Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Kulturutskottets betänkande 2006/07:KrU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 december 2006

Beslut

Anslag på kulturområdet (KrU1)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen på kulturområdet. Beslutet innebär att de centrala, statliga museernas fria entré begränsas till barn och ungdomar. Mer pengar går till folkbildningen och den kyrkoantikvariska ersättningen. Även stödet till Operan, Dramaten, Riksteatern och Drottningholms slottsteater räknas upp. Sändningstillstånden för Sveriges Television (SVT), Sveriges Radio (SR) och Utbildningsradion (UR) kortas ned från 2012 till 2009. Anledningen är pågående förändringar i omvärlden och behovet av ett effektivt resursutnyttjande. I riksdagens tidigare beslut om tillståndsperioden låg målet att minst 65 procent av förstagångssändningarna med svenskt ursprung ska textas när perioden är slut. Riksdagen vill att samma krav på textningens omfattning ska gälla när tillståndsperioden nu förkortas. Riksdagen sade vidare ja till regeringens förslag att SVT ska kunna begära ersättning för offentlig visning av tv-sändningar i till exempel restauranger. Riksdagen begärde i våras att regeringen skulle utreda frågan (se 2005/06:28 ). Regeringen konstaterar nu att det inte går att inskränka SVT:s rätt till ersättning på grund av reglerna i upphovsrättslagen och internationella överenskommelser.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionerna. Bifall till motion Kr297, punkten 8. I övrigt avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2006-11-09, 2006-11-14, 2006-11-16, 2006-11-28

Anslag på kulturområdet (KrU1)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen på kulturområdet. Förslaget innebär att de centrala, statliga museernas fria entré begränsas till barn och ungdomar. Mer pengar går till folkbildningen och den kyrkoantikvariska ersättningen. Även stödet till Operan, Dramaten, Riksteatern och Drottningholms slottsteater räknas upp. Sändningstillstånden för Sveriges Television (SVT), Sveriges Radio (SR) och Utbildningsradion (UR) kortas ned från 2012 till 2009. Anledningen är pågående förändringar i omvärlden och behovet av ett effektivt resursutnyttjande. I riksdagens tidigare beslut om tillståndsperioden låg målet att minst 65 procent av förstagångssändningarna med svenskt ursprung ska textas när perioden är slut. Utskottet föreslår att samma krav på textningens omfattning ska gälla när tillståndsperioden nu förkortas. Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag att SVT ska kunna begära ersättning för offentlig visning av tv-sändningar i till exempel restauranger. Riksdagen begärde i våras att regeringen skulle utreda frågan (se 2005/06:28). Regeringen konstaterar nu att det inte går att inskränka SVT:s rätt till ersättning på grund av reglerna i upphovsrättslagen och internationella överenskommelser.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.