Förändrat uppdrag för Sveaskog AB

Näringsutskottets betänkande 2009/10:NU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 juni 2010

Beslut

Sveaskog AB får förändrat uppdrag (NU22)

Sveaskog AB ägs av svenska staten. Bolagets nuvarande uppdrag kan uppfattas som otydligt. Riksdagen har därför beslutat att bolaget får ett förändrat uppdrag. Förändringarna innebär i huvudsak att: -Verksamheten ska baseras på affärsmässig grund och generera marknadsmässig avkastning. -Kärnverksamheten ska vara skogsbruk. -Närliggande verksamhet kan bedrivas om det bidrar till att öka bolagets avkastning. -Bolaget ska inte ha betydande intressen som slutanvändare av skogsråvara. Förutom ändrade ägardirektiv ges Sveaskog instruktioner om att 10 % av den areal bolaget hade 2002 ska säljas till marknadspris. Försäljningen ska göra det möjligt till omarronderingar och köp av skogsbruk, särskilt i glesbygd. Staten tar även över fastigheter med en sammanlagd areal om högst 100 000 hektar från Sveaskog AB.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-05-18
Justering: 2010-06-15
Betänkande publicerat: 2010-06-16
Trycklov: 2010-06-15
Reservationer 2
Betänkande 2009/10:NU22

Sveaskog AB får förändrat uppdrag (NU22)

Sveaskog AB ägs av svenska staten. Bolagets nuvarande uppdrag kan uppfattas som otydligt. Därför föreslår regeringen att bolaget får ett förändrat uppdrag.

Förändringarna innebär i huvudsak att:

-Verksamheten ska baseras på affärsmässig grund och generera marknadsmässig avkastning.

-Kärnverksamheten ska vara skogsbruk.

-Närliggande verksamhet kan bedrivas om det bidrar till att öka bolagets avkastning.

-Bolaget ska inte ha betydande intressen som slutanvändare av skogsråvara.

Förutom ändrade ägardirektiv ges Sveaskog instruktioner om att 10 % av den areal bolaget hade 2002 ska säljas till marknadspris. Försäljningen ska göra det möjligt till omarronderingar och köp av skogsbruk, särskilt i glesbygd. Staten tar även över fastigheter med en sammanlagd areal om högst 100 000 hektar från Sveaskog AB.

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-06-22
4

Beslut

Beslut: 2010-06-23
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 23 juni 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förändrat uppdrag för Sveaskog

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till förändrat uppdrag för Sveaskog AB.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:169 punkt 1 och avslår motion 2009/10:N13 yrkandena 1 och 4.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0114016
m88008
c26003
fp24004
kd20004
v02002
mp01702
-1000
Totalt159151039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Överföring av ersättningsmark

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att
a) överföra fastigheter med en sammanlagd areal om högst 100 000 hektar produktiv skogsmark från Sveaskog AB till staten genom utdelning av fastigheter eller av aktier i ett av Sveaskog AB ägt dotterföretag,
b) till staten överföra fastigheter som ägs av ett bolag som staten förvärvat genom utdelning av aktier enligt a,
c) vidta de åtgärder som krävs för att genomföra överföringen enligt a och b,
d) avyttra de tillgångar som överförs till staten enligt a och b.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:169 punkt 2.

3. Vissa övriga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:N13 yrkandena 2, 3, 5 och 6.

Reservation 2 (mp)