Motioner i Andra Kammaren, N:o 176

Motion 1899:176 Andra kammaren

Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 176.

15

N:o 176.

Af herr J. Nordin i Hammerdal, om statsbidrag för lättande af
väghållning stungan inom Lits och Hammerdals väghållning
sdistrikt.

Alldenstund inom Lits och Hammerdals särskilda väghållningsdistrikt
kostnaderna för byggande af nya vägar jemte underhåll af de gamla bestiga
sig till så stora belopp, att de väghållningsskyldige icke sjelfva förmå
bära dem och troligen till större belopp än inom något annat väghållningsdistrikt
inom landet, under det att vissa af dessa vägar äro för blott en
ringa del af befolkningen till nytta, hemställer undertecknad,

att Riksdagen måtte för sin del besluta, att statsbidrag
skall utgå för lättande af tungan på dessa väghållningsdistrikt
i den omfattning, att på dem icke kommer
att hvila större kostnad än som motsvarar medeltalet
för väghållningsdistrikt eller vägfyrk inom Jemtlands
län.

Stockholm den 28 januari 1899.

J. Nordin.

16

Motioner i Andra Kammaren, N:o 176.

BIL A.

Utdrag af ''protokoll vid sammanträde med Lits
tingslags väghållningsskyldige å Husås tingsställe den 17
oktober 1898.

S. d. öppnades sammanträdet af vägstyrelsens ordförande, som af
närvarande valdes till ordförande för sammanträdet; och, sedan det med
bevis styrkts, att den för sammanträdet ågångna kallelsen vore behörigen
publicerad i distriktets samtliga kyrkor, anmälde sig följande med kommunalstämmoprotokollsutdrag
försedda ombud, nemligen: för Lits socken
kommunalnämndsordföranden Arvid Jonsson i Korsta och nämndemannen
Olof Johansson i Mo, för Kyrkås socken f. nämndemannen Göran Eriksson
i Kläppe, för Häggenås socken gästgifvaren Olaus Persson i Kongsta, för
Föllinge socken hemmansegaren Per Olofsson i Grafbränna, för Laxsjö
socken nämndemannen Sven Nilsson i Laxviken och för Hotagens socken
kommunalnämndsordföranden Olof Andersson i Häggsjön. Dessutom närvoro,
förutom vägstyrelsens samtlige ordinarie ledamöter, Arvid Jonsson i
Kallsta, Jonas Olofsson i Haridog, Johan Eriksson i Nygård och Karl Er.
Jonsson i Munkfiohögen; och föredrogos och afgjordes ärendena på sätt
följer:

§ 8.

Föredrogs vägstyrelsens förslag enligt § 15 i dess sammanträdesprotokoll
den 17 sistlidne september, så lydande:

»Då en allt för dyr erfarenhet redan visat, att väglagen af den 23
oktober 1891 blir allt för olycksbringande för vissa väghållningsdistrikt
med vidsträckta och glest befolkade områden med åtföljande långa och
svåra vägars byggande och'' underhåll, under det att mindre men tätare
bebygda distrikt, som derjemte kunna hafva jernvägs- och sjökommunikationer,
få mycket små omkostnader för vägars byggande och underhåll,

Motioner i Andra Kammaren, N:o 176.

17

ville vägstyrelsen till väghållningsskyldige vid dess nu först blifvande
sammanträde föreslå, att väghållningsskyldige må till sina representanter i
Riksdagens begge kamrar adressera sina bekymmer i antydda afseende,
med hemställan, att samma representanter ville vid Riksdagen motionera
om sådan ändring i väglagen, som på verksamt sätt förekommer den svåra
orättvisan. Det förefaller vägstyrelsen, som om sådan orättvisa kunde förekommas
medelst införande i väglagen af den bestämmelsen, att inom de
distrikt, som drabbas af betungande vägbyggnad och underhåll, staten bör
bygga och underhålla vissa större eller hufvudvägar, hvilket ock kunde
anses hafva någon motsvarighet i att staten i dessa distrikt vanligtvis ej
har anlagt jern vägar, som ju på ett mycket verksamt sätt förminskar väghållarnes
byggnads- och underhållsskyldighet.»

