Störningar i telefonin

Just nu är det problem med riksdagens telefoni. Bland annat kan det vara svårt att nå riksdagsinformation via telefon. Det går att skicka e-post till: riksdagsinformation@riksdagen.se

Arbete pågår med att lösa problemet.

Tillgängligheten till offentliga lokaler och på allmänna platser

BoUs betänkande 2000/01:BoU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 mars 2001

Beslut

Ökad tillgänglighet i den offentliga miljön (BoU5)

Riksdagen beslutade om ändringar i plan- och bygglagen som innebär att tydligare krav ska kunna ställas på användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga i samband med iordningställande och ändring av bl.a. allmänna platser. Vidare blir det möjligt att ställa krav på att enkelt avhjälpta hinder ska undanröjas i vissa befintliga offentliga miljöer. Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2001.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet lagförslag ansluter till regeringens förslag men har i ett avseende formulerats något annorlunda i syfte att förtydliga regeringens avsikt med lag ändringen. Vidare föreslås vissa kompletteringar av lagteknisk natur. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Ökad tillgänglighet i den offentliga miljön (BoU5)

Bostadsutskottet föreslår att riksdagen, med vissa förtydliganden, godkänner regeringens förslag till ändringar i plan- och bygglagen som innebär att tydligare krav ska kunna ställas på användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga i samband med iordningställande och ändring av bl.a. allmänna platser. Vidare blir det möjligt att ställa krav på att enkelt avhjälpta hinder ska undanröjas i vissa befintliga offentliga miljöer. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2001.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.