Vissa motioner inom finansutskottetsberedningsområde

Finansutskottets betänkande 2001/02:FIU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 juni 2002

Beslut

Jämställdhet inom statsförvaltningen m.m. (FiU27)

Riksdagen tillkännagav för regeringen vad utskottet anfört om den inriktning av jämställdhetspolitiken som finns i vårpropositionen och det arbete som pågår inom Regeringskansliet kring jämställdhetsfrågor samt kring strategierna för en jämställd arbetsgivarpolitik, både i den statliga förvaltningen och i övriga offentliga verksamheter. Vidare gjorde riksdagen, med anledning av motionsförslag, ett tillkännagivande om att huvudregeln även i fortsättningen bör vara att myndigheterna tillhandahåller betalkort med personligt betalningsansvar till de anställda. Undantag från denna huvudregel bör motiveras särskilt. Riksdagen avslog dessutom motioner om skatt på valutatransaktioner och finansiering av större infrastrukturinvesteringar.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Jämställdhet inom statsförvaltningen m.m. (FiU27)

Finansutskottet föreslår att riksdagen tillkännager för regeringen vad utskottet anför om den inriktning av jämställdhetspolitiken som finns i vårpropositionen och det arbete som pågår inom Regeringskansliet kring jämställdhetsfrågor samt kring strategierna för en jämställd arbetsgivarpolitik, både i den statliga förvaltningen och i övriga offentliga verksamheter. Vidare föreslås, med anledning av motionsförslag, ett tillkännagivande om att huvudregeln även i fortsättningen bör vara att myndigheterna tillhandahåller betalkort med personligt betalningsansvar till de anställda. Undantag från denna huvudregel bör motiveras särskilt. Utskottet föreslår dessutom att riksdagen avslår motioner om skatt på valutatransaktioner och finansiering av större infrastrukturinvesteringar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.