Finansutskottets betänkande

2014/15:FiU21

 

Vårändringsbudget för 2015

Sammanfattning

Utskottet behandlar propositionen Vårändringsbudget för 2015 (prop. 2014/15:99) och två motioner som väckts med anledning av propositionen. Regeringen föreslår i propositionen ändrade utgiftstak för åren 2015–2017 och ändringar av statens inkomster och utgifter. När det gäller statens utgifter föreslår regeringen ändrade ramar för 23 utgiftsområden, ändrade anslagsnivåer för 125 anslag och bemyndiganden om bl.a. ekonomiska åtaganden. När det gäller statens inkomster föreslås en ändrad beräkning som berör 10 inkomsttitlar. Den största förändringen avser förslag om att stegvis avskaffa nedsättningen av socialavgifter för unga. Regeringen föreslår också ändringar i de lagar som ligger till grund för förslagen om ändrade anslag och ändrad inkomstberäkning.

Finansutskottet tillstyrker regeringens förslag till utgiftstak för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget till 1 158 miljarder kronor 2015, 1 204 miljarder kronor 2016 och 1 262 miljarder kronor 2017. Utskottet tillstyrker i huvudsak regeringens förslag till utgiftsramar och ändrade och nya anslag. Utöver regeringens förslag anser utskottet att anslaget 13:6 Insatser till ideella organisationer inom utgiftsområde 17 ska ökas med 200 miljoner kronor för att stödja ideell verksamhet. Det innebär att anslagsändringarna ökar med 200 miljoner kronor, från regeringens föreslagna 18,8 miljarder kronor till ca 19 miljarder kronor 2015. Utskottet tillstyrker regeringens förslag till ändrad beräkning av statens inkomster för 2015. De förslag som lämnas innebär att statens inkomster beräknas öka med närmare 5,4 miljarder kronor netto 2015.

Utskottet tillstyrker regeringens förslag till ändrade skatte- och avgiftsregler som ligger till grund för ändrad inkomstberäkning och ändrade anslag. Utskottet tillstyrker vidare regeringens förslag om bemyndiganden om ekonomiska åtaganden. Slutligen tillstyrker utskottet också regeringens förslag om AB Göta kanalbolag.

I betänkandet finns en gemensam reservation från allianspartierna (M,C,FP och KD) och en reservation från Sverigedemokraterna (SD).

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Utskottets överväganden

Vårändringsbudget för 2015

Propositionen

Motionerna

Yttranden från andra utskott

Kompletterande information

Finansutskottets ställningstagande

AB Göta kanalbolag

Propositionen

Yttranden från andra utskott

Finansutskottets ställningstagande

Reservationer

1.Vårändringsbudget för 2015, punkt 1 (M, C, FP, KD)

2.Vårändringsbudget för 2015, punkt 1 (SD)

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Följdmotionerna

Bilaga 2
Utskottets förslag till ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag 2015

Bilaga 3
Sammanställning över regeringens och motionärernas förslag till ändrade ramar och anslag för 2015.

Bilaga 4
Utskottets förslag till ändrad beräkning av inkomsterna för 2015

Bilaga 5
Regeringens lagförslag

Bilaga 6
Konstitutionsutskottets yttrande 2014/15:KU5y

Bilaga 7
Skatteutskottets yttrande 2014/15:SkU6y

Bilaga 8
Civilutskottets yttrande 2014/15:CU4y

Bilaga 9
Utrikesutskottets yttrande 2014/15:UU2y

Bilaga 10
Försvarsutskottets yttrande 2014/15:FöU3y

Bilaga 11
Socialförsäkringsutskottets yttrande 2014/15:SfU3y

Bilaga 12
Socialutskottets yttrande 2014/15:SoU4y

Bilaga 13
Kulturutskottets yttrande 2014/15KrU2y

Bilaga 14
Utbildningsutskottets yttrande 2014/15:UbU6y

Bilaga 15
Trafikutskottets yttrande 2014/15:TU6y

Bilaga 16
Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 2014/15:MJU4y

Bilaga 17
Näringsutskottets yttrande 2014/15:NU3y

Bilaga 18
Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2014/15:AU4y

Tabell

Tabell Yttranden från andra utskott över förslag till utgiftsramar, anslag och inkomstberäkning för 2015

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Vårändringsbudget för 2015

Fastställande av utgiftstak för staten 2015, 2016 och 2017

Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget av finanspolitiska skäl till 1 158 miljarder kronor för 2015, 1 204 miljarder kronor för 2016 och 1 262 miljarder kronor för 2017.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:99 punkt 12 och avslår motion

2014/15:3089 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 3.

Godkännande av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade och nya anslag

Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade och nya anslag i enlighet med utskottets förslag i bilaga 2.

Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2014/15:99 punkt 54 och avslår motionerna

2014/15:3085 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkande 4 och

2014/15:3089 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 1.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse  

Riksdagen

 1. godkänner den föreslagna användningen av anslaget 8:1 Pressstödsnämnden,
 2. godkänner den föreslagna användningen av anslaget 8:3 Myndigheten för radio och tv.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:99 punkterna 13 och 14.

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 20 000 000 kronor 2016–2022.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:99 punkt 15.

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap 

Riksdagen bemyndigar regeringen att fatta beslut om att fullfölja anskaffandet av artillerisystemet Archer.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:99 punkt 16.

 

 

 

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Riksdagen

 1. bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 2:2 Insatser för vaccinberedskap ingå avtal om pandemivaccin som medför behov av framtida anslag på högst 510 000 000 kronor 2016–2021,
 2. bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 50 400 000 kronor 2016–2019,
 3. bemyndigar regeringen att under 2015 besluta att Folkhälsomyndigheten får ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 350 000 000 kronor för beredskapsinvesteringar.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:99 punkterna 17–19.

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014–2020 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 000 000 000 kronor 2016–2022.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:99 punkt 20.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Riksdagen

 1. godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet,
 2. bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 178 000 000 kronor 2016–2023,
 3. bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet m.m. ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 415 000 000 kronor 2016,
 4. bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 266 000 000 kronor 2016–2018,
 5. godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:17 Skolforskningsinstitutet,
 6. bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:17 Skolforskningsinstitutet ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 5 000 000 kronor 2016–2018,
 7. godkänner den föreslagna användningen av anslaget 2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor,
 8. bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 60 000 000 kronor 2016–2019,
 9. bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 835 000 000 kronor 2016–2020,
 10. bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 600 000 000 kronor 2016–2034,
 11. bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 000 000 000 kronor 2016–2021,
 12. bemyndigar regeringen att under 2015 besluta om kapitaltillskott till European Spallation Source ESS AB och bidrag till ett konsortium för konstruktionen och driften av European Spallation Source   sammantaget högst 1 000 000 000 kronor.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:99 punkterna 21–32 och avslår motion

2014/15:3089 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M, C, FP, KD) yrkandena 14 och 15.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Riksdagen

 1. godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:3 Skapande skola,
 2. bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 14:1 Bidrag till folkbildningen besluta om bidrag som medför behov av framtida anslag på högst 3 800 000 kronor 2016, 4 600 000 kronor 2017 och 4 600 000 kronor 2018,
 3. bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 14:2 Bidrag till kontakttolkutbildning besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 30 000 000 kronor 2016–2018,
 4. bemyndigar regeringen att under 2015 besluta om en låneram i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 20 000 000 kronor till Stiftelsen Nordiska museet för vissa byggnadsarbeten och klimatanpassning av arkiv.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:99 punkterna 33–36 och avslår motion

2014/15:3089 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 16.

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:13 Upprustning av skollokaler ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 150 000 000 kronor 2016–2018.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:99 punkt 37.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:18 Klimatinvesteringar i kommuner och regioner ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 300 000 000 kronor 2016–2018.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:99 punkt 38.

