Tilläggsbudget 2 för 2006 (prop. 2006/07:1)

Finansutskottets betänkande 2006/07:FiU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 december 2006

Beslut

Tilläggsbudget 2 för 2006 (FiU11)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag till tilläggsbudget för 2006 med undantag för medelsanvisning inom utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar. Ett av EU:s jordbruksstöd, det så kallade gårdsstödet, till svenska bönder ska betalas ut i december 2006 i stället för januari 2007. Detta ska inte vara en tillfällig åtgärd, utan allt jordbruksstöd från EU i fortsättningen ska betalas ut i slutet av det år som stödet avser. Riksdagens beslut innebär att anslaget för gårdsstöd och djurbidrag med mera i år utökas med 6 000 miljoner kronor. Tilläggsbudgeten innebär vidare ökade resurser för rättshjälpskostnader till följd av bland annat ökat antal rättsfall. Dessutom förs ytterligare medel till anslaget för ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands. Detta eftersom krisen i Libanon har medfört kraftigt ökade kostnader för att evakuera svenska medborgare och andra personer bosatta i Sverige ur området. Resurserna ökas också för att täcka ökade utgifter för studiemedelsräntor, vilket främst beror på att studielånen tas ut tidigare under året än beräknat. Totalt 6 066 miljoner kronor netto skjuts till statsbudgeten för 2006.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till prop. punkterna 18-25, 27, 28 och till utskottsinitiativ FiU1. Delvis bifall till punkt 29 och avslag till prop. punkt 26 och motion Fi210
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2006-11-07, 2006-11-14, 2006-11-16

Tilläggsbudget 2 för 2006 (FiU11)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till tilläggsbudget för 2006 med undantag för medelsanvisning inom utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar. Utskottet föreslår att ett av EU:s jordbruksstöd, det så kallade gårdsstödet, till svenska bönder ska betalas ut i december 2006 i stället för januari 2007. Utskottet vill att detta inte ska vara en tillfällig åtgärd, utan att allt jordbruksstöd från EU i fortsättningen ska betalas ut i slutet av det år som stödet avser. Utskottets förslag innebär att anslaget för gårdsstöd och djurbidrag med mera i år utökas med 6 000 miljoner kronor. Tilläggsbudgeten innebär vidare ökade resurser för rättshjälpskostnader till följd av bland annat ökat antal rättsfall. Dessutom förs ytterligare medel till anslaget för ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands. Detta eftersom krisen i Libanon har medfört kraftigt ökade kostnader för att evakuera svenska medborgare och andra personer bosatta i Sverige ur området. Resurserna ökas också för att täcka ökade utgifter för studiemedelsräntor, vilket främst beror på att studielånen tas ut tidigare under året än beräknat. Totalt 6 066 miljoner kronor netto skjuts till statsbudgeten för 2006.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.