En ny strafftidslag

Justitieutskottets betänkande 2017/18:JuU30

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 juni 2018

Beslut

En ny strafftidslag införs (JuU30)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag till ny strafftidslag. De nya reglerna börjar gälla den 1 april 2019.

Den nya lagen innehåller bestämmelser om när fängelsestraff får verkställas och hur strafftid ska beräknas. Bland annat ska strafftiden bara beräknas i dagar och bestämmelser om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande samlas i en ny lag. Det införs tydliga tidsramar för att hålla en dömd i häkte i samband med placering i kriminalvårdsanstalt. Möjligheten att lämna så kallad nöjdförklaring utökas. Även möjligheten att återkalla ett beviljat uppskov med att verkställa fängelsestraff utökas.

Syftet med den nya lagen är att göra reglerna tydligare och enklare att förstå och använda. Den innebär också en anpassning till systemet med överförande av straff mellan olika länder.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-05-17
Justering: 2018-05-31
Trycklov: 2018-06-01
Reservationer 3
Betänkande 2017/18:JuU30

En ny strafftidslag införs (JuU30)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till ny strafftidslag. De nya reglerna föreslås börja gälla den 1 april 2019.

Den nya lagen innehåller bestämmelser om när fängelsestraff får verkställas och hur strafftid ska beräknas. Bland annat ska strafftiden bara beräknas i dagar och bestämmelser om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande samlas i en ny lag. Det införs tydliga tidsramar för att hålla en dömd i häkte i samband med placering i kriminalvårdsanstalt. Möjligheten att lämna så kallad nöjdförklaring utökas. Även möjligheten att återkalla ett beviljat uppskov med att verkställa fängelsestraff utökas.

Syftet med den nya lagen är att göra reglerna tydligare och enklare att förstå och använda. Den innebär också en anpassning till systemet med överförande av straff mellan olika länder.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-08
Debatt i kammaren: 2018-06-11
4

Beslut

Beslut: 2018-06-13
4 förslagspunkter, 3 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 13 juni 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En ny strafftidslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar

a) regeringens förslag till
1. strafftidslag (2018:000),
2. lag (2018:000) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande,
3. lag om ändring av rättegångsbalken,
4. lag om ändring i brottsbalken,
5. lag om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.,
6. lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom,
7. lag om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll,
8. lag om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård,
9. lag om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder,
10. lag om ändring i fängelselagen (2010:610),
11. lag om ändring i lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder,
12. lag om ändring i lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen,

b) utskottets förslag i bilaga 3 till lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:250 punkterna 1-13.

2. Verkställighet vid skärpt straff i högre rätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4184 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 75 0 0 8
SD 36 0 0 6
MP 22 0 0 3
C 21 0 0 1
V 1 19 0 1
L 17 0 0 2
KD 13 0 0 3
- 5 0 0 3
Totalt 293 19 0 37


3. Intagning av dömda i häkte och arrest

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4184 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 2 (V)

4. Barn och unga i häkte och arrest

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4184 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 3 (V)