Utgiftsområde 21 Energi

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:4 Energiforskning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 500 000 000 kronor 2016–2019.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:99 punkt 39.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Riksdagen

 1. godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur,
 2. bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 94 800 000 000 kronor 2016–2050,
 3. bemyndigar regeringen att besluta om medfinansiering av transportinfrastruktur i enlighet med vad regeringen föreslår,
 4. bemyndigar regeringen att besluta om förskottering av transportinfrastruktur i enlighet med vad regeringen föreslår,
 5. bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:7 Trafikavtal ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst
  7 500 000 000 kronor 2016–2027,
 6. bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:11 Trängselskatt i Stockholm ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 12 500 000 000 kronor 2016–2057,
 7. bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 2:3 Grundläggande betaltjänster ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 36 000 000 kronor 2016–2020.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:99 punkterna 40–46.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Riksdagen

 1. bemyndigar regeringen att under 2015 låta staten ta på sig betalningsansvar för kreditgarantier som uppgår till högst 500 000 000 kronor för mjölkföretag i Sverige som under senare år har gjort väsentliga investeringar i ökad mjölkproduktion,
 2. godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:16 Konkurrenskraftig livsmedelssektor,
 3. godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:18 Åtgärder för landsbygden miljö och struktur,
 4. godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur,
 5. bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:20 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket besluta om bidrag som medför behov av framtida anslag på högst 25 000 000 kronor 2016, 30 000 000 kronor 2017 och 30 000 000 kronor 2018.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:99 punkterna 47–51.

Godkännande av ändrad beräkning av statens inkomster 2015

Riksdagen godkänner den ändrade beräkningen av inkomster för 2015 i enlighet med utskottets förslag i bilaga 4 motsvarande kolumnen ny beräkning.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:99 punkt 53 och avslår motion

2014/15:3089 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 2.

Ändringar i skatte- och avgiftsregler

Riksdagen

 1. antar förslaget till lag om ändring i socialförsäkringsbalken (punkt 1),
 2. antar förslaget till lag om ändring i socialförsäkringsbalken (punkt 2),
 3. antar förslaget till lag om ändring i lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,
 4. antar förslaget till lag om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst,
 5. antar förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift,
 6. antar förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,
 7. antar förslaget till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,
 8. antar förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
 9. antar förslaget till lag om ändring i lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer,
 10. antar förslaget till lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980),
 11. antar förslaget till lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:99 punkterna 1–11 och avslår motionerna

2014/15:3085 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkandena 1–3 och

2014/15:3089 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M, C, FP, KD) yrkandena 4–13.

Reservation 1 (M, C, FP, KD)

Reservation 2 (SD)

2.

AB Göta kanalbolag

Riksdagen godkänner att AB Göta kanalbolag får pantsätta, utarrendera, avstycka och helt eller delvis avyttra de skogsfastigheter som ägs av bolaget samt i övrigt vidta sådana åtgärder som följer av äganderätten till de skogsfastigheter som ägs av bolaget.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:99 punkt 52.

Stockholm den 11 juni 2015

På finansutskottets vägnar

Fredrik Olovsson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Fredrik Olovsson (S), Jörgen Hellman (S), Oscar Sjöstedt (SD), Jörgen Andersson (M), Ingela Nylund Watz (S), Emil Källström (C), Janine Alm Ericson (MP), Jan Ericson (M), Hans Unander (S), Dennis Dioukarev (SD), Erik Ullenhag (FP), Ulla Andersson (V), Jakob Forssmed (KD), Niklas Karlsson (S), Fredrik Schulte (M), Börje Vestlund (S) och Maria Malmer Stenergard (M).

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Riksdagen kan med stöd av 9 kap. 4 § regeringsformen (RF) under budgetåret besluta om en ny beräkning av statens inkomster och om nya eller ändrade anslag. Det är finansutskottet som ansvarar för beredningen av förslag om ändringar i statens budget (7 kap. 9 § riksdagsordningen [RO]). Av 11 kap. 18 § RO framgår att ändringar i statens budget beslutas genom ett enda beslut.

I vårändringsbudgeten för 2015 (prop. 2014/15:99) föreslår regeringen ändrade inkomster och utgifter för 2015 samt ändrade nivåer på utgiftstaken för 2015, 2016 och 2017. Vidare föreslås bl.a. ändrade bemyndiganden om ekonomiska åtaganden och godkännande av ändrad användning av anslag.

De behandlade förslagen återges i bilaga 1. I bilaga 2 finns utskottets förslag till ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag 2015. I bilaga 3 redovisas regeringens och motionärernas förslag till ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade och nya anslag. I bilaga 4 redovisas utskottets förslag till ändrad beräkning av inkomster.

Samtliga förslag i propositionen bedöms påverka statens budget och behandlas därmed under förslagspunkten Ändringsbudget för 2015, utom förslaget (punkt 52) om att godkänna att AB Göta kanalbolag får pantsätta, utarrendera, avstycka och helt eller delvis avyttra de skogsfastigheter som ägs av bolaget samt i övrigt vidta sådana åtgärder som följer av äganderätten till skogsfastigheterna bolaget. Förslaget har ingen direkt koppling till statens inkomster eller utgifter, varför det bör behandlas under en egen förslagspunkt, AB Göta kanalbolag.

Förslaget under punkt 4 om att höja radio- och tv-avgiften påverkar Riksgäldskontorets nettoutlåning och därmed statens budgetsaldo och lånebehov. Enligt 11 kap. 18 § RO ska beslut om statens budget, utöver förslag till inkomstberäkning och utgiftsramar, även omfatta en beräkning av andra betalningar som påverkar statens lånebehov. Efter detta beslut som har fattats i ett andra steg fastställs genom ett enda beslut för varje utgiftsområde anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden. Ändringar i statens budget beslutas genom ett enda beslut. Det innebär att såväl steg ett som steg två omfattas av det nu aktuella beslutet om ändringar i statens budget. Mot den bakgrunden bör förslaget om att höja radio- och tv-avgiften behandlas under förslagspunkten Vårändringsbudget för 2015.

Vårändringsbudgeten för 2015 bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Två motioner har lämnats med anledning av propositionen, dels en gemensam partimotion från allianspartierna 2014/15:3089 (M, C, FP, KD), dels en kommittémotion från Sverigedemokraterna 2014/15:3085 (SD).

Efter det att vårändringsbudgeten för 2015 överlämnades till riksdagen den 15 april 2015 har Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets ledamöter i finansutskottet lämnat förslag till utskottsinitiativ när det gäller anslaget 13:6 Insatser för den ideella sektorn inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid. I initiativet föreslås att anslaget 13:6 ökas med 200 miljoner kronor för att stödja social hjälpverksamhet inom den ideella sektorn under 2015. Av RO framgår att finansutskottet får i ekonomiskt-politiskt syfte väcka förslag även i ett ämne som hör till ett annat utskotts beredningsområde (9 kap. § 16). På utskottets sammanträde den 21 maj 2015 lämnade den ansvarige statssekreteraren ytterligare information i ärendet. Skatteutskottet och kulturutskottet har lämnat var sitt yttrande över utskottsinitiativet.

utskottets sammanträde den 9 juni 2015 lämnade den ansvarige statssekreteraren ytterligare information om regeringens förslag om att bemyndiga regeringen att fatta beslut om att fullfölja anskaffandet av artillerisystemet Archer.

När det gäller ändringsbudgeten har samtliga övriga utskott förutom justitieutskottet lämnat yttranden.

Promemorian inleds med en beskrivning av propositionen och motionerna. Därefter redovisas yttranden från övriga utskott, kompletterande information och utskottets ställningstagande.

Utskottets överväganden

Vårändringsbudget för 2015

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen fastställer regeringens förslag till utgiftstak för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget till 1  158 miljarder kronor 2015, 1 204 miljarder kronor 2016 och 1 262 miljarder kronor 2017.

Riksdagen godkänner i huvudsak regeringens förslag till utgiftsramar och ändrade och nya anslag. Utöver regeringens förslag anser utskottet att anslaget 13:6 Insatser till ideella organisationer inom utgiftsområde 17 ska ökas med 200 miljoner kronor för att stödja den ideella verksamheten. Det innebär att anslagsförändringarna ökar med 200 miljoner kronor från regeringens föreslagna 18,8 miljarder kronor till ca 19 miljarder kronor 2015.

Riksdagen godkänner regeringens förslag till ändrad beräkning av statens inkomster för 2015. De förslag som lämnas innebär att statens inkomster beräknas öka med närmare 5,4 miljarder kronor netto 2015.

Riksdagen antar regeringens förslag till ändrade skatte- och avgiftsregler som ligger till grund för ändrad inkomstberäkning och ändrade anslag.

Riksdagen godkänner vidare regeringens förslag om bemyndiganden om ekonomiska åtaganden.

Slutligen tillstyrker utskottet också regeringens förslag om AB Göta kanalbolag.

Jämför reservationerna 1 (M, C, FP, KD) och 2 (SD).

Propositionen

De förslag som lämnas i proposition 2014/15:99 Vårändringsbudget för 2015 bygger bl.a. den inriktning av den ekonomiska politiken som redovisades i budgetpropositionen för 2015. Vid behandlingen av budgetpropositionen för 2015 frångicks den praxis som tidigare enligt regeringen tillämpats vid budgetomröstningar, vilket fick till följd att riksdagen röstade för ett annat budgetförslag än regeringens. Regeringen står bakom principen att förslag till ändringar i budgeten framför allt ska komplettera den beslutade budgeten med anledning av förändringar som inte var kända vid beslutstillfället, men gör bedömningen att den unika situation som uppstått motiverar mer omfattande förslag till ändringar än normalt.

I propositionen föreslås bl.a. ändrade utgiftstak för 2015, 2016 och 2017 och ändringar av statens inkomster och utgifter 2015.

När det gäller statens utgifter föreslås att nivåerna ändras för 125 anslag (se bilaga 3). Sammantaget föreslås att anvisade medel ökas med 18,8 miljarder kronor, varav 19,9 miljarder kronor avser anslagsökningar och 1,1 miljarder kronor anslagsminskningar. Av ökningen på 18,8 miljarder kronor avser 11,3 miljarder kronor kompletteringar till den av riksdagen beslutade budgeten till följd av volymer eller förändrade makroekonomiska förutsättningar. Resterande 7,5 miljarder kronor avser diskretionära reformer, dvs. aktivt förändrade utgifter. Av dessa är 5,9 miljarder kronor utgiftsförändringar som inte är av oförutsedd karaktär, varav 5,5 miljarder kronor avser förslag som lämnades i budgetpropositionen för 2015.

På inkomstsidan lämnas förslag som beräknas öka statens inkomster med 5,4 miljarder kronor netto 2015.

Vidare lämnas förslag om bl.a. ändrade bemyndiganden att ingå ekonomiska åtaganden, godkännanden om ändrad användning av ett antal anslag och bemyndiganden om medfinansiering och förskottering av transportinfrastruktur.

De förslag till inkomst- och anslagsförändringar som kan hänföras till förslag som ursprungligen lämnades i budgetpropositionen är enligt regeringen finansierade. Det gäller även de reformer som föreslås och som inte var möjliga att bereda i tid till budgetpropositionen för 2015.

I det följande redovisas förslag till utgiftstak, utgiftsramar, ändrad inkomstberäkning m.m.

Utgiftstak för staten 2015, 2016 och 2017

Regeringen avser att ändra finanspolitikens inriktning under mandatperioden. Det förutsätter enligt regeringen att de fastställda nivåerna på utgiftstaket för 2015–2017 höjs. Som en följd av att riksdagen röstade för ett annat budgetförslag än regeringens bedöms den nu fastställda nivån inte ge utrymme för den finanspolitik som regeringen vill föra. Det finns inga formella hinder för regeringen att föreslå eller för riksdagen att besluta om att ändra en tidigare fastställd nivå på utgiftstaket. Enligt den praxis som utvecklats har regeringen inte lämnat förslag om förändringar av den reella nivån på ett utgiftstak som tidigare föreslagits av samma regering. Det anses dock vara förenligt med såväl praxis som det finanspolitiska ramverket att en ny regering lämnar förslag om ändrade nivåer på utgiftstaket som en del av en förändrad inriktning av finanspolitiken. Därför föreslår regeringen nu att nivån på utgiftstaken höjs med 33, 41 respektive 52 miljarder kronor för 2015–2017. Utgiftstaken för staten förslås fastställas till 1 158, 1 204 och 1 262 miljarder kronor 2015–2017.

Utgiftsramar och anslag för utgiftsområdena 2015

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Ramen för utgiftsområdet ökas med 104 miljoner kronor. Anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. ökas med 93 miljoner kronor och anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati med 14 miljoner kronor medan anslaget 9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information minskas med 3 miljoner kronor.

Den nivå som riksdagen har fastställt för anslaget 4:1 anses vara för låg för att upprätthålla nödvändig verksamhet, varför anslaget ökas. Beslut om omval i Båstads kommun motiverar ökningen av anslaget 6:1. När det gäller anslaget 9:1 anser regeringen att det saknas en motivering till den nivå som riksdagen har fastställt, varför anslaget minskas till den nivå som föreslogs i budgetpropositionen för 2015.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Ramen för utgiftsområdet är oförändrad. Däremot omfördelas medel mellan anslaget 1:1 Statskontoret och anslaget 1:8 Ekonomistyrningsverket. Anslaget 1:8 minskas med 5 miljoner kronor och anslaget 1:1 ökas med motsvarande belopp. Omfördelning motiveras av att statsförvaltningens lönesystem behöver säkerställas och för detta behöver Statens servicecenter utökade medel.

Vidare omfördelas 2 miljoner kronor mellan anslaget 1:3 Finans­­inspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter och anslaget 1:11 Finansinspektionen. Avgifterna till EU:s tillsynsmyndigheter har blivit högre, varför ytterligare medel tillförs.

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Ett nytt ramanslag 1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet förs upp inom utgiftsområdet med 17 miljoner kronor. Anslaget ska användas för verksamhet inom ramen för Fonden för inre säkerhet (ISF).

Regeringen föreslås också bemyndigas att under 2015 för anslaget 1:18 ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag.

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Som en följd av den försvagade kronkursen har Sveriges medlemsavgifter till internationella organisationer blivit högre varför anslaget 1:1 Avgifter till internationella organisationer ökas med 87 miljoner kronor. Höjningen finansieras delvis inom utgiftsområdet, bl.a. minskas anslaget 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet med 24 miljoner kronor. Sammantaget höjs ramen för utgiftsområdet med 50 miljoner kronor.

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Försvarsexportmyndigheten föreslås läggas ned, varför anslaget 1:12 Försvarsexportmyndigheten minskas med 2 miljoner kronor. Exportstöd inom försvarssektorn bör enligt regeringen bedrivas inom en annan myndighetsstruktur fr.o.m. den 1 januari 2016, varför anslaget minskas.

Anslaget 1:11 Internationella materielsamarbeten och industrifrågor m.m. minskas med 3 miljoner kronor, i enlighet med vad som föreslogs i budgetpropositionen för 2015.

Vidare föreslås att regeringen bemyndigas att fatta beslut om att fullfölja anskaffandet av artillerisystemet Archer. Regeringen avser att återkomma till riksdagen med omfattningen och konsekvenserna av ett eventuellt utökat materiellt åtagande.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Ramen för utgiftsområdet minskas med 229 miljoner kronor. Anslaget 1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete (Sida) föreslås ökas med 8,1 miljoner kronor som en följd av att valutakursförändringar medfört högre kostnader än tidigare beräknat. För att delvis finansiera detta och föreslagna anslagsökningar inom utgiftsområde 8 Migration minskas anslaget 1:1 Biståndsverksamhet med ca 237 miljoner kronor.

Utgiftsområde 8 Migration

Fler personer väntas komma att söka asyl i Sverige jämfört med vad som tidigare beräknats, och kostnaden för överföringen av personer som ska vidarebosättas i Sverige har ökat, varför anslaget 1:2 Ersättningar och bostadskostnader och anslaget 1:3 Migrationspolitiska åtgärder ökas med 477 respektive 2 miljoner kronor.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Ramen för utgiftsområdet ökas med ca 1,9 miljarder kronor. Ökningen avser i huvudsak förslag om höjda medel på anslaget 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna med närmare 1,7 miljarder kronor. Det bidrag som behöver betalas ut bedöms inte rymmas inom det anvisade anslaget, varför en höjning föreslås.

Regeringen anser att en satsning på barnmorskor och en förbättrad förlossningsvård är av stor vikt och föreslår bl.a. därför att anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård ökas med ca 198 miljoner kronor.

För att öka bemanningen inom äldreomsorgen ökas anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken med 60 miljoner kronor. Användningen av medel inom anslaget 4:5 föreslås också ändras så att 1 miljard kronor sammantaget går till en ökad bemanning inom äldreomsorgen.

Vidare föreslås att anslaget 2:3 Bidrag till WHO ökas med ca 3,3 miljoner kronor som en följd av valutakursförändringar.

Vidare föreslås bemyndiganden om ekonomiska åtaganden inom utgiftsområdet som rör anslaget 2:2 Insatser för vaccinberedskap och anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. samt Folkhälsomyndigheten.

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Beräkningen av inkomstrelaterad sjuk- och aktivitetsersättning föreslås förändras. Förändringen föreslås träda i kraft den 1 oktober 2015 och beräknas öka statens utgifter med 60 miljoner kronor 2015, varför anslaget 1:2 Aktivitets- och sjukersättning m.m. ökas med 60 miljoner kronor.

Sjukpenning vid arbetslöshet föreslås höjas fr.o.m. den 1 september 2015. Höjningen beräknas öka statens utgifter med 115 miljoner kronor 2015. Anslaget 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. ökas därför med 115 miljoner kronor. Sammantaget ökas anslaget med närmare 2,5 miljarder kronor, främst som en följd av ett ökat antal sjukfall.

Förslagen om förändringar av underhållsstödet, arbetslöshetsförsäkringen och sjuk- och aktivitetsersättningen väntas öka förvaltningskostnaderna för Försäkringskassan, varför anslaget 2:1 Försäkringskassan ökas med 19 miljoner kronor.

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghetvid ålderdom

Som en följd av förslaget att höja bostadstillägget för ålderspensionärer, det särskilda bostadstillägget och äldreförsörjningsstödet ökas anslaget 1:3 Bostadstillägg för pensionärer och anslaget 1:4 Äldreförsörjningsstöd med 126 respektive 7 miljoner kronor.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Förslaget om att höja underhållsstödet beräknas öka statens utgifter med 207 miljoner kronor 2015. Anslaget 1:3 Underhållsstöd ökas därför med motsvarande belopp.

Anslaget 1:2 Föräldraförsäkringen minskas med 35 miljoner kronor med anledning av att jämställdhetsbonusen inte förstärks.

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

För att bl.a. stärka verksamheten med flyktingguider och underlätta bosättning för nyanlända flyktingar ökas anslaget 1:1 Integrationsåtgärder med 30 miljoner kronor och anslaget 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande med 60 miljoner kronor.

Samtidigt minskas anslaget 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare med 117 miljoner kronor för att finansiera andra insatser för samma grupp.

Stödet till ideella kvinnojourer föreslås stärkas, varför anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsfrågor ökas med 25 miljoner kronor.

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Som en följd av bl.a. förslag om att införa traineejobb, utbildningskontrakt och extratjänster och förslag om ändringar i arbetslöshetsförsäkringen ökas anslaget 1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader, anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd och anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser med 210, 880 respektive 354 miljoner kronor.

En ökning av bl.a. arbetsskador och psykisk ohälsa motiverar att anslaget 2:1 Arbetsmiljöverket ökas med 29 miljoner kronor.

Som en följd av valutakursförändringar ökas anslaget 2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) med 4 miljoner kronor. Ökningen finansieras delvis genom att anslaget 2:4 Medlingsinstitutet minskas med 2 miljoner kronor.

Arbetslivsforskningen anses behöva stärkas, varför ett nytt anslag förs upp på statens budget: anslaget 2:5 Arbetslivspolitik med 6 miljoner kronor. Anslaget föreslås få användas för att finansiera forskning om arbetsliv.

Vidare anses att genomförandet av bl.a. EU:s sysselsättningsdirektiv behöver påskyndas. Därför ökas anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014–2020 med 50 miljoner kronor. Beslutstakten i verksamheten anses också behöva öka. Därför föreslås att regeringen bemyndigas att ingå ekonomiska åtaganden under samma anslag.

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Den s.k. lärlingsersättningen bör enligt regeringen inte höjas innan reformen har utvärderats. Därför minskas anslaget 1:1 Studiehjälp med 91 miljoner kronor.

Förslagen om bl.a. utbildningskontrakt, traineejobb, fler utbildningsplatser och höjd bidragsnivå för vissa lärarutbildningar leder till ökade kostnader, varför anslagen 1:2 Studiemedel, 1:3 Avsättning för kreditförluster och 1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor ökas med 400, 419 respektive 1,2 miljoner kronor. En högre bidragsnivå för vissa lärarutbildningar anses vara en mer lämplig åtgärd än examenspremier för att fler ska utbilda sig till lärare. Därför minskas anslaget 1:7 Examenspremie med 60 miljoner kronor och anslaget 1:8 Centrala studiestödsnämnden med 5 miljoner kronor.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

För utgiftsområdet föreslås sammantaget att utgifterna ökas med ca 336 miljoner kronor. Den största förändringen avser anslaget 1:14 Statligt stöd till vuxenutbildning som ökas med ca 301 miljoner kronor. Ett kunskapslyft anses vara angeläget med bl.a. en utökning av ett antal olika utbildningsplatser, varför anslaget ökas.

Lägre kostnader för bl.a. vissa informationsinsatser motiverar förslag om minskade medel på anslaget 1:1 Statens skolverk och anslaget 1:2 Statens skolinspektion.

Även anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet minskas. Inom anslaget görs ett flertal förändringar som innebär såväl ökade som minskade utgifter. Sammantaget resulterar det i minskade utgifter med ca 152 miljoner kronor. Anslaget föreslås även få användas för att inrätta ett nationellt kunskaps- och resurscentrum mot rasism.

Även inom anslaget 1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal görs ett flertal förändringar som sammantaget innebär att anslaget minskas med 61 miljoner kronor.

Anslaget 1:17 Skolforskningsinstitutet ökas med 5 miljoner kronor. Anslaget föreslås även få användas för finansieringsbidrag för praktiknära forskning.

I övrigt föreslås såväl ökningar som minskningar av nivåerna för 31 anslag som avser högskolor, universitet och vetenskapsrådet, samt nio bemyndiganden om ekonomiska åtaganden.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Under utgiftsområdet föreslås en ökning av nivåerna för åtta anslag och att ett nytt ramanslag 14:3 Särskilda insatser för folkbildningen förs upp på statens budget med 30 miljoner kronor. Sammantaget ökas utgifterna med 151 miljoner kronor.

Den största beloppsmässiga förändringen avser anslaget 14:1 Bidrag till folkbildningen som ökas med 45 miljoner kronor. Ökningen motiveras med förslag om ett nytt kunskapslyft med bl.a. fler utbildningsplatser.

Anslaget 1:3 Skapande skola ökas med 10 miljoner kronor. Anslaget föreslås även få användas för verksamhet riktad till förskolan.

