Plan- och byggfrågor

BoUs betänkande 2005/06:BoU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 mars 2006

Beslut

Nej till motioner om plan- och byggfrågor (BoU7)

Riksdagen sade nej till motionsförslag från den allmänna motionstiden 2005 om plan- och byggfrågor. Motionerna handlade om plan- och byggprocessen, fysisk planering, bygglov, inomhusmiljö, energianvändning, säkerhet, byggforskning, bostadsanpassningsbidrag och tillgänglighet i boendemiljön. Motionerna avslogs bland annat därför att riksdagen vill avvakta regeringens ställningstagande till PBL-kommitténs förslag till ändringar i plan- och bygglagen (PBL). Riksdagen avslutade Riksrevisionens redogörelse om Boverkets och länsstyrelsens roll i den fysiska planeringen utan några ytterligare tillägg samt avslog de motioner som lämnats in med anledning av redogörelsen.

Utskottets förslag till beslut: Redogörelsen läggs till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2006-01-19, 2006-01-24

Motioner om plan- och byggfrågor (BoU7)

Bostadsutskottet har behandlat motionsförslag från den allmänna motionstiden 2005 om plan- och byggfrågor. Motionerna handlar om plan- och byggprocessen, fysisk planering, bygglov, inomhusmiljö, energianvändning, säkerhet, byggforskning, bostadsanpassningsbidrag och tillgänglighet i boendemiljön. Utskottet föreslår att riksdagen avslår motionerna, bland annat med hänvisning till att man vill avvakta regeringens ställningstagande till PBL-kommitténs förslag till ändringar i plan- och bygglagen (PBL). Bostadsutskottet föreslår också att riksdagen avslutar Riksrevisionens redogörelse om Boverkets och länsstyrelsens roll i den fysiska planeringen utan några ytterligare tillägg samt avslår de motioner som lämnats in med anledning av redogörelsen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.