Inspektionen för vård och omsorg – en ny tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst

Socialutskottets betänkande 2012/13:SoU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 december 2012

Beslut

Ny myndighet för tillsyn inom vård och omsorg bildas (SoU5)

Regeringen har tidigare beslutat att en ny myndighet, Inspektionen för vård och omsorg, ska ta över en del av de uppgifter Socialstyrelsen har i dag. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om lagändringar som krävs för detta. Inspektionen för vård och omsorg ska bland annat arbeta med tillsyn och att bevilja tillstånd inom socialtjänsten, verksamheter som ger stöd och service till personer med funktionshinder samt hälso- och sjukvården. Den nya myndigheten inleder sin verksamhet den 1 juni 2013.

Riksdagen anser att tillsynen inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten behöver stärkas. Det är viktigt att kvaliteten följs noga och att eventuella problem åtgärdas effektivt inom både kommunala och privata verksamheter. Riksdagen håller med regeringen om att tillsynen tydligt måste skiljas från kunskapsutveckling, bidragsgivning och fastställandet av standarder. Därför behövs en renodlad tillsynsmyndighet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-11-13
Justering: 2012-11-22
Betänkande publicerat: 2012-11-27
Trycklov: 2012-11-27
Reservationer 1
Betänkande 2012/13:SoU5

Ny myndighet för tillsyn inom vård och omsorg bildas (SoU5)

Regeringen har tidigare beslutat att en ny myndighet, Inspektionen för vård och omsorg, ska ta över en del av de uppgifter Socialstyrelsen har i dag. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om lagändringar som krävs för detta. Inspektionen för vård och omsorg ska bland annat arbeta med tillsyn och att bevilja tillstånd inom socialtjänsten, verksamheter som ger stöd och service till personer med funktionshinder samt hälso- och sjukvården. Den nya myndigheten inleder sin verksamhet den 1 juni 2013.

Utskottet anser att tillsynen inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten behöver stärkas. Det är viktigt att kvaliteten följs noga och att eventuella problem åtgärdas effektivt inom både kommunala och privata verksamheter. Utskottet håller med regeringen om att tillsynen tydligt måste skiljas från kunskapsutveckling, bidragsgivning och fastställandet av standarder. Därför behövs en renodlad tillsynsmyndighet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-12-12
4

Beslut

Beslut: 2012-12-13
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 13 december 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Inspektionen för vård och omsorg - en ny tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i abortlagen (1974:595),
2. lag om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor,
3. lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,
4. lag om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning,
5. lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
6. lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning,
7. lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister,
8. lag om ändring i lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m.,
9. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),
10. lag om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten,
11. lag om ändring i lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar,
12. lag om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.,
13. lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168),
14. lag om ändring i lagen (2005:340) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Synskadades Riksförbund,
15. lag om ändring i lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler,
16. lag om ändring i lagen (2006:496) om blodsäkerhet,
17. lag om ändring i lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa,
18. lag om ändring i lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler,
19. lag om ändring i patientdatalagen (2008:355),
20. lag om ändring i apoteksdatalagen (2009:367),
21. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
22. lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659),
23. lag om ändring i skollagen (2010:800),
24. lag om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800),
25. lag om ändring i lagen (2012:263) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ,
26. lag om ändring i lagen (2012:00) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
27. lag om ändring i lagen (2012:00) om ändring i socialförsäkringsbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:20 punkterna 1-27 och avslår motion
2012/13:So557 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 13.

Reservation 1 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S095017
M970010
MP23002
FP20004
C19004
SD19001
V18001
KD17002
PP0000
-0000
Totalt21395041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag