Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om marknadskontroll av produkter

Näringsutskottets utlåtande 2017/18:NU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 mars 2018

Beslut

EU-förslag om marknadskontroll av produkter går för långt (NU26)

Riksdagen anser att delar av ett förslag från EU-kommissionen om marknadskontroll av produkter går för långt och strider mot den så kallade subsidiaritetsprincipen. Därför beslutade riksdagen att lämna synpunkter om detta i ett så kallat motiverat yttrande till EU:s beslutande institutioner.

Prövningar enligt subsidiaritetsprincipen går ut på att avgöra om beslut bör fattas av EU eller av EU-länderna själva. Principen säger att beslut om nya lagar ska tas så nära medborgarna som det effektivt är möjligt.

Riksdagen ifrågasätter inte att EU-reglerna som gäller marknadskontroll behöver förbättras. Däremot har riksdagen invändningar mot några av de befogenheter för myndigheter som kommissionen föreslår. Enligt riksdagens uppfattning går dessa delar av förslaget längre än vad som är nödvändigt för att nå målen med förslaget.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen beslutar att lämna ett motiverat yttrande till Europaparlamentets, rådets och kommissionens ordförande.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela utlåtandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-03-08
Justering: 2018-03-15
Trycklov: 2018-03-16
Utlåtande 2017/18:NU26

EU-förslag om marknadskontroll av produkter går för långt (NU26)

Näringsutskottet anser att delar av ett förslag från EU-kommissionen om marknadskontroll av produkter går för långt och strider mot den så kallade subsidiaritetsprincipen. Därför föreslår utskottet att riksdagen lämnar synpunkter om detta i ett så kallat motiverat yttrande till EU:s beslutande institutioner.

Prövningar enligt subsidiaritetsprincipen går ut på att avgöra om beslut bör fattas av EU eller av EU-länderna själva. Principen säger att beslut om nya lagar ska tas så nära medborgarna som det effektivt är möjligt.

Näringsutskottet ifrågasätter inte att EU-reglerna som gäller marknadskontroll behöver förbättras. Däremot har utskottet invändningar mot några av de befogenheter för myndigheter som kommissionen föreslår. Enligt utskottets uppfattning går dessa delar av förslaget längre än vad som är nödvändigt för att nå målen med förslaget.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-03-21
Debatt i kammaren: 2018-03-22
4

Beslut

Beslut: 2018-03-22
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om marknadskontroll av produkter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen beslutar att lämna ett motiverat yttrande till Europaparlamentets, rådets och kommissionens ordförande med den lydelse som framgår av utskottets förslag i bilaga 2.