Extra ändringsbudget för 2020 - Förlängda och förstärkta stöd och ersättningar med anledning av coronaviruset

Betänkande 2020/21:FiU32

Sammanfattning

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till extra ändringsbudget. I propositionen föreslår regeringen ytterligare ändringar i statens budget för 2020 för att omhänderta effekterna i samhället av spridningen av covid-19. Propositionen innehåller förslag till ökade anslag med anledning av att regeringen avser att besluta om ett utökat omställningsstöd till företag och införa ett nytt ekonomiskt stöd till enskilda näringsidkare vars nettoomsättning minskat i större omfattning till följd av spridningen av covid-19. Vidare föreslås ökade anslag för stöd till bl.a. kultur- och idrottsverksamheter och för att kunna förlänga vissa tillfälliga bestämmelser på sjukförsäkringsområdet.

Förslagen innebär att anvisade medel ökar med 17,2 miljarder kronor 2020. Utgiftsökningarna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Beredning: 2020-09-17 Justering: 2020-09-22 Trycklov: 2020-09-22 Bordläggning: 2020-09-22 Behandling: 2020-09-23 Beslut: 2020-09-23

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (7 anföranden)