Sekretess vid Skatteverkets handläggning av ärenden om dödförklaring

Konstitutionsutskottets betänkande 2009/10:KU35

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 februari 2010

Beslut

Sekretess vid Skatteverkets handläggning av ärenden om dödförklaring (KU35)

Riksdagen beslutade om skärpningar i sekretesslagen i samband med dödförklaringar. Enligt de nya reglerna ska uppgifter om enskildas personliga förhållanden skyddas vid Skatteverkets handläggning om det går att anta att en närstående drabbas hårt om uppgifterna lämnas ut. En ansökan om dödförklaring görs till Skatteverket av en make, sambo eller arvinge då en person varit försvunnen ett längre tag. Skatteverket handlägger ärendet och beslut fattas i regel av en särskild nämnd. Om Skatteverket får en sekretessreglerad uppgift från en annan myndighet överförs enligt de nya reglerna sekretessen till Skatteverket. De nya reglerna börja gälla den 1 april 2010.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-01-26
Justering: 2010-02-02
Betänkande publicerat: 2010-02-08
Trycklov: 2010-02-08
Betänkande 2009/10:KU35

Sekretess vid Skatteverkets handläggning av ärenden om dödförklaring (KU35)

Konstitutionsutskottet föreslår skärpningar i sekretesslagen i samband med dödförklaringar. Enligt förslaget ska uppgifter om enskildas personliga förhållanden skyddas vid Skatteverkets handläggning om det går att anta att en närstående drabbas hårt om uppgifterna lämnas ut.

En ansökan om dödförklaring görs till Skatteverket av en make, sambo eller arvinge då en person varit försvunnen ett längre tag. Skatteverket handlägger ärendet och beslut fattas i regel av en särskild nämnd. Om Skatteverket får en sekretessreglerad uppgift från en annan myndighet överförs enligt de nya reglerna sekretessen till Skatteverket.

De nya reglerna börjar enligt förslaget gälla den 1 april 2010.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-02-18
4

Beslut

Beslut: 2010-02-18
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Sekretess i ärenden om dödförklaring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:64.