. 7 ► , .. y

Motion 1895:114 Andra kammaren

Andra kammaren

12

. . 7 ► , .. y

Motioner i Andra Kammaren, N:o 114.

Öl nyy\

ii j

i ;

1 i''*.

J..*0 i< :="" vi="">

i{'' >, ''• : > r

N:o 114.

l i

Af herr C. G. Thor, om borttagande af tullen på artikeln
»fläsk, andra slag».

. Mil w. * It. 1 • i i

Om det har kurmat sättas och fortfarande sättes i fråga, huruvida
spanmålstullar verkligen tillföra jordbruket den hjelp, som det
obestridligen behöfver, så torde det deremot få anses till fullo ådagalagdt,
att fläsktullen icke i någon nämnvärd grad skyddar den svenska
fläskproducenten.

Då sålunda fläsktullen icke har betydelse såsom egentlig skyddstull,
och då, såsom af bevillningsutskottet vid dess tillstyrkande af
hrr Bromées, Schödéns m. fl. vid 1893 års riksdag väckta motion om
fläsktullens borttagande anfördes, »jemväl de mindre bemedlade och
den egentliga arbetsklassen, hvilka äro de, som nästan uteslutande
använda det importerade amerikanska fläsket såsom den billigaste och
mest närande föda, de kunna skaffa sig, hafva palagts ökade bördor,
nog dryga efter förmåga och bärkraft, till landets försvar», synas mig
alla skäl tala för fläsktullens fullständiga borttagande.

Det skäl, som anförts af 1893 års bevillningsutskott, har icke
minskats i styrka sedan dess, utan tvärtom, särskildt genom de stora
indirekta skatter, som ytterligare nyligen pålagts och som till så stor
del komma att tynga just på dessa fattiga, tungt arbetande klasser.

Under sådana omständigheter, och då det är kändt, att omförmälda
tull nästan uteslutande drabbar Norrland och de allra fattigaste
klasserna af befolkningen derstädes, synes mig Riksdagen ännu en gång
böra taga i allvarligt öfvervägande, huruvida det är billigt och med

13

Motioner i Andra Kammaren, N:o 114.

rättvisa öfverensstämmande att bibehålla tullen på ett för arbetarne
så nödvändigt födoämne som fläsk, hvarför jag tager mig friheten
föreslå,

att Riksdagen besluter, att tullen på »fläsk, andra
slag», borttages.

Stockholm den 27 januari 1895.

,|! o./

C. G. Thor.

Häri instämma;

r 110''** 159*1 filt/, /|

E. Eriksson.

J. M. Erikson.

V. m!|.. |\ i;;fi!-

John Olsson.
Edvard Wavrinsky.

Edw. Svensson.

jk uÄcnfabödir*... t

Elis Nilson.

A. Hansson.

a.] i. '' shtji ■ i,

J. Lindgren.

Johannes Svensson.

n . : ob«th

Fridtjuv Berg.

•il/u-j .{-■ i_:i> ;• l.\''

E. Norman.

.;(r

David Bergström.
L. Dahlstedt.
Olof Rönnberg.

Joh. Er. Nordin.

Gustaf Ericsson.

Anton Hahn.

Lars Eriksson,
Bäck.

Kr. Schönbeck.
J. E. Schödén.
M. Alsterlund.

!!.,■ i'' ■ < i''="" :i=""><•>

1

;■ Jl !

I CMIff ’

rn i.7

IrJ ITC<>

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.