Vilande förslag om hemlig rumsavlyssning m.m.

Justitieutskottets betänkande 2007/08:JuU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 november 2007

Beslut

Medieredaktioner ska inte få buggas (JuU3)

Hemlig rumsavlyssning, så kallad buggning, införs som ett nytt hemligt tvångsmedel för att bekämpa brott. Det ska inte under några förhållanden vara möjligt att bugga medieredaktioner. De brottsbekämpande myndigheterna ska få använda bland annat hemlig teleavlyssning för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott. Flera begränsningar garanterar rättssäkerheten. Dessa lagar ska gälla i tre år och sedan utvärderas. Personer som utsatts för hemliga tvångsmedel ska underrättas om detta. Vidare ska det inrättas en ny myndighet, Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, som ska utöva tillsyn över bland annat de brottsbekämpande myndigheternas användning av hemliga tvångsmedel. Lagarna börjar gälla den 1 januari 2008.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionerna. Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

13 motioner, 2 propositioner

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-10-16
Justering: 2007-11-01
Betänkande publicerat: 2007-11-01
Trycklov: 2007-11-01
Reservationer 18
Betänkande 2007/08:JuU3

Medieredaktioner ska inte få buggas (JuU3)

Lagförslaget om hemlig rumsavlyssning, så kallad buggning, tas nu upp på nytt efter ett års vila. Hemlig rumsavlyssning införs som ett nytt hemligt tvångsmedel för att bekämpa brott. Det ska inte under några förhållanden vara möjligt att bugga medieredaktioner.

Lagförslaget om att de brottsbekämpande myndigheterna ska få använda bland annat hemlig teleavlyssning för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott behandlas också på nytt efter ett års vila.

Flera begränsningar garanterar rättssäkerheten. Dessa lagar ska gälla i tre år och sedan utvärderas.

Personer som utsatts för hemliga tvångsmedel ska underrättas om detta. Vidare ska det inrättas en ny myndighet, Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, som ska utöva tillsyn över bland annat de brottsbekämpande myndigheternas användning av hemliga tvångsmedel.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till dessa lagförslag. Lagarna ska börja gälla den 1 januari 2008.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-11-14
4

Beslut

Beslut: 2007-11-14
20 förslagspunkter, 13 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 14 november 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Hemlig rumsavlyssning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju245, 2006/07:Ju311 yrkande 4, 2006/07:Ju372 yrkande 4, 2006/07:Ju378 i denna del, 2007/08:Ju435 yrkande 8 i denna del och 2007/08:Ju446 yrkande 1 i denna del.

Reservation 1 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1060024
m820015
c25004
fp23005
kd19005
v01705
mp01504
Totalt25532062

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Avlyssning av medieredaktioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 4 § utskottets förslag i bilaga 3 till lag om hemlig rumsavlyssning.

Reservation 2 (s)

3. Lagen om hemlig rumsavlyssning i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets förslag i bilaga 3 till lag om hemlig rumsavlyssning i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:133 i denna del.

4. Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju5 yrkande 1, 2006/07:Ju378 i denna del, 2007/08:Ju435 yrkande 8 i denna del och 2007/08:Ju446 yrkande 1 i denna del.

Reservation 3 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1070023
m830014
c25004
fp23005
kd18006
v01606
mp01504
Totalt25631062

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Krav på särskild anledning att anta att en person kommer att begå brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 1 § utskottets förslag i bilaga 3 till lag om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott.

Reservation 4 (s)

6. Tidsbegränsning av lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar punkten 1 utskottets förslag i bilaga 3 till ikraftträdandebestämmelse till lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott.

Reservation 5 (s)

7. Lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets förslag i bilaga 3 till lag om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:133 i denna del.

8. Integritetsskyddskommitténs arbete m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju5 yrkandena 3 och 4.

Reservation 6 (v, mp)

9. Lag om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag i bilaga 2 till lag om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:133 i denna del.

10. Kretsen av personer som ska underrättas

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju2 yrkande 2.

Reservation 7 (s)

11. Lag om ändring i rättegångsbalken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 27 kap. 33 § utskottets förslag i bilaga 3 till
lag om ändring i rättegångsbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:133 i denna del och avslår motion 2007/08:Ju1 yrkande 2.

Reservation 8 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1070023
m830014
c25004
fp23005
kd19005
v01705
mp15004
Totalt27217060

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Lagreglering av förfarandet vid underlåtelse att underrätta

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju1 yrkande 3.

Reservation 9 (v)

13. Undantag från underrättelseskyldigheten i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju1 yrkandena 4 och 5 samt 2007/08:Ju3 yrkande 1.

Reservation 10 (v)
Reservation 11 (mp)

14. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju6 yrkande 2 i denna del, 2006/07:Ju255 yrkande 4, 2006/07:N297 yrkande 9 och 2007/08:Ju1 yrkandena 6-8.

Reservation 12 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1050025
m820015
c25004
fp23005
kd19005
v01705
mp15004
Totalt26917063

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

15. Tidigare genomförd ändring i sekretesslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår regeringens förslag i bilaga 2 till lag om ändring i lagen (2005:839) om ändring i lagen (2005:699) om ändring i sekretesslagen (1980:100).
Därmed avslår riksdagen proposition 2005/06:178 i denna del.

16. Övriga lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar
dels regeringens förslag i bilaga 2 till
1. lag om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m. med den ändringen att tidpunkten för ikraftträdandet bestäms till den 1 januari 2008,
2. lag om ändring i lagen (1995:1506) om hemlig kameraövervakning,
3. lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627),
dels utskottets förslag i bilaga 3 till
4. lag om ändring i rättegångsbalken i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan,
5. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),
6. lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål.
Därmed bifaller riksdagen propositionerna 2005/06:178 delpunkt 2 i denna del och 2006/07:133 i denna del.

17. Statens skadeståndsansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju255 yrkande 5, 2006/07:N297 yrkande 10, 2007/08:Ju1 yrkande 9, 2007/08:Ju2 yrkande 1 och 2007/08:Ju3 yrkande 2.

Reservation 13 (s)
Reservation 14 (v)
Reservation 15 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0105025
m830014
c25004
fp23005
kd18006
v00175
mp00154
Totalt1491053263

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

18. Offentliga ombuden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju5 yrkande 2, 2006/07:Ju6 yrkande 1, 2006/07:Ju255 yrkande 6, 2007/08:Ju1 yrkande 10 och 2007/08:Ju446 yrkande 4.

Reservation 16 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0107023
m830014
c25004
fp23005
kd19005
v01705
mp01504
Totalt150139060

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

19. Skrivelsen om användning av hemliga tvångsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju2 yrkande 3.

Reservation 17 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1106023
m820015
c25004
fp23005
kd19005
v01705
mp01504
Totalt150138061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

20. Utvärdering av lagen om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju1 yrkande 1.

Reservation 18 (v)