Ändrade regler för tillsyn över centrala motparter i EU och i tredjeland

Finansutskottets utlåtande 2017/18:FiU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 oktober 2017

Beslut

EU-förslag om tillsyn av centrala motparter går för långt (FiU7)

EU-kommissionen vill ändra reglerna för tillsyn av de aktörer som är mellanhand mellan köpare och säljare i vissa finansiella transaktioner. Syftet med kommissionens förslag är att förstärka tillsynen av centrala motparter för att minska risker i handeln.

Riksdagen menar att kommissionens förslag strider mot subsidiaritetsprincipen, det vill säga principen om att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt. Enligt förslaget ska det bland annat finnas krav på samtycke från Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) och relevanta centralbanker för vissa beslut. Förslaget tar inte tillräcklig hänsyn till de kontrollverktyg som redan finns och förslaget riskerar att skapa en ineffektiv tillsynsstruktur.

Riksdagen beslutade att lämna ett motiverat yttrande till Europaparlamentets, rådets och kommissionens ordförande.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen beslutar att avge ett motiverat yttrande.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

EU-förslag om tillsyn av centrala motparter går för långt (FiU7)

EU-kommissionen vill ändra reglerna för tillsyn av de aktörer som är mellanhand mellan köpare och säljare i vissa finansiella transaktioner.Syftet med kommissionens förslag är att förstärka tillsynen av centrala motparter för att minska risker i handeln.

Finansutskottet menar att kommissionens förslag strider mot subsidiaritetsprincipen, det vill säga principen om att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt. Enligt förslaget ska det bland annat finnas krav på samtycke från Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) och relevanta centralbanker för vissa beslut. Förslaget tar inte tillräcklig hänsyn till de kontrollverktyg som redan finns och förslaget riskerar att skapa en ineffektiv tillsynsstruktur.

Finansutskottet föreslår därför att riksdagen lämnar ett motiverat yttrande till Europaparlamentets, rådets och kommissionens ordförande

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.