Processrättsliga frågor

Justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 maj 2020

Beslut

Nej till motioner om processrätt (JuU27)

Riksdagen sa nej till ett nittiotal förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 inom området processrätt, bland annat eftersom arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlade bland annat om kamerabevakning, hemliga tvångsmedel, tvångsmedel under förundersökning, häktning, domstolarnas självständighet, jourdomstolar och snabbare lagföring.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivande om att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med lagförslag som innebär att det bör en översyn av reglerna om hemligatvångsmedel, utökade möjligheter att använda s.k. preventiva tvångsmedel, anpassning av reglerna om beslag och husrannsakan till modern teknik samt utökade möjligheter att beslagta dyra bilar, klockor och andra statussymboler från gängkriminella. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 7 under punkt 9, dels reservation 11 under punkt 12, dels reservation 19 under punkt 20, dels reservation 20 under 21 dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

51 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-03-26
Justering: 2020-04-23
Trycklov: 2020-04-29
Reservationer 31
Betänkande 2019/20:JuU27

Alla beredningar i utskottet

2020-03-26, 2020-03-05

Fyra uppmaningar till regeringen om tvångsmedel och beslag (JuU27)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen ska rikta fyra uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen inom området processrätt. Regeringen bör

  • se över reglerna om hemliga tvångsmedel
  • utöka möjligheterna att använda så kallade preventiva tvångsmedel, som till exempel hemlig avlyssning eller kameraövervakning
  • anpassa reglerna om beslag och husrannsakan till modern teknik
  • utöka möjligheterna att beslagta dyra bilar, klockor och liknande från gängkriminella.

Förslagen om tillkännagivanden lades fram när justitieutskottet behandlade ett nittiotal förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner, bland annat eftersom arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-05-12
Debatt i kammaren: 2020-05-13
4

Beslut

Beslut: 2020-05-13
33 förslagspunkter, 24 acklamationer, 9 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 13 maj 2020

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kamerabevakning på allmänna platser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:378 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 4,

2019/20:483 av Anders Åkesson och Per Schöldberg (båda C),

2019/20:823 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 7,

2019/20:1642 av Ann-Sofie Lifvenhage (M) och

2019/20:1906 av Josefin Malmqvist (M) yrkande 5.

Reservation 1 (SD)

2. Möjlighet att dela övervakningsbilder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3061 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 11.

Reservation 2 (M)

3. Brottsbekämpande myndigheters kamerabevakning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:554 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 13,

2019/20:3223 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 3 och

2019/20:3225 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 8.

Reservation 3 (SD)

4. Kamerabevakning i skolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1622 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 6 och

2019/20:2071 av Mathias Tegnér (S) yrkande 2.

Reservation 4 (V)

5. Kamerabevakning i sjukvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2878 av Boriana Åberg (M) yrkande 1 och

2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 19.

Reservation 5 (M, C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M, C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 39 16 0 294


6. Kamerabevakning på slakterier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:1465 av Annicka Engblom och Ulrika Heindorff (båda M).

7. Märkning av viltkameror

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2365 av Erik Ottoson (M) yrkande 1.

8. Utvärdering av kamerabevakningslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3260 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 42.

Reservation 6 (C)

9. Översyn av reglerna om hemliga tvångsmedel

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en översyn av reglerna om hemliga tvångsmedel och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:2728 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 22,

2019/20:2832 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 16 och

2019/20:3191 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 29.

Reservation 7 (S, C, V, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (S, C, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 16 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 0 3 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 27 28 0 294


10. Utökad användning av hemliga tvångsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:553 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 21,

2019/20:651 av Louise Meijer (M),

2019/20:2794 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 11,

2019/20:2832 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 13,

2019/20:3063 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 4 och 5,

2019/20:3067 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 4 och

2019/20:3225 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 9.

Reservation 8 (M, SD, KD)
Reservation 9 (L)

11. Ljudupptagning vid hemlig kameraövervakning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:553 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 22.

