Vissa miljöfrågor

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2005/06:MJU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 april 2006

Beslut

Nej till motioner om miljöfrågor (MJU12)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om miljöfrågor. Motionerna handlar om miljöpolitik, vatten- och luftvård, kemikaliekontroll samt avfall och återvinning.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

24 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-02-23
Justering: 2006-03-16
Betänkande publicerat: 2006-03-22
Trycklov: 2006-03-22
Reservationer 22
Betänkande 2005/06:MJU12

Nej till motioner om miljöfrågor (MJU12)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om miljöfrågor. Motionerna handlar om miljöpolitik, vatten- och luftvård, kemikaliekontroll samt avfall och återvinning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-03-31
4

Beslut

Beslut: 2006-04-05
31 förslagspunkter, 31 acklamationer

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Miljöpolitikens roll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:MJ522 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrkande 3.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

2. Definition av långsiktigt hållbar utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:MJ289 av Karin Svensson Smith m.fl. (-, mp).

Reservation 2 (mp)

3. Miljöpolitik för sysselsättning och nya företag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:MJ532 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkande 3.

Reservation 3 (m, c, fp, kd)

4. Storstadens miljöproblem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:MJ532 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkande 15.

Reservation 4 (c, kd, mp)

5. Vågenergi för syresättning av Östersjön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:MJ392 av Agneta Ringman m.fl. (s).

6. Övergödningseffekter till följd av stormen Gudrun

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:MJ519 av Anita Brodén m.fl. (fp) yrkande 30.

Reservation 5 (fp)

7. Restriktioner för gödselanvändning i vissa fall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ394 yrkande 9.

Reservation 6 (fp, mp)

8. Sjörestaureringsplan för Stockholmsregionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:MJ439 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 3.

9. Gemensam kemikaliemarknad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:U290 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrkande 22 och
2005/06:MJ522 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrkande 14.

10. Nationell strategi för miljö och hälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:So554 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 6.

Reservation 7 (v, mp)

11. Socioekonomiska kostnader för kemikalieanvändningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ592 yrkande 5.

Reservation 8 (mp)

12. Kvicksilverutsläpp m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ371 yrkandena 1 och 2.

Reservation 9 (c)

13. Antibiotika inom djurhållningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:MJ302 av Gustav Fridolin m.fl. (mp) yrkande 4.

Reservation 10 (mp)

14. Alternativ till trifenylfosfat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:MJ513 av Barbro Feltzing (mp) yrkande 2.

Reservation 11 (mp)

15. Användning av permetrin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:MJ318 av Lars-Ivar Ericson (c).

16. Definition av avfallsmängd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ596 yrkande 36.

Reservation 12 (m, c, fp, kd)

17. Avfallsförbränningens effekt på miljö och hälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ278 yrkande 4.

Reservation 13 (v, mp)

18. Näringslivets engagemang i marksaneringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ297 yrkande 2.

Reservation 14 (v, mp)

19. Småföretagarnas situation vid avfallsavlämning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ597.

Reservation 15 (mp)

20. Explosivämnesavfall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ426 yrkandena 1 och 2.

21. Informationsinsatser mot nedskräpning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ394 yrkande 20.

22. Utfasning av taggtråd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ481 yrkande 1.

23. Skärpta regler för producentansvaret m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ290 yrkande 4 och 2005/06:MJ590 yrkandena 1 och 4.

24. Resurshushållningsaspekten som krav vid egenkontroll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ590 yrkande 3.

Reservation 16 (mp)

25. Ökad kretsloppsgrad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ439 yrkande 6.

Reservation 17 (v)

26. Tidsgräns för samrådsprocessen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ590 yrkande 2.

Reservation 18 (mp)

27. Materialbolagens ansvar för insamling på landsbygden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ290 yrkande 1.

Reservation 19 (mp)

28. Utvecklande av pantsystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ290 yrkande 2 och 2005/06:MJ510.

Reservation 20 (mp)

29. Användning av avgiften för återbruk m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ290 yrkande 3.

30. Skärpta sanktioner avseende producentansvaret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ590 yrkande 5.

Reservation 21 (mp)

31. Arbetsmarknadskonsekvenser av ökad materialåtervinning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ535 yrkande 2.

Reservation 22 (kd, v, mp)