Ny definition av fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen

Skatteutskottets betänkande 2016/17:SkU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 november 2016

Beslut

Konsekvenser för företag av nya momsregler bör följas upp (SkU8)

Nya EU-regler om moms börjar gälla i Sverige den 1 januari 2017. Regeringen har lämnat förslag på hur EU-reglerna kan införas i svensk lag och förslaget innebär bland annat att definitionen av fastighet ändras i lagen. Om en egendom definieras som en fastighet eller inte påverkar bland annat hur moms ska betalas på fastighetsområdet.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag, men utskottet tror att förändringarna kan få stora konsekvenser för företagen. Därför anser riksdagen att konsekvenserna för företagen måste utredas efter ett år. Detta för att säkerhetsställa att de nya reglerna inte för med sig orimligt stora administrativa svårigheter med ökade kostnader som följd. Om svårigheterna blivit stora bör regeringen återkomma till riksdagen med förslag som motverkar detta.  Riksdagen uppmanade regeringen i ett tillkännagivande att göra en sådan uppföljning.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Delvis bifall till motionen om uppföljning av effekter för företagen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Konsekvenser för företag av nya momsregler bör följas upp (SkU8)

Nya EU-regler om moms börjar gälla i Sverige den 1 januari 2017. Regeringen har lämnat förslag på hur EU-reglerna kan införas i svensk lag och förslaget innebär bland annat att definitionen av fastighet ändras i lagen. Om en egendom definieras som en fastighet eller inte påverkar bland annat hur moms ska betalas på fastighetsområdet.

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag, men utskottet tror att förändringarna kan få stora konsekvenser för företagen. Därför anser utskottet att konsekvenserna för företagen måste utredas efter ett år. Detta för att säkerhetsställa att de nya reglerna inte för med sig orimligt stora administrativa svårigheter med ökade kostnader som följd. Om svårigheterna blivit stora bör regeringen återkomma till riksdagen med förslag som motverkar detta. Skatteutskottet föreslår att riksdagen, i ett tillkännagivande, uppmanar regeringen att göra en sådan uppföljning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.