Vidare föreslås att radio- och tv-avgiften höjs fr.o.m. den 1 juli 2015. Regeringen föreslås också bemyndigas att besluta om dels bidrag när det gäller två anslag, dels en låneram i Riksgäldskontoret när det gäller Stiftelsen Nordiska museet.

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

För att påskynda renoveringen av skollokaler förs ett nytt ramanslag 1:13 Upprustning av skollokaler upp på statens budget med 15 miljoner kronor. Regeringen föreslås även bemyndigas att ingå ekonomiska åtaganden för anslaget.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Inom utgiftsområdet föreslås att nivån för sju anslag ökas med mellan 7 och 250 miljoner kronor. Höjningen motiveras bl.a. med att miljöövervakningen behöver förstärkas, att det behövs omfattande insatser för att skydda värdefulla områden och att takten i arbetet med att nå miljökvalitetsmålen behöver ökas.

Vidare förs ett nytt ramanslag 1:18 Klimatinvesteringar i kommuner och regioner upp på statens budget med 125 miljoner kronor. Anslaget ska användas för åtgärder som minskar klimatutsläppen och som ökar takten i arbetet med att nå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Förutom för klimatinvesteringar föreslås att anslaget även får användas för installation av laddinfrastruktur. Regeringen föreslås också bemyndigas att ingå ekonomiska åtaganden för anslaget.

Utgiftsområde 21 Energi

Sammantaget föreslås att utgifterna inom utgiftsområdet minskas med 87 miljoner kronor. Minskningen förklaras i huvudsak av att anslaget 1:11 Laddinfrastruktur minskas med 75 miljoner kronor. Satsningen anses i stället kunna genomföras inom ramen för anslaget 1:18 Klimatinvesteringar i kommuner och regioner inom utgiftsområde 20.

Den förstärkning av anslaget 1:1 Statens energimyndighet som beslutades i samband med budgetpropositionen för 2015 anses inte behövas, varför anslaget minskas med 12 miljoner kronor.

Vidare föreslås att regeringen bemyndigas att ingå ekonomiska åtaganden när det gäller energiforskningen.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

För att bl.a. förstärka underhållet av järnvägen ökas anslaget 1:2 Vidmakthållande av statens infrastruktur med 620 miljoner kronor. Nivåerna på anslaget 2:5 Driftsäkerhet och tillgänglig elektronisk kommunikation och anslaget 2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse minskas i enlighet med vad som föreslogs i budgetpropositionen för 2015. Sammantaget föreslås att utgifterna inom utgiftsområdet ökas med 579 miljoner kronor.

Vidare föreslås en höjning av hur mycket som får finansieras genom medfinansiering när det gäller transportinfrastruktur. Även nivån på hur mycket som får finansieras genom förskottering (räntefria lån) föreslås höjas.

Regeringen föreslås också bemyndigas att ingå ekonomiska åtaganden när det gäller transportinfrastruktur, trafikavtal, trängselskatt i Stockholm och grundläggande betaltjänster.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Sammantaget föreslås att utgifterna inom utgiftsområdet ökas med närmare 25 miljoner kronor. Som en följd av skogsbranden hösten 2014 ökas anslaget 1:1 Skogsstyrelsen med 1 miljon kronor och anslaget 1:2 Insatser för skogsbruket med 7 miljoner kronor.

För att kunna förebygga konflikter kring rovdjur ökas anslaget 1:7 Ersättningar för viltskador m.m. med 10 miljoner kronor.

Resurserna till högskoleutbildning anses behöva öka i enlighet med vad som förslogs i budgetpropositionen för 2015, varför anslaget 1:24 Sveriges lantbruksuniversitet ökas med närmare 7 miljoner kronor.

Regeringen föreslås vidare bemyndigas att låta staten ta på sig betalningsansvar för kreditgarantier som uppgår till högst 500 miljoner kronor för mjölkföretag i Sverige. Anslaget 1:16 Konkurrenskraftig livsmedelssektor föreslås få användas för att helt eller delvis finansiera statens förväntade kostnader för statliga kreditgarantier till mjölkföretag.

Regeringen föreslås också bemyndigas att besluta om bidrag när det gäller miljöförbättrande åtgärder inom jordbruket.

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Sammantaget föreslås att utgifterna inom utgiftsområdet ökas med 197 miljoner kronor. Bland annat ökas anslaget 2:3 Exportfrämjande verksamhet och anslaget 1:22 Bidrag till företagsutveckling och innovation med 74 respektive 71 miljoner kronor. Ökningen motiveras bl.a. av åtgärder för att förstärka Almi företagspartner och insatser för att stärka exporten i alla delar av landet. För att även tillvarata den svenska besöksnäringens exportpotential ökas anslaget 1:7 Turistfrämjande med 30 miljoner kronor.

För att genomföra insatser som stärker svensk konkurrens- och innovationskraft ökas anslaget 1:5 Näringslivsutveckling med 50 miljoner kronor.

För att finansiera andra prioriterade insatser minskas anslaget 1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling med 30 miljoner kronor.

Ett nytt ramanslag 1:23 Upphandlingsmyndigheten förs upp på statens budget med närmare 21 miljoner kronor. Samtidigt minskas anslaget 1:15 Konkurrensverket med motsvarande belopp. Avsikten är att under 2015 inrätta en ny organisation för upphandlingsstöd dit Konkurrensverkets nuvarande uppgifter inom området flyttas.

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Kommunerna kompenseras för regeringens förslag om att slopa nedsättningen av socialavgifter för unga. Ett nytt ramanslag 1:4 Stöd till kommuner och landsting förs därför upp på statens budget med 863 miljoner kronor.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor

Som en följd av i huvudsak valutakursförluster ökas anslaget 1:1 Räntor på statsskulden med 8,8 miljarder kronor.

Beräkning av inkomsterna på statens budget 2015

Som en följd av att lagförslag och andra förslag i propositionen påverkar statens inkomster under det löpande budgetåret lämnas förslag till en ny inkomstberäkning för de inkomsttitlar som påverkas (se bilaga 4). De nya beräkningarna påverkas bl.a. av regeländringar, en ny bedömning av den makroekonomiska utvecklingen och justeringar till följd av utfall.

Den förändrade inkomstberäkningen förklaras framför allt av förslaget om att slopa nedsättningen av socialavgifter för unga. Förslaget beräknas öka statens inkomster med 6,6 miljarder kronor, brutto. Lagändringarna föreslår träda i kraft den 1 augusti 2015. Som en övergångslösning föreslås att nedsättningen ska vara reducerad under perioden 1 augusti 2015–30 juni 2016.

Ett bibehållande av gruppregistrering av mervärdesskatt beräknas minska statens inkomster med 400 miljoner kronor, brutto.

Övriga föreslag som påverkar inkomstberäkningen är slopad skattereduktion för hjälp med läxor och annat skolarbete, höjd skatt på bekämpningsmedel, naturgrus och termisk effekt i kärnkraftverk, samt att en nedsättning av koldioxidskatten på dieselbränsle i vissa skogsmaskiner inte genomförs. Samtliga förslag föreslås träda i kraft den 1 augusti 2015. Effekten på statens inkomster av dessa förslag beräknas sammantaget till ca 300 miljoner kronor.

Utöver de regelförändringar som påverkar statens inkomster har bl.a. prognosen för mervärdesskatten reviderats ned med 4 miljarder kronor i förhållande till den godkända beräkningen i den beslutade budgeten för 2015. Hushållens konsumtion väntas inte utvecklas lika stark som tidigare beräknat, vilket antas hålla tillbaka intäkterna av mervärdesskatt.

