Jakt och viltvård

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2014/15:MJU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 mars 2015

Beslut

Ny myndighet för jakt och viltvård bör inrättas (MJU9)

I dag har Naturvårdsverket huvudansvaret för viltförvaltningen. Det finns dock ett missnöje med verkets hantering av jakt- och viltförvaltningsfrågorna. Därför har riksdagen i ett så kallat tillkännagivande gett regeringen i uppdrag att inrätta en ny myndighet för jakt och viltvård.

I februari i år beslutade regeringen att den så kallade Jaktlagsutredningen skulle avsluta sitt arbete i förtid. Riksdagen anser att detta innebär att vissa viktiga frågor lämnas utan att ha utretts färdigt. Därför uppmanade riksdagen också regeringen att fortsätta utreda vissa frågor som rör jakt och viltvård, som till exempel samernas rätt att jaga, den så kallade fjälljakten, jakt på allmänt vatten, jakt i Sveriges ekonomiska zon, förvaltning av säl och jakt på kronhjort.

Utskottets förslag till beslut: Med bifall till motion 2014/15:2974 yrkande 14 föreslår utskottet ett tillkännagivande om att regeringen ska inrätta en ny myndighet med ansvar för jaktfrågor och viltförvaltning. Utskottet föreslår också ett tillkännagivande om att regeringen ska utreda vissa jaktfrågor. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

25 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-03-05
Justering: 2015-03-19
Trycklov: 2015-03-20
Reservationer 10
Betänkande 2014/15:MJU9

Ny myndighet för jakt och viltvård bör inrättas (MJU9)

I dag har Naturvårdsverket huvudansvaret för viltförvaltningen. Det finns dock ett missnöje med verkets hantering av jakt- och viltförvaltningsfrågorna. Därför vill miljö- och jordbruksutskottet att riksdagen i ett så kallat tillkännagivande uppmanar regeringen att inrätta en ny myndighet för jakt och viltvård.

I februari i år beslutade regeringen att den så kallade Jaktlagsutredningen skulle avsluta sitt arbete i förtid. Miljö- och jordbruksutskottet anser att detta innebär att vissa viktiga frågor lämnas utan att ha utretts färdigt. Utskottet vill därför att riksdagen uppmanar regeringen att fortsätta utreda vissa frågor som rör jakt och viltvård, som till exempel samernas rätt att jaga, den så kallade fjälljakten, jakt på allmänt vatten, jakt i Sveriges ekonomiska zon, förvaltning av säl och jakt på kronhjort.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-03-25
Debatt i kammaren: 2015-03-26
4

Beslut

Beslut: 2015-03-26
12 förslagspunkter, 9 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 26 mars 2015

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utredning av jakt- och viltvårdsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Utskottet tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen ska utreda vissa jaktfrågor.


2. Viltmyndighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen ska inrätta en ny myndighet med ansvar för jaktfrågor och viltförvaltning.
Därmed bifaller riksdagen motion

2014/15:2974 av Lena Ek m.fl. (C, M, FP, KD) yrkande 14.

Reservation 1 (S, MP, V)

3. Hållbar jaktpolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2543 av Eskil Erlandsson (C) yrkande 1.

Reservation 2 (C)

4. Miljöorganisationers talerätt m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2496 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkandena 3 och 4 samt

2014/15:2534 av Eva Lohman (M).

Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 14 0 0 5
S 90 0 0 23
M 67 0 0 17
SD 0 43 0 6
MP 21 0 0 4
C 17 0 0 5
V 17 0 0 4
KD 14 0 0 2
Totalt 240 43 0 66


5. Jakttider

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:75 av Magnus Persson (SD) delyrkande 2,

2014/15:170 av Cecilia Widegren (M) och

2014/15:2378 av Saila Quicklund (M).

Reservation 4 (SD)

6. Vildsvinsförvaltning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2496 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 2,

2014/15:1067 av Betty Malmberg (M) i denna del,

2014/15:1248 av Sten Bergheden (M) yrkande 1 och

2014/15:2977 av Ulf Berg m.fl. (M) yrkande 10.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 14 0 0 5
S 90 0 0 23
M 1 66 0 17
SD 0 0 43 6
MP 21 0 0 4
C 17 0 0 5
V 17 0 0 4
KD 14 0 0 2
Totalt 174 66 43 66


7. Jaktmedel m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:684 av Jan Ericson (M),

2014/15:76 av Magnus Persson (SD),

2014/15:663 av Jan Ericson (M),

2014/15:664 av Jan Ericson (M),

2014/15:685 av Jan Ericson (M) och

2014/15:1067 av Betty Malmberg (M) i denna del.

8. Jakt på uppfödd fågel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:684 av Jan Ericson (M).

Reservation 7 (V)

9. Grytjakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:413 av Birgitta Ohlsson (FP) och

2014/15:680 av Jan Ericson (M).

Reservation 8 (V)

10. Småviltsjakt m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

11. Dubbelregistrering av jaktområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2779 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 2,

2014/15:101 av Edward Riedl (M) och

2014/15:1913 av Krister Hammarbergh (M).

Reservation 9 (SD)

12. Terrängkörning vid jakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2496 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 7,

2014/15:2977 av Ulf Berg m.fl. (M) yrkandena 12 och 13,

2014/15:461 av Helén Pettersson i Umeå (S),

2014/15:1948 av Krister Hammarbergh (M) och

2014/15:2409 av Finn Bengtsson m.fl. (M).

Reservation 10 (M, SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (M, SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 14 0 0 5
S 90 0 0 23
M 0 67 0 17
SD 0 43 0 6
MP 21 0 0 4
C 17 0 0 5
V 17 0 0 4
KD 14 0 0 2
Totalt 173 110 0 66