Vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen m.m. för år 1996

Socialutskottets betänkande 1995/96:SoU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 april 1996

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.