Vissa skattefrågor

Skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 december 2013

Beslut

Skatteregler ändras (SkU10)

Mervärdesskattelagen ändras. I dag finns ett undantag från mervärdesskatt vid försäljning av flygplan, helikoptrar och andra luftfartyg. Undantaget ska i framtiden bara gälla luftfartyg som ska användas av flygbolag som huvudsakligen bedriver internationell flygtrafik mot betalning. En annan ändring innebär att vissa biobränslen ska kunna placeras i skatteupplag och därmed undantas från mervärdesskatt.

Den som säljer ett indirekt innehav av marknadsnoterade andelar och gör en kapitalvinst ska i framtiden betala 30 procent i skatt. Det är samma skattesats som i dag gäller för utdelning vid indirekt innehav.

Det görs ett par ändringar på indrivningsområdet och en ändring när det gäller ersättning för kostnader i mål om betalningsföreläggande och handräckning. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2014.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-11-14
Justering: 2013-11-21
Betänkande publicerat: 2013-11-25
Trycklov: 2013-11-25
Betänkande 2013/14:SkU10

Alla beredningar i utskottet

2013-11-14

Skatteregler ändras (SkU10)

Mervärdesskattelagen ändras. I dag finns ett undantag från mervärdesskatt vid försäljning av flygplan, helikoptrar och andra luftfartyg. Undantaget ska i framtiden bara gälla luftfartyg som ska användas av flygbolag som huvudsakligen bedriver internationell flygtrafik mot betalning. En annan ändring innebär att vissa biobränslen ska kunna placeras i skatteupplag och därmed undantas från mervärdesskatt.

Den som säljer ett indirekt innehav av marknadsnoterade andelar och gör en kapitalvinst ska i framtiden betala 30 procent i skatt. Det är samma skattesats som i dag gäller för utdelning vid indirekt innehav.

Det görs ett par ändringar på indrivningsområdet och en ändring när det gäller ersättning för kostnader i mål om betalningsföreläggande och handräckning. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2014. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-12-04
4

Beslut

Beslut: 2013-12-05
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Vissa skattefrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning,
2. lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200), med de ändringar som är en följd av att 3 kap. 3 § utgår ur förslaget,
3. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
4. lag om ändring i lagen (2008:879) om europeiskt betalningsföreläggande,
5. lag om ändring i lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen,
6. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),
b) antar utskottets förslag till
1. lag om ändring i lagen (2013:000) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152),
2. lag om ändring i lagen (2013:000) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:27 punkterna 1-7.