet positivt till regeringens tydliga inriktning på att nyanlända invandrare snabbt ska få jobb och lära sig svenska.

På diskrimineringsområdet framhåller utskottet vikten av att fortsätta arbetet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2010-11-11 Justering: 2010-11-30 Trycklov: 2010-12-03 Trycklov till Gotab och webb: 2010-12-06 Bordläggning 1: 2010-12-09 Bordläggning 2: 2010-12-10 Behandling: 2010-12-13 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2010-12-14 Avgörande: 2010-12-14 Beslut: 2010-12-14

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (56 anföranden)