Störningar i telefonin

Just nu är det problem med riksdagens telefoni. Bland annat kan det vara svårt att nå riksdagsinformation via telefon. Det går att skicka e-post till: riksdagsinformation@riksdagen.se

Arbete pågår med att lösa problemet.

Plan- och byggfrågor

BoUs betänkande 2000/01:BoU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 april 2001

Beslut

Motioner om plan- och byggfrågor (BoU9)

Riksdagen avslog bl.a. motioner från allmänna motionstiden 2000/01 om plan- och byggfrågor. Motionerna behandlar bl.a. planprocessen, handelsändamålet i detaljplaner, stormarknadsetableringar, kvalitets- och tillsynsansvar vid byggande, bygglovsplikt samt samråd vid markarbeten.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om plan- och byggfrågor (BoU9)

Bostadsutskottet föreslår att riksdagen avslår bl.a. motioner från allmänna motionstiden 2000/01 om plan- och byggfrågor. Motionerna behandlar bl.a. planprocessen, handelsändamålet i detaljplaner, stormarknadsetableringar, kvalitets- och tillsynsansvar vid byggande, bygglovsplikt samt samråd vid markarbeten.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.