Vissa näringspolitiska frågor

Näringsutskottets betänkande 2001/02:NU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 april 2002

Beslut

Tillkännagivanden om näringspolitiska frågor (NU12)

Riksdagen gjorde, med anledning av motionsförslag, två tillkännagivanden om näringspolitiska frågor. Regeringen bör snarast lösa frågan om att införa en auktorisation av teckenspråkstolkar. Vidare förespråkas att ett nationellt handlingsprogram för vidareförädling av trä införs. Det är positivt att regeringen påbörjat ett arbete i denna riktning. Vikten av en bred ansats betonas. Riksdagen avslog också motioner om näringspolitiska frågor.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Tillkännagivanden om näringspolitiska frågor (NU12)

Näringsutskottet föreslår, med anledning av motionsförslag, att riksdagen gör två tillkännagivanden om näringspolitiska frågor. Regeringen bör snarast lösa frågan om att införa en auktorisation av teckenspråkstolkar. Vidare förespråkas att ett nationellt handlingsprogram för vidareförädling av trä införs. Det är positivt att regeringen påbörjat ett arbete i denna riktning. Vikten av en bred ansats betonas. Utskottet föreslår också att riksdagen avslår motioner om näringspolitiska frågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.