Subsidiaritetsprövning av direktivförslaget om bättre arbetsvillkor för plattformsarbete

Arbetsmarknadsutskottets utlåtande 2021/22:AU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 mars 2022

Beslut

EU-förslag om bättre villkor för plattformsarbete utgör ett hot mot den svenska arbetsmarknadsmodellen (AU16)

EU-kommissionen har tagit fram ett förslag till EU-lag om bättre arbetsvillkor och sociala rättigheter för de som arbetar via digitala plattformar. Förslaget innehåller bland annat kriterier för när ett plattformsföretag ska ses som arbetsgivare. Om kriterierna gör att en person ska anses vara anställd så ska denne också få de rättigheter och sociala förmåner som arbetstagare har rätt till.

Riksdagen har prövat EU-kommissionens förslag enligt subsidiaritetsprincipen, som säger att EU bara ska lagstifta i en fråga om målen för den planerade åtgärden inte kan uppnås lika bra av medlemsländerna själva.

Riksdagen anser att en anställningpresumtion i förslaget ogiltigförklarar det svenska arbetstagarbegreppet och att förslaget är feltänkt. Det riskerar att få återverkningar på både skattesystemet och socialförsäkringssystemet vilket riksdagen menar är oacceptabelt.

Riksdagen befarar att förslaget om det antas kommer att få långtgående konsekvenser för befintliga plattformsföretag och för hela den så kallade gigekonomin. EU-förslaget underminerar arbetsmarknadens parters självbestämmande och utgör ett hot mot den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Riksdagen menar vidare att det föreslagna regelverket avsevärt kommer att försvåra möjligheten att driva företag då det innebär en orimlig administrativ börda.

Riksdagen anser därför att EU-kommissionens förslag strider mot subsidiaritetsprincipen och beslutade att lämna invändningar i ett motiverat yttrande till Europaparlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår att riksdagen lämnar ett motiverat yttrande till Europarlamentets, rådets och kommissionens ordförande. Utskottet anser att kommissionens förslag strider mot subsidiaritetsprincipen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll reservationen.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-12-16, 2022-01-18, 2022-02-17

EU-förslag om bättre villkor för plattformsarbete utgör en risk för den svenska arbetsmarknadsmodellen (AU16)

EU-kommissionen har tagit fram ett förslag till EU-lag om bättre arbetsvillkor och sociala rättigheter för de som arbetar via digitala plattformar. Förslaget innehåller bland annat kriterier för när ett plattformsföretag ska ses som arbetsgivare. Om kriterierna gör att en person ska anses vara anställd så ska denne också få de rättigheter och sociala förmåner som arbetstagare har rätt till.

Arbetsmarknadsutskottet har prövat EU-kommissionens förslag enligt subsidiaritetsprincipen, som säger att EU bara ska lagstifta i en fråga om målen för den planerade åtgärden inte kan uppnås lika bra av medlemsländerna själva. Utskottet anser att det är medlemsländerna själva som bör bestämma kriterierna för anställningsförhållanden. Regler som gäller anställningar och definitionen av begreppet arbetstagare sköts bäst på nationell nivå. Utskottet menar att konsekvenserna av förslaget är svåra att överblicka och att det innebär risker för den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Arbetsmarknadsutskottet anser därför att EU-kommissionens förslag strider mot subsidiaritetsprincipen och föreslår att riksdagen lämnar invändningar i ett motiverat yttrande till Europaparlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.