Reservation 10 (SD)

12. Preventiva tvångsmedel

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om utökade möjligheter att använda s.k. preventiva tvångsmedel och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2019/20:3067 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 7.

Reservation 11 (S, C, V, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (S, C, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 16 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 2 0 1 16
MP 0 3 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 26 28 1 294


13. Hemlig dataavläsning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2794 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 10 och

2019/20:3067 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 6.

14. Datalagring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3067 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 12 (M)

15. Signalspaning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:555 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 21 och

2019/20:2732 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 9.

Reservation 13 (SD)
Reservation 14 (KD)

16. Översyn av regelverket om förundersökningsbegränsning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2832 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 29.

Reservation 15 (M)

17. Underrättelse om möjligheterna till överprövning av ett beslut om att lägga ned en förundersökning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3348 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 13.

Reservation 16 (KD)

18. Offentlighetsprincipen vid förundersökningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:203 av Niels Paarup-Petersen (C) yrkande 20.

19. Husrannsakan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:203 av Niels Paarup-Petersen (C) yrkande 16,

2019/20:1895 av Lars Jilmstad (M),

2019/20:2113 av Lina Nordquist (L),

2019/20:2794 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 22 och

2019/20:2832 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 15.

Reservation 17 (M, KD)
Reservation 18 (L)

20. Elektroniskt lagrad information

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att reglerna om beslag och husrannsakan skyndsamt bör anpassas till modern teknik och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2019/20:3063 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 19,

bifaller delvis motion

2019/20:1485 av Lotta Olsson och Jan R Andersson (båda M) och

avslår motion

2019/20:2331 av Roza Güclü Hedin (S).

Reservation 19 (S, C, V, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (S, C, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 16 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 0 3 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 27 28 0 294


21. Beslag av statussymboler

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om utökade möjligheter att beslagta dyra bilar, klockor och andra statussymboler från gängkriminella och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2019/20:3191 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 32.

Reservation 20 (S, C, V, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (S, C, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 16 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 0 3 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 27 28 0 294


22. Registertopsning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2383 av Carl-Oskar Bohlin (M) och

2019/20:3061 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 12.

Reservation 21 (M)

23. Häktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2728 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 17,

2019/20:2832 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 18 och

2019/20:3063 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 22 (M, KD)

24. Domstolarnas självständighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:577 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) yrkande 1 och

2019/20:2832 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 12.

Reservation 23 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 44 11 0 294


25. Jourdomstolar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2016 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 11.

Reservation 24 (L)

26. Snabbspår för utvisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:541 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 19.

Reservation 25 (SD)

27. Översyn av rättsprocesser för ekobrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2956 av Edward Riedl (M).

28. Ett system med kronvittnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:203 av Niels Paarup-Petersen (C) yrkande 18,

2019/20:554 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 6,

2019/20:955 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) yrkande 1 och

2019/20:3348 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 18.

Reservation 26 (M, SD, KD)

29. Anonyma vittnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:554 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 8,

2019/20:955 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) yrkande 2,

2019/20:2470 av Margareta Cederfelt (M),

2019/20:2832 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 19,

2019/20:3063 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 11 och

2019/20:3348 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 17.

Reservation 27 (M, SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 27 (M, SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 31 24 0 294


30. Vittnesskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:203 av Niels Paarup-Petersen (C) yrkande 17,

2019/20:554 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 7,

2019/20:1297 av Marléne Lund Kopparklint och Sofia Westergren (båda M),

2019/20:2178 av Lars-Arne Staxäng (M) yrkande 1 och

2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 7.

Reservation 28 (SD)
Reservation 29 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 28 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 0 0 5 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 40 10 5 294


31. Rättshjälp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1271 av Per Söderlund (SD) och

2019/20:3104 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 30 (V)

32. Svensk anslutning till Europeiska åklagarmyndigheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2794 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 4.

Reservation 31 (M, KD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 31 (M, KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 0 3 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 38 17 0 294


33. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.