Vissa byggfrågor m.m.

BoUs betänkande 1998/99:BoU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 maj 1999

Beslut

Ändringar i lagen om egenskapskrav på byggnadsverk (BoU8)

Riksdagen godkände regeringens förslag om ändringar i lagen om egenskapskrav på byggnadsverk med anledning av bl.a. EG:s byggproduktdirektiv. Vissa mindre förändringar gjordes också i plan- och bygglagen samt i miljöbalken, lagen om införande av miljöbalken och förköpslagen. Vidare beslutades att en- och tvåbostadshus ska undantas från kravet på återkommande funktionskontroll av ventilationssystemet.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

1999-04-15, 1999-04-20

Ändringar i lagen om egenskapskrav på byggnadsverk (BoU8)

Bostadsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om ändringar i lagen om egenskapskrav på byggnadsverk med anledning av bl.a. EG:s byggproduktdirektiv. Vissa mindre förändringar föreslås också i plan- och bygglagen samt i miljöbalken, lagen om införande av miljöbalken och förköpslagen. Vidare föreslås att en- och tvåbostadshus ska undantas från kravet på återkommande funktionskontroll av ventilationssystemet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.