Allmänna vattentjänster

BoUs betänkande 2005/06:BoU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 april 2006

Beslut

Allmänna vattentjänster (BoU8)

En ny lag om allmänna vattentjänster ska ersätta dagens lag om allmänna vatten- och avloppsanläggningar. En av nyheterna i lagen är att allmänna vatten- och avloppsanläggningar, va-anläggningar, antingen ska ägas helt av kommunen, eller så ska kommunen ha det rättsliga bestämmande inflytandet över anläggningen. Därmed slopas möjligheten att allmänförklara anläggningar som drivs av någon annan än kommunen. Det kommunala ansvaret ska också utvidgas till att gälla när en allmän va-anläggning behövs med hänsyn till skyddet för miljön. Dessutom föreslås ett undantag från den kommunala lokaliseringsprincipen för att göra det möjligt för en kommunal huvudman att sköta driften av va-anläggningar i andra kommuner. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2007.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på båda motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-03-07
Justering: 2006-03-30
Betänkande publicerat: 2006-04-06
Trycklov: 2006-04-06
Reservationer 3
Betänkande 2005/06:BoU8

Allmänna vattentjänster (BoU8)

En ny lag om allmänna vattentjänster ska ersätta dagens lag om allmänna vatten- och avloppsanläggningar. En av nyheterna i lagen är att allmänna vatten- och avloppsanläggningar, va-anläggningar, antingen ska ägas helt av kommunen, eller så ska kommunen ha det rättsliga bestämmande inflytandet över anläggningen. Därmed slopas möjligheten att allmänförklara anläggningar som drivs av någon annan än kommunen. Det kommunala ansvaret ska också utvidgas till att gälla när en allmän va-anläggning behövs med hänsyn till skyddet för miljön. Dessutom föreslås ett undantag från den kommunala lokaliseringsprincipen för att göra det möjligt för en kommunal huvudman att sköta driften av va-anläggningar i andra kommuner. De nya reglerna ska börja gälla den 1 januari 2007. Bostadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-04-20
4

Beslut

Beslut: 2006-04-26
4 förslagspunkter, 3 acklamationer, 1 votering

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kommunalt ansvar för allmänna vattentjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till 2 och 3 §§ lag om allmänna vattentjänster enligt bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:78 i denna del och avslår motionerna 2005/06:Bo9 yrkande 1 och 2005/06:Bo10 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (m, fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1120032
m043012
c15007
fp037011
kd23109
v22006
mp11006
-1001
Totalt18481084

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Undantag från den kommunala lokaliseringsprincipen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till 57 § lag om allmänna vattentjänster enligt bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:78 i denna del och avslår motion 2005/06:Bo10 yrkande 3.

Reservation 2 (m)

3. Regeringens lagförslag i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om allmänna vattentjänster i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan, med den ändringen att i andra meningen i övergångsbestämmelsen 2 c skall "från och med den 1 januari 2006" ersättas med "från och med den 1 januari 2007",
2. lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149),
3. lag om ändring i lagen (1976:839) om Statens va-nämnd,
4. lag om ändring i prisregleringslagen (1989:978),
5. lag om ändring i lagen (1991:852) om betalningsföreläggande för fordringar i arbetstvister och fordringar som skall prövas av Statens va-nämnd, och
6. lag om upphävande av lagen (1981:1354) om allmänna värmesystem enligt bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:78 i denna del.

4. Kompletteringar till va-lagstiftningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Bo9 yrkandena 2 och 3.

Reservation 3 (m, fp)