Bidrag till en stiftelse för utvecklandet av god redovisningssed

LUs betänkande 1988/89:LU36

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 maj 1989

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.