Och beslöto väghållningsskyldige, under lifligt instämmande i vägstyrelsens
åsigt, att medelst protokollsutdrag göra enträgen framställning
till ortens riksdagsmän i begge kamrarne på sätt vägstyrelsen föreslagit.

o

År och dag som förr:

And. Erikson.

Justeradt: Arvid Jonsson, Olof Johansson, Göran Eriksson, Per Olofsson,
Sven Nilsson, Olof Andersson, Olaus Persson, K. E. Jonsson.

Rätt utdraget, betygar:

And. Erikson,
ordf.

Bil. B.

P. M.

för Lits tingslags väghållningsdistrikt.

Distriktets vägar för närvarande utgöra i längd 194,215 meter.
Ärliga sommarunderhållskostnaden derför uppskattad till 45,440 kr.
71 öre.

Bill. till Riksd. Prof,. 1866. 1 Sami. 2 Afd. 2 Band. 38 Haft.

3

18

Motioner i Andra Kammaren, N:o 176.

Distriktets vägfyrktal.................................................. 36,445.

deraf natura underhållspligtigt....................... 33,584,

ej natura underhållspligtigt.......................................... 2,861.

Distriktet, som utgöres af ej mindre än 6 socknar, är enligt Konungens
befallningshafvandes utslag den 25 juni 1898 ålagd att bygga ny väg
mot Hotagen, en sträcka af 25,280 meter och att densamma efter verkstäld
byggnad underhålla. Beräknad byggnadskostnad 85,900 kr.; torde

komma att kosta bortåt 150,000.

Debiterad vägskatt för år 1897.................... 6,732 kr. 15 öre.

Dito » » » 1898........... 19,495 » 16 »

Faststäld debitering » » 1899.................... 31,170 » 62 »

Skuldsättning för redan byggd väg 100,000 kr.

Bil. C.

Utdrag af protokoll vid sammanträde jemltkt 58 §
väglagen med Hammerdals tingslags väghållning sskyldige.

Den 26 oktober 1896:

§ 8.

Efter tagen del af vägstyrelsens förslag beslöt sammanträdet antaga
följande inkomst- och utgiftstat för vägkassan för år 1897:

Inkomster:

Vägskatt å till vägunderhåll in natura icke förpligtade

4,267 vägfyrk ä 110.6 öre................................................ Kr. 4,723: 56.

D:o å in natura vägunderhållsskyldiga 38,952 vägfyrkar å

18.5 öre................................................................................ » 7,206: 12.

Summa Kr. 11,929:68.

Motioner i Andra Kammaren, N:o 176.

19

Den 11 september 1897?

§ 8.

Faststäldes följande stat för vägkassan för år 1898:

Inkomster:

Vägskatt å till vägunderhåll in natura icke förpligtade

4,753 vägfyrk. a. 175 öre................................................. Kr. 8,267: 87.

D:o å in natura vägunderhållsskyldiga 38,923 vägfyrkar å

89 öre.................................................................................. » 34,641: 47.

Summa Kr. 42,909: 34,

hvaraf 72.7 öre pr vägfyrk för nya väganläggningar.

Den 11 september 1898:

§ 5.

Faststäldes följande stat för vägkassan för år 1899:

Inkomster:

Vägs katt å till vägunderhåll in natura icke förpligtade

4,663 vägfyrkar k 173.5 öre............................................ Kr. 8,090: 04.

D:o å in natura vägunderhållsskyldiga 39,552 vägfyrkar ä

88.6 öre............................................................................... » 35,041: 79.

Summa Kr. 43,131: 83,

hvaraf 70 öre pr vägfyrk för nya väganläggningar.

Rätt utdraget, betygar

Ulr. Holm,
Ordf. i vägstyrelsen.

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.