Villkoren för veterinär verksamhet

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2002/03:MJU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 juni 2003

Beslut

Utredningar om veterinär verksamhet (MJU10)

Riksdagen gjorde två tillkännagivanden till regeringen om veterinär verksamhet. Detta med anledning av ett förslag från Riksdagens revisorer. En utredning bör tillsättas med uppdrag att lösa problemen med fördelningen av det statliga bidraget till distriktsveterinärorganisationen, statens ansvar för sällskapsdjuren och Jordbruksverkets dubbla roller, dvs. distriktsveterinärernas dubbla roller som myndighetsutövare och praktiserande veterinärer. Vidare bör en utredning få i uppdrag att redovisa hur omfattande bristerna i Jordbruksverkets djursjukdatabas är, vad de beror på och vad bristerna har inneburit för statistikens användbarhet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till revisorernas förslag. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Hela betänkandet

Ärendets gång

Utredningar om veterinär verksamhet (MJU10)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen gör två tillkännagivanden till regeringen om veterinär verksamhet. Detta med anledning av ett förslag från Riksdagens revisorer. En utredning bör tillsättas med uppdrag att lösa problemen med fördelningen av det statliga bidraget till distriktsveterinärorganisationen, statens ansvar för sällskapsdjuren och Jordbruksverkets dubbla roller, dvs. distriktsveterinärernas dubbla roller som myndighetsutövare och praktiserande veterinärer. Vidare föreslår utskottet att en utredning får i uppdrag att redovisa hur omfattande bristerna i Jordbruksverkets djursjukdatabas är, vad de beror på och vad bristerna har inneburit för statistikens användbarhet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.