Ändringar av skatte- och avgiftsregler

Skattereduktion för hjälp med läxor och annat skolarbete

Elevers möjlighet att få hjälp med läxor bör enligt regeringen inte vara beroende av om de har föräldrar som har möjlighet att hjälpa dem eller betalningsförmåga att köpa läxhjälp. Skolan ska vara sammanhållen och likvärdig. Mot bl.a. den bakgrunden avskaffas skattereduktion för hjälp med läxor och annat skolarbete. Bestämmelsen om skattereduktion för barnpassning ändras så att den endast omfattar barnpassning som inte mer än i ringa omfattning innefattar hjälp med läxor och annat skolarbete.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 augusti 2015. Lagrådet har hörts och har lämnat förslaget utan erinran. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med 20 miljoner kronor 2015.

Nedsättning av socialavgiften för unga

Nedsättningen av socialavgifterna för unga bedöms inte vara en ändamålsenlig åtgärd för att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten. Därför avskaffas nedsättningen av socialavgifterna, inklusive den allmänna löneavgiften, för personer som vid årets ingång inte har fyllt 25 år.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 augusti 2015. Under perioden den 1 augusti 2015–30 juni 2016 ska nedsättningen övergångsvis vara reducerad så att, utöver hela ålderspensionsavgiften, endast arton tjugofemtedelar av de övriga avgifterna betalas. Lagrådet har hörts och har lämnat förslaget utan erinran. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med 5,49 miljarder kronor netto 2015. Kommunerna och landstingen kompenseras för förslagets ekonomiska effekter.

Skatt på bekämpningsmedel

För att skatten på bekämpningsmedel även fortsatt ska ha en styrande effekt i ett hälso- och miljöperspektiv och därmed minska användningen av bekämpningsmedel bedöms att det är lämpligt att skatten följer den allmänna prisutvecklingen. Skatten höjs från 30 kronor till 34 kronor per kilogram verksam beståndsdel i bekämpningsmedlet.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 augusti 2015. Lagrådets yttrande har inte inhämtats då det anses sakna betydelse. Höjningen av skatten beräknas öka skatteintäkterna med 3 miljoner kronor 2015.

Skatt på naturgrus

För att skatten på naturgrus även fortsatt ska ha en styrande effekt bedöms det som lämpligt att skatten anpassas efter förändringar i den allmänna prisutvecklingen. Skatten höjs från 13 kronor till 15 kronor per ton naturgrus.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 augusti 2015. Lagrådets yttrande har inte inhämtats då det anses sakna betydelse. Höjningen av skatten beräknas öka skatteintäkterna med 8 miljoner kronor 2015.

Skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer

För att beakta förändringar i den allmänna prisutvecklingen och för att skapa ytterligare finansiellt utrymme höjs skatten på termisk effekt från 12 648 till 14 770 kronor per megawatt och månad av den högsta tillåtna termiska effekten i kärnkraftsreaktorn.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 augusti 2015. Lagrådets yttrande har inte inhämtats då det anses sakna betydelse. Höjningen av skatten beräknas öka den offentliga sektorns intäkter med 100 miljoner kronor netto 2015.

Nedsättning av koldioxidskatten på dieselbränsle i vissa skogsmaskiner

Nedsättning av skatten på dieselbränsle i vissa skogsmaskiner på grund av skogsbranden i juli–augusti 2014, som beslutades av riksdagen hösten 2014, bedöms beröra förhållandevis få aktörer. Därför föreslås att nedsättningen inte genomförs. Åtgärden bedöms öka skatteintäkterna med 5 miljoner kronor 2015.

Gruppregistrering till mervärdesskatt

Riksdagen beslutade hösten 2014 om ett tillkännagivande om att avskaffa gruppregistrering till mervärdesskatt. Slopandet bedöms få skilda effekter beroende på i vilken organisation ett företag bedriver sin verksamhet. Framför allt drabbas lokalt och regionalt förankrade banker och försäkringsbolag. Mot den bakgrunden görs bedömningen att gruppregistreringen till mervärdesskatt inte bör avskaffas.

Att behålla gruppregistrering till mervärdesskatt beräknas öka skatteintäkterna med 400 miljoner kronor 2015.

Motionerna

I allianspartiernas gemensamma partimotion 2014/15:3089 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M, C, FP, KD) framhålls att ordning och reda i ekonomin och en politik för fler i arbete är det som bygger Sverige starkt. Trots en bred återhämtning i den svenska ekonomin anser motionärerna att det behövs ett fortsatt fokus på en ansvarsfull ekonomisk politik och på strukturellt riktiga reformer. Detta för att värna återhämtningen och skapa fler varaktiga jobb och en högre tillväxt. Den budget för 2015 som riksdagen har fastställt bör enligt motionärerna ligga fast. Motionärerna motsätter sig höjd skatt på jobb och företagande och avvisar samtliga av regeringen föreslagna skatte-, socialavgifts- och löneavgiftsförändringar och föreslagna lagändringar.

Medel som frigörs till följd av att etableringslotsarna avskaffas bör omfördelas till utökade satsningar på flyktingguider, utökade möjligheter till utbildning i svenska för invandrare och utökade resurser till Arbetsförmedlingen för etableringsinsatser. Regeringens föreslagna anslagsförändringar tillstyrks när det gäller ökade anslag för trossamfund, skogsbranden 2014, viltskador och oundvikliga utgiftsökningar som följer av ökade transfereringsanslag, valutakursförändringar och vite. Sammantaget innebär det att regeringens förslag till anvisade medel minskas med 5 528 miljoner kronor, från 18 849 miljoner kronor till 13 321 miljoner kronor 2015. I bilaga 3 redovisas en sammanställning över motionärernas avvikelse från regeringens förslag till ändrade ramar och anslag.

Motionärerna föreslår att regeringens förslag till utgiftstak för 2015, 2016 och 2017 ska avslås.

Motionärerna avvisar även regeringens förslag till användning av anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet och anslaget 1:17 Skolforskningsinstitutet inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning samt den föreslagna användningen av anslaget 1:3 Skapande skola inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid.

I kommittémotion 2014/15:3085 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) anför motionärerna att en höjd skatt på kärnkraft skulle leda till högre elpriser och en försämrad konkurrens, och att ett avskaffande av läx-RUT skulle slå negativt mot jobben. Motionärerna är också negativa till ökade skatter inom jordbruket i form av höjd skatt på bekämpningsmedel. Därför avvisar motionärerna regeringens föreslagna lagändringar på dessa områden.

Motionärerna är vidare kritiska till regeringens föreslagna utgiftsökningar inom utgiftsområdena 8 Migration och 13 Integration. Regeringens förslag om traineejobb och extratjänster anser motionärerna är ineffektiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder som endast leder till låtsasjobb. Nyttan med en höjning av anslaget Skydd av värdefull natur ifrågasätts också. Sammantaget minskas anvisade medel med 1 558 miljoner kronor, från 18 849 miljoner kronor till 17 290 miljoner kronor 2015. I bilaga 3 redovisas en sammanställning över motionärernas avvikelser på anslag i förhållande till regeringen.

Yttranden från andra utskott

Sammanlagt har 13 utskott yttrat sig över vårändringsbudgetens förslag till utgiftsramar, anslag och inkomstberäkning för 2015 och över motioner. Ett utskott, justitieutskottet, har avstått från att yttra sig. Skatteutskottet och kulturutskottet har även yttrat sig över förslaget om utskottsinitiativ (se nedan under kompletterande information). I tabell 1 ges en översiktlig sammanställning över de yttranden som lämnats. Av tabellen framgår om regeringens förslag tillstyrks eller avstyrks i yttrandet och om yttrandet innehåller avvikande meningar. I utrikesutskottets yttrande har allianspartierna (M, C, FP, KD) och Sverigedemokraterna (SD) var sitt särskilt yttrande och Sverigedemokraterna (SD) har även en avvikande mening. Allianspartierna har inte tagit ställning i sitt särskilda yttrande i utrikesutskottet till förslag inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse utan hänvisar till yttrandet från konstitutionsutskottet. I socialutskottets yttrande har Sverigedemokraterna (SD) ett särskilt yttrande. Yttrandena återfinns i sin helhet som bilagor till betänkandet (bilaga 618). Samtliga 13 utskott som yttrat sig tillstyrker regeringens förslag.

