Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om gemensam nät- och informationssäkerhet i unionen

Försvarsutskottets utlåtande 2012/13:FöU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 april 2013

Beslut

EU-förslag om nät- och informationssäkerhet strider mot subsidiaritetsprincipen (FöU11)

EU-kommissionens förslag om hur man ska höja nät- och informationssäkerheten inom EU är alltför omfattande och strider mot subsidiaritetsprincipen. Det anser riksdagen och beslutade att skicka ett motiverat yttrande till EU.

Kommissionens förslag handlar om hur man ska förbättra säkerheten för internet och för privata nät och informationssystem som behövs för att samhället och ekonomin ska fungera. Riksdagen anser att förslaget är alltför omfattande, långtgående och kostar oproportionerligt mycket i förhållande till vilka förbättringar de kan förväntas leda till. Dessutom rör förslagen flera olika sektorer och nivåer i samhället. Riksdagen anser att varje EU-land bör få genomföra förslagen utifrån sina egna förutsättningar. Det bästa sättet att stärka nät- och informationssäkerheten i hela EU är inte tvingande lagstiftning utan samverkan mellan länderna och ett aktivt nationellt arbete, anser riksdagen.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen beslutar att lämna ett motiverat yttrande.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela utlåtandet

Ärendets gång

EU-förslag om nät- och informationssäkerhet strider mot subsidiaritetsprincipen (FöU11)

EU-kommissionens förslag om hur man ska höja nät- och informationssäkerheten inom EU är alltför omfattande och strider mot subsidiaritetsprincipen. Det anser ett enigt försvarsutskott och föreslår att riksdagen skickar ett motiverat yttrande till EU.

Kommissionens förslag handlar om hur man ska förbättra säkerheten för internet och för privata nät och informationssystem som behövs för att samhället och ekonomin ska fungera. Försvarsutskottet anser att förslaget är alltför omfattande, långtgående och kostar oproportionerligt mycket i förhållande till vilka förbättringar de kan förväntas leda till. Dessutom rör förslagen flera olika sektorer och nivåer i samhället. Utskottet anser att varje EU-land bör få genomföra förslagen utifrån sina egna förutsättningar. Det bästa sättet att stärka nät- och informationssäkerheten i hela EU är inte tvingande lagstiftning utan samverkan mellan länderna och ett aktivt nationellt arbete, anser utskottet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.