Yrkestrafik- och taxifrågor

Trafikutskottets betänkande 2012/13:TU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 maj 2013

Beslut

Villkoren inom åkeri- och taxibranscherna ska förbättras (TU16)

Riksdagen gör fyra tillkännagivanden om villkoren inom åkeri- och taxibranscherna.

Villkoren inom åkeribranschen bör förbättras och det behövs åtgärder för att företagare inom branschen ska kunna konkurrera på lika villkor. Vidare bör regeringen överväga ytterligare åtgärder mot illegal verksamhet inom åkeribranschen.

Riksdagen vill också att obligatoriska redovisningscentraler införs skyndsamt. En översyn av taxibranschen bör även genomföras.

Tillkännagivandena bygger på motioner från Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2012 om åkeri- och taxibranscherna.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande om behovet av att se över möjligheten att införa en modell liknande den som tillämpas i Holland, med bl.a. krav på att de som arbetar inom åkerninäringen ska vara anställda i det företag som utför transporten. Tillkännagivande om att det skyndsamt bör vidtas åtgärder mot illegal verksamhet inom åkeribranschen. Tillkännagivande om att det nu är hög tid att införa obligatoriska redovisningscentraler. Tillkännagivande om behovet av en bredare och mer fördjupad översyn av taxibranschen. Bifall till motionerna 2012/13:T255, T311 yrk. 1 och 6, T330, T361, T397 i denna del, T477 yrk. 27, 29, 30, 34, 37 och 38. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2013-03-21, 2013-04-18

Villkoren inom åkeri- och taxibranscherna ska förbättras (TU16)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen gör fyra tillkännagivanden om villkoren inom åkeri- och taxibranscherna.

Villkoren inom åkeribranschen bör förbättras och det behövs åtgärder för att företagare inom branschen ska kunna konkurrera på lika villkor. Vidare bör regeringen överväga ytterligare åtgärder mot illegal verksamhet inom åkeribranschen.

Utskottet vill också att obligatoriska redovisningscentraler införs skyndsamt. En översyn av taxibranschen bör även genomföras.

Tillkännagivandena bygger på motioner från Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2012 om åkeri- och taxibranscherna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.