Polisfrågor

Justitieutskottets betänkande 2007/08:JuU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 april 2008

Beslut

Utredning om operativt polissamarbete inom Norden (JuU10)

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att undersöka om polisen i de nordiska länderna borde få bättre möjligheter att samarbeta operativt över gränserna. Ställningstagandet gjordes med anledning av en motion om situationen i Tornedalen där Sverige har lång landgräns mot Finland. Riksdagen menar att behoven kan finnas även i förhållande till övriga nordiska länder. Regeringen bör därför göra en översyn inom ramen för det nordiska samarbetet. Riksdagen vill inte heller begränsa översynen till att bara omfatta ingripanden för att avvärja omedelbar fara för liv och hälsa. Riksdagen sade vidare nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om polisen.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till en motion rörande polisiärt gränssamarbete. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Utredning om operativt polissamarbete inom Norden (JuU10)

Justitieutskottet vill att regeringen undersöker om polisen i de nordiska länderna borde få bättre möjligheter att samarbeta operativt över gränserna. Ställningstagandet gjordes med anledning av en motion om situationen i Tornedalen där Sverige har lång landgräns mot Finland. Utskottet menar att behoven kan finnas även i förhållande till övriga nordiska länder. Regeringen bör därför göra en översyn inom ramen för det nordiska samarbetet. Utskottet vill inte heller begränsa översynen till att bara omfatta ingripanden för att avvärja omedelbar fara för liv och hälsa. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om polisen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.