Vissa frågor om försäkring och tjänstepension

Finansutskottets bet 2019/20:FiU40

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 maj 2020

Beslut

Förändringar i lagar om tjänstepension och försäkring (FiU40)

Vissa lagändringar ska göras för att bland annat förtydliga och komplettera genomförandet av andra tjänstepensionsdirektivet, ett EU-direktiv som genomfördes i svensk lag i december 2019. Ändringarna gäller pensionsstiftelser, tjänstepensionsföretag och försäkringsföretag.

Lagändringarna innebär också att Solvens II-direktivets genomförande kompletteras på några punkter när det gäller försäkringsföretag.

Vidare förtydligas och justeras den associationsrättsliga regleringen i försäkringsrörelselagen i några avseenden.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla 1 juli 2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-04-21
Justering: 2020-05-07
Trycklov: 2020-05-07
bet 2019/20:FiU40

Förändringar i lagar om tjänstepension och försäkring (FiU40)

Vissa lagändringar ska göras för att bland annat förtydliga och komplettera genomförandet av andra tjänstepensionsdirektivet, ett EU-direktiv som genomfördes i svensk lag i december 2019. Ändringarna gäller pensionsstiftelser, tjänstepensionsföretag och försäkringsföretag.

Lagändringarna innebär också att Solvens II-direktivets genomförande kompletteras på några punkter när det gäller försäkringsföretag.

Vidare förtydligas och justeras den associationsrättsliga regleringen i försäkringsrörelselagen i några avseenden.

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna föreslås börja gälla 1 juli 2020.

 

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-05-12
Debatt i kammaren: 2020-05-13
4

Beslut

Beslut: 2020-05-13
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Vissa frågor om försäkring och tjänstepension

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
2. lag om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer,
3. lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,
4. lag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag,
5. lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ,
6. lag om ändring i delgivningslagen (2010:1932),
7. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043),
8. lag om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud,
9. lag om ändring i lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag,
10. lag om ändring i lagen (2020:000) om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:138 punkterna 1-10.