Vissa regeländringar på skolområdet

Utbildningsutskottets betänkande 1999/2000:UbU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 november 1999

Beslut

Regeländringar på skolområdet (UbU5)

Riksdagen godkände regeringens förslag till regeländringar på skolområdet. Beslutet innebär bl.a. att Komvux ska kunna anordna kurser inom det estetiska området samt i idrott och hälsa. Regleringen av det individuella programmet i gymnasieskolan förtydligas, och det ska vara möjligt att söka ett programinriktat individuellt program. När det gäller skollagens formulering av kunskaper i svenska för lärare med utländsk utbildning beslutades om en ändring från "behärska svenska språket" till "de kunskaper i svenska som behövs". Lärare med utländsk utbildning ska få sin behörighet prövad centralt av Högskoleverket.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Regeländringar på skolområdet (UbU5)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag till regeländringar på skolområdet. Förslaget innebär bl.a. att Komvux ska kunna anordna kurser inom det estetiska området samt i idrott och hälsa. Regleringen av det individuella programmet i gymnasieskolan förtydligas, och det ska vara möjligt att söka ett programinriktat individuellt program. När det gäller skollagens formulering av kunskaper i svenska för lärare med utländsk utbildning föreslås en ändring från "behärska svenska språket" till "de kunskaper i svenska som behövs". Lärare med utländsk utbildning ska få sin behörighet prövad centralt av Högskoleverket. Utskottet delar vidare regeringens uppfattning att den nationella timplanen, i en försöksverksamhet, kan tas bort i grundskolan i ett 80-tal kommuner. Försöksverksamheten bör starta höstterminen 2000 och pågå under fem år.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.