Vissa betaltjänstfrågor

Finansutskottets betänkande 2018/19:FiU38

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 28 maj 2019

Nästa händelse: Bordläggning 27 maj 2019

Utskottets förslag

Reglerna om betaltjänster förtydligas (FiU38)

Regeringen föreslår att det ska göras vissa förtydliganden i lagen om betaltjänster. Med betaltjänster menas tjänster som möjliggör överföring av pengar. Anledningen till detta är att EU-kommissionen har ifrågasatt om ett antal artiklar i betalkontodirektivet har genomförts fullt ut i svensk lag.

Förslaget innebär bland annat att det tydligare ska framgå att information till konsumenter om tjänster, avgifter och rutiner kring byte av betalkonto ska utformas på ett visst sätt. Reglerna ökar transparensen på betalkontomarknaden, vilket är positivt ur konsumentskyddssynpunkt.

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2019.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-05-02
Justering: 2019-05-14
Trycklov: 2019-05-16
Betänkande 2018/19:FiU38

Reglerna om betaltjänster förtydligas (FiU38)

Regeringen föreslår att det ska göras vissa förtydliganden i lagen om betaltjänster. Med betaltjänster menas tjänster som möjliggör överföring av pengar. Anledningen till detta är att EU-kommissionen har ifrågasatt om ett antal artiklar i betalkontodirektivet har genomförts fullt ut i svensk lag.

Förslaget innebär bland annat att det tydligare ska framgå att information till konsumenter om tjänster, avgifter och rutiner kring byte av betalkonto ska utformas på ett visst sätt. Reglerna ökar transparensen på betalkontomarknaden, vilket är positivt ur konsumentskyddssynpunkt.

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2019.

Förslagspunkter

1. Vissa betaltjänstfrågor

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:72.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-05-27
Debatt i kammaren: 2019-05-28
4

Beslut

Beslut: 2019-05-28
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Vissa betaltjänstfrågor

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:72.