Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor

Finansutskottets betänkande 2016/17:FiU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 mars 2017

Beslut

Ny skrivelse om finansiell och monetär stabilitet behövs (FiU22)

Regeringen borde regelbundet lämna en skrivelse till riksdagen som handlar om Internationella valutafondens (IMF) arbete med frågor som rör finansiell och monetär stabilitet. Skrivelsen bör också beröra andra internationella finansiella institutioners arbete med dessa frågor. Riksdagen uppmanade regeringen till detta i ett tillkännagivande.

Redan i dag lämnar regeringen en skrivelse om IMF, Världsbanksgruppen och de regionala utvecklings- och investeringsbankerna till riksdagen. Innehållet i den skrivelsen är dock under omgörning och därför anser riksdagen att en ny skrivelse behövs som specifikt behandlar finansiell och monetär stabilitet.

Riksdagen sa nej till de motionsförslag som behandlades samtidigt.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till utskottsinitiativet. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Ny skrivelse om finansiell och monetär stabilitet behövs (FiU22)

Regeringen borde regelbundet lämna en skrivelse till riksdagen som handlar om Internationella valutafondens (IMF) arbete med frågor som rör finansiell och monetär stabilitet. Skrivelsen bör också beröra andra internationella finansiella institutioners arbete med dessa frågor. Finansutskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen till detta i ett tillkännagivande. Förslaget är ett utskottsinitiativ.

Redan i dag lämnar regeringen en skrivelse om IMF, Världsbanksgruppen och de regionala utvecklings- och investeringsbankerna till riksdagen. Innehållet i den skrivelsen är dock under omgörning och därför anser finansutskottet att en ny skrivelse behövs som specifikt behandlar finansiell och monetär stabilitet.

Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till de motionsförslag som behandlades samtidigt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.