Tabell Yttranden från andra utskott över förslag till utgiftsramar, anslag och inkomstberäkning för 2015

Utskott/yttrande

Yttrar sig
över

Bilaga
i bet.

Ställning till propositionen

Avvikande meningar

KU (KU5y)

UO1

6

Tillstyrks

(M,C,FP,KD) SD

SkU (SkU6y)

Ink.ber, UO17

7

Tillstyrks1

M,C,FP,KD) SD

JuU

Avstår

 

 

 

CU (CU4y)

UO18

8

Tillstyrks

(M,C,FP,KD)

UU (UU2y)

UO5, UO7, UO12

9

Tillstyrks

SD

FöU (FöU3y)

UO6

10

Tillstyrks

(M,C,FP,KD)

SfU (SfU3y)

UO8, UO10, UO11, UO12

11

 

Tillstyrks

 

(M,C,FP,KD) SD

SoU (SoU4y)

UO9

12

Tillstyrks

 

KrU (KrU2y)

UO17

13

Tillstyrks1

(M,C,FP,KD)

UbU (UbU6y)

UO15, UO16

14

Tillstyrks

(M,C,FP,KD) SD

TU (TU6y)

UO22

15

Tillstyrks

(M,C,FP,KD) SD

MJU (MJU4y)

UO20, UO23

16

Tillstyrks

(M,C,FP,KD) SD

NU (NU3y)

UO21, UO24

17

Tillstyrks

(M,C,FP,KD) SD

AU (AU4y)

UO13, UO14

18

Tillstyrks

(M,C,FP,KD) SD

1 Tillstyrker även förslag till utskottsinitiativ rörande anslaget 13:6 Insatser för den ideella sektorn.

2 Som en följd av att delar av utgiftsområde 5 flyttats till utgiftsområde 1 fr.o.m. 2002 yttrar sig utrikesutskottet över anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. inom utgiftsområde 1.

Försvarsutskottet pekar i sitt yttrande (2014/15:FöU3y) på att anskaffningen av Archer tydligt visar på hur omfattande problemen är med dagens materielförsörjningssystem. Det anses vara alltför svårt att veta vad besluten innefattar när det gäller både förmågekrav och ekonomiska ramar. Därför understryks dels vikten av att styrningen av Försvarsmaktens materielinvesteringar utformas på ett ändamålsenligt sätt och att riksdagen ges möjligheter att fatta investeringsbeslut på strategisk nivå, dels behovet av att bl.a. kunna följa kopplingen mellan mål, resultat och anslagsförslag.

I utbildningsutskottets yttrande (2014/15:UbU6y) framhålls bl.a. att finansutskottet bör förtydliga ändamålet med anslaget 1:14 Statligt stöd till vuxenutbildning inom utgiftsområde16 med den innebörden att anslaget även får användas för statsbidrag för utbildning som motsvarar Komvux för ungdomar eftersom det i dag inte täcks av det befintliga ändamålet för anslaget.

I sitt yttrande (2014/15:MJU4y) över bl.a. statliga kreditgarantier för mjölkbönder redovisar miljö- och jordbruksutskottet kompletterande uppgifter. Av dessa framgår bl.a. att en gemensam ambition hos ringsdepartementet, företag och organisationer är att ta fram en handlingsplan med åtgärder för att stärka svensk mjölkproduktion. En åtgärd inom ramen för handlingsplanen är statliga kreditgarantier till mjölkbönder. Utgångspunkten har varit att arbeta med kreditgarantier enligt regelverket för statsstödsregler ”de minimis”. Det innebär att kreditgarantier kan lämnas med högst 140 000 euro per år och företag under fyra år. Den statliga garantin får vidare inte överstiga 80 procent av det underliggande lånet. Det fördjupade underlag som tagits fram inom ramen för arbetet med handlingsplanen kommer att utgöra en grund för det fortsatta arbetet med att utforma villkoren för garantin.

Kompletterande information

Förslag om utskottsinitiativ om insatser för den ideella sektorn

Efter det att vårändringsbudgeten för 2015 överlämnades till riksdagen den 15 april 2015 har Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets ledamöter i finansutskottet lämnat förslag till utskottsinitiativ i samband med beredningen av vårändringsbudgeten. I initiativet föreslås att anslaget 13:6 Insatser för den ideella sektorn inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid ökas med 200 miljoner kronor för att stödja social hjälpverksamhet inom den ideella sektorn.

Som en följd av Skatteverkets ställningstagande är ideella organisationers secondhandverksamhet inte längre momsbefriad. För 2013 uppgick försäljningen till 960 miljoner kronor och överskottet i verksamheten till 196 miljoner kronor. För att minska de negativa konsekvenserna för den sociala hjälpverksamhet som finansieras med detta överskott bör staten under 2015 ge stöd till vissa sociala hjälpverksamheter i avvaktan på en långsiktig lösning. Anslaget ökas därför med 200 miljoner kronor 2015. Utgifterna på statens budget ökar med motsvarande belopp. Förslaget medför således att statens utgifter för 2015 ökar med 200 miljoner kronor från närmare 18,8 miljarder kronor till ca 19 miljarder kronor. Förändringen redovisas i bilaga 2 i utskottets förslag till ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag 2015.

Finansutskottet beslutade den 7 maj 2015 att ge skatteutskottet och kulturutskottet möjlighet att yttra sig över förslaget om ett utskottsinitiativ. Såväl skatte- som kulturutskottet har lämnat ett yttrande över förslaget. Båda utskotten tillstyrker förslaget om ett utskottsinitiativ. Skatteutskottet anser i sitt yttrande (2014/15:SkU6y) att det är mycket tillfredställande att frågan nu får en lösning dels kortsiktigt genom utskottsinitiativet, dels långsiktigt genom ett förtydligande i inkomstskattelagen. När det gäller den långsiktiga lösningen hänvisas till departementspromemorian Skattefrihet för ideell secondhand-försäljning, daterad 8 maj 2015. Den ändring som föreslås är ett förtydligande i inkomstskattelagen som föreslås träda i kraft den 1 januari 2016. Även kulturutskottet noterar med tillfredställelse i sitt yttrande (2014/15:KrU2y) att man inom Regeringskansliet har utarbetat en promemoria om skattefrihet inom den ideella sektorn.

Finansutskottets ställningstagande

Utskottet kan konstatera att förslagen till ändringar i vårändringsbudgeten är mer omfattande än vad som normalt kan förväntas av en ändringsbudget. Sammantaget berörs 125 anslag och 10 inkomsttitlar. Utöver detta innehåller ändringsbudgeten bl.a. förslag om ändrade utgiftstak för 2015–2017.

I likhet med regeringen anser utskottet att förslag till ändringar i statens budget framför allt ska komplettera den budget som riksdagen har fastställt för det löpande budgetåret med anledning av förändringar som inte var kända vid beslutstillfället, men utskottet gör bedömningen att den unika situation som uppstått motiverar mer omfattande förslag till ändringar än normalt. Vid riksdagens behandling av budgetpropositionen för 2015 röstade riksdagen för ett annat budgetförslag än regeringens. Enligt utskottet är det rimligt att en ny regering ska kunna ändra inriktningen av politiken, vilket motiverar mer omfattande förslag till ändringar i statens budget i propositionen för vårändringsbudget för 2015.

Förslag till nya utgiftstak

De nivåer på utgiftstak som riksdagen tidigare fastställt ändras normalt sett inte av andra orsaker än genom tekniska justeringar. Samtidigt finns det inga formella hinder för riksdagen att besluta om att ändra ett tidigare fastställt utgiftstak. Det finanspolitiska ramverket lämnar också utrymme för att en ny regering ska kunna föreslå nya nivåer på sedan tidigare fastställda utgiftstak. Enligt utskottet bör en ny regering kunna ändra inriktningen av politiken och därmed föreslå ändrade utgiftstak så att de speglar regeringens syn på hur utgifterna bör utvecklas och begränsas. I ändringsbudgeten föreslås ändrade utgiftstak såväl för 2015 som för 2016 och 2017.

Den finanspolitiskt motiverade höjningen uppgår till 33 miljarder kronor, 41 miljarder kronor och 52 miljarder kronor åren 2015–2017. Regeringens förslag till utgiftstak är 1 158 miljarder kronor 2015, 1 204 miljarder kronor 2016 och 1 262 miljarder kronor 2017.

Utskottet kan notera att de fastställda utgiftstaken inte är tillräckliga för den finanspolitik som regeringen vill föra. Förändringen av finanspolitikens inriktning förutsätter därmed att de fastställda utgiftstaken för 2015–2017 höjs.

I likhet med regeringen vill utskottet betona att efter det att utgiftstakets nivå har fastställts så bör det inte betraktas som ett mål för den faktiska utgiftsnivån, eftersom den behöver anpassas till bl.a. den makroekonomiska utvecklingen. Att det finns ett utrymme under utgiftstaket betyder inte i sig att det finns ett utrymme för reformer som ökar de takbegränsade utgifterna. Utskottet kan också notera att regeringen betonar att insatser på utgiftssidan kan genomföras först efter att de stämts av mot målet för det finansiella sparandet och den höjning av skatteuttaget som reformerna kan kräva.

I budgetpropositionen för 2015 angav regeringen att utgiftstakets nivåer under mandatperioden borde fastställas så att de följde den trendmässiga tillväxten i ekonomin. Därmed beräknades utgiftstakets nivå till 28 procent av potentiell BNP för samtliga år 20152018. Utskottet ställde sig i betänkandet positivt till detta (2014/15:FiU1). Utskottet noterar att de utgiftstak som regeringen nu föreslår för åren 2015–2017, respektive aviserar för åren 2018 och 2019 (i vårpropositionen), utgör en något högre och över åren växande andel av potentiell BNP. Utgiftstakets nivå ökar från 28,1 procent av potentiell BNP 2015 till 28,4 procent 2017. För åren 2018 och 2019 bedöms utgiftstakets nivå öka ytterligare något till 28,5 respektive 28,6 procent av potentiell BNP. Eftersom de utgiftstak som regeringen nu presenterar i princip är desamma som de som lades fram i budgetpropositionen för åren 20152018 förklaras skillnaden för dessa år av att prognosen för potentiell BNP reviderats ned jämfört med bedömningen i budgetpropositionen. Bedömningarna av utgiftstakets nivåer 2018 och 2019 behandlar utskottet i betänkande 2014/15:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken.

Den offentliga sektorns finanser

Utskottet kan notera att nya reformer finansieras. Vissa diskretionära utgiftsförändringar som till följd av händelser som inte kunde förutses i samband med besluten om budgeten för 2015 finansieras inte, dvs. förslag som är av oförutsedd karaktär. Summan av dessa uppgår till 1,7 miljarder kronor och består beloppsmässigt nästan uteslutande av statsbidrag för läkemedelsförmåner (främst till följd av att flera nya läkemedel introducerades för nya patientgrupper, vilket påverkar kostnadsutvecklingen under 2015).

Förslag till bl.a. ändrade ramar för utgiftsområden och nya anslag 2015

Utskottet kan konstatera att samtliga övriga utskott tillstyrker regeringens förslag när det gäller deras respektive utgiftsområde samt förslag till inkomstberäkning. Finansutskottet har inte någon annan uppfattning än att regeringens förslag till riksdagsbeslut ska tillstyrkas men vill ändå kommentera några av regeringens förslag. När det gäller utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap föreslås att regeringen bemyndigas att fatta beslut om att fullfölja anskaffandet av artillerisystemet Archer. I ändringsbudgeten framgår inte vad ett fullföljande innebär, utan att regeringen har för avsikt att återkomma till riksdagen med omfattningen och konsekvenserna av ett eventuellt utökat materiellt åtagande. Finansutskottet vill betona att eventuella ökade kostnader som vanligt måste bli föremål för sedvanlig budgetberedning på det sätt som utskottet alltid framhåller. Den fördyring som ett eventuellt utökat materiellt åtagande kan innebära bör därför prövas inom ramen för den ordinarie årliga budgetprocessen, t.ex. genom att medel omfördelas inom utgiftsområdet eller mellan olika utgiftsområden.

När det gäller regeringens förslag om att införa ett kunskapslyft framhåller utbildningsutskottet i sitt yttrande att detta är en angelägen åtgärd. Inom ramen för kunskapslyftet införs s.k. traineejobb för ungdomar i åldern 20–24 år, som enligt utbildningsutskottet kan motverka ungdomsarbetslösheten. Finansutskottet delar denna bedömning. Förslaget innebär att anslaget 1:14 Statligt stöd till vuxenutbildning inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning även får användas för statsbidrag för utbildning som motsvarar komvux för ungdomar.

Utskottsinitiativ om insatser till den ideella sektorn

För att minska de negativa konsekvenserna av att secondhandverksamhet inte längre är momsbefriad och för att därmed stödja ideell hjälpverksamhet anser finansutskottet att anslaget 13:6 Insatser för den ideella sektorn inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid bör ökas med 200 miljoner kronor.

Skatteutskottet och kulturutskottet tillstyrker i sina yttranden (2014/15:SkU6y, 2014/15:KrU2y) förslaget till utskottsinitiativ.

Förslaget innebär att de takbegränsade utgifterna ökar med motsvarande belopp.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis tillstyrker finansutskottet delvis regeringens förslag till ändringsbudget för 2015. Utöver regeringens förslag ökas anslaget 13:6 Insatser för den ideella sektorn med 200 miljoner kronor. Det innebär att anslagsändringarna på ändringsbudgeten uppgår till ca 19 miljarder kronor, dvs. 200 miljoner kronor mer än regeringens förslag. Utskottet tillstyrker regeringens förslag till ändrad beräkning av statens inkomster för 2015. De förslag som lämnas innebär att statens inkomster beräknas öka med närmare 5,4 miljarder kronor netto 2015. Utskottet tillstyrker regeringens förslag till ändrade skatte- och avgiftsregler som ligger till grund för ändrad inkomstberäkning och ändrade anslag. Utskottet tillstyrker vidare regeringens förslag till bemyndiganden om ekonomiska åtaganden. Utskottet tillstyrker även regeringens förslag till utgiftstak 2015–2017. Därmed avstyrker utskottet aktuella motionsyrkanden.

AB Göta kanalbolag

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen godkänner att AB Göta kanalbolag får pantsätta, utarrendera, avstycka eller delvis avyttra de skogsfastigheter som ägs av bolaget i enlighet med regeringens förslag.

 

Propositionen

AB Göta kanalbolag bedöms ha behov av kapital för att finansiera renovering och underhåll. Därför föreslår regeringen att bolaget fritt får disponera den skogsmark som bolaget äger. Förslaget inbegriper möjligheter att pantsätta, utarrendera, avstycka, helt eller delvis avyttra de skogsfastigheter som ägs av bolaget och i övrigt vidta sådana åtgärder som följer av äganderätten till de skogsfastigheter som bolaget äger.

Yttranden från andra utskott

Näringsutskottet tillstyrker i sitt yttrande (2014/15:NU3Y) regeringens förslag när det gäller Göta kanalbolag AB.

Finansutskottets ställningstagande

Utskottet gör ingen annan bedömning än näringsutskottet i frågan och föreslår att riksdagen tillstyrker regeringens förslag när det gäller Göta kanalbolag AB.

Reservationer

1.

Vårändringsbudget för 2015, punkt 1 (M, C, FP, KD)

 

av Jörgen Andersson (M), Emil Källström (C), