Samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan

Utrikesutskottets betänkande 2017/18:UU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 maj 2018

Beslut

Samarbetsavtal mellan EU-länderna och Afghanistan (UU25)

Riksdagen sa ja till ett avtal om partnerskap och utveckling mellan EU-länderna och Afghanistan. Riksdagen sa samtidigt nej till en följdmotion, alltså en motion som kommit till följd av förslaget om samarbetsavtal.

Samarbetsavtalet ska ligga till grund för EU:s och EU-ländernas förbindelser med Afghanistan de kommande tio åren. Det grundas i bindande åtaganden om respekt för demokratiska principer, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer och skyldigheter när det gäller icke-spridning av massförstörelsevapen. Avtalet syftar till att stärka dialogen och samarbetet mellan å ena sidan EU och EU-länderna och å andra sidan Afghanistan.

Sedan 2017 gäller samarbetsavtalet provisoriskt. Detta i väntan på att alla EU-länders nationella parlament har ratificerat, alltså godkänt, avtalet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-04-24
Justering: 2018-05-03
Trycklov: 2018-05-03
Reservationer 1
Betänkande 2017/18:UU25

Samarbetsavtal mellan EU-länderna och Afghanistan (UU25)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till ett avtal om partnerskap och utveckling mellan EU-länderna och Afghanistan. Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till en följdmotion, alltså en motion som kommit till följd av förslaget om samarbetsavtal.

Samarbetsavtalet ska ligga till grund för EU:s och EU-ländernas förbindelser med Afghanistan de kommande tio åren. Det grundas i bindande åtaganden om respekt för demokratiska principer, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer och skyldigheter när det gäller icke-spridning av massförstörelsevapen. Avtalet syftar till att stärka dialogen och samarbetet mellan å ena sidan EU och EU-länderna och å andra sidan Afghanistan.

Sedan 2017 gäller samarbetsavtalet provisoriskt. Detta i väntan på att alla EU-länders nationella parlament har ratificerat, alltså godkänt, avtalet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-15
Debatt i kammaren: 2018-05-16
4

Beslut

Beslut: 2018-05-16
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 16 maj 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Godkännande av partnerskapsavtalet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:143.

2. Återvändandeavtal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4048 av Yasmine Posio Nilsson m.fl. (V) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 76 0 0 7
SD 34 0 0 8
MP 24 0 0 1
C 17 0 0 5
V 0 20 0 1
L 16 0 0 3
KD 15 0 0 1
- 5 0 0 3
Totalt 288 20 0 41