Riksrevisionens rapport om den offentliga förvaltningens digitalisering

Finansutskottets bet 2016/17:FiU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 mars 2017

Beslut

Alla myndigheter bör arbeta för att öka utbudet av öppna data (FiU17)

Riksdagen vill att regeringen ger samtliga myndigheter i uppdrag att arbeta strategiskt för att öka utbudet av och tillgängligheten till öppna data. Offentliga handlingar som med liten eller ingen kostnad kan bli öppna data ska också tillgängliggöras. Då kan medborgarna få effektivare och bättre service. Riksdagen uppmanade regeringen till detta i ett tillkännagivande.

Öppna data kan definieras som digital information som är fri att använda, återanvända och distribuera utan någon annan motprestation än att användaren anger källa eller delar informationen på samma sätt.

Riksdagen gjorde sitt ställningstagande i samband med behandlingen av regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport om den offentliga förvaltningens digitalisering.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Delvis bifall till motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2017-03-02
Justering: 2017-03-16
Trycklov: 2017-03-17
Reservationer 3
bet 2016/17:FiU17

Alla beredningar i utskottet

2017-03-02, 2017-02-21

Alla myndigheter bör arbeta för att öka utbudet av öppna data (FiU17)

Finansutskottet vill att regeringen ger samtliga myndigheter i uppdrag att arbeta strategiskt för att öka utbudet av och tillgängligheten till öppna data. Offentliga handlingar som med liten eller ingen kostnad kan bli öppna data ska också tillgängliggöras. Då kan medborgarna få effektivare och bättre service. Utskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen till detta i ett tillkännagivande.

Öppna data kan definieras som digital information som är fri att använda, återanvända och distribuera utan någon annan motprestation än att användaren anger källa eller delar informationen på samma sätt.

Finansutskottet gjorde sitt ställningstagande i samband med behandlingen av regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport om den offentliga förvaltningens digitalisering.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-03-21
Debatt i kammaren: 2017-03-22
4

Beslut

Beslut: 2017-03-22
5 förslagspunkter, 4 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 22 mars 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksrevisionens rapport om den offentliga förvaltningens digitalisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2016/17:54 till handlingarna.

2. Öppen källkod

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:127 av Mattias Bäckström Johansson (SD) och

2016/17:3128 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 16.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 0 78 0 6
SD 0 0 44 3
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 21 0 0 0
L 17 0 0 2
KD 12 0 0 4
- 0 0 1 1
Totalt 191 78 45 35


3. Öppna data

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att samtliga myndigheter ska ges i uppdrag att arbeta strategiskt för att öka utbudet av och tillgängligheten till öppna data.
Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:2530 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 31 och

bifaller delvis motionerna

2016/17:372 av Rickard Nordin (C) och

2016/17:3190 av Mathias Sundin m.fl. (L) yrkande 3.

4. En it-haverikommission

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3080 av Rickard Nordin (C).

5. Digital förvaltning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3190 av Mathias Sundin m.fl. (L) yrkandena 1 och 2.

Reservation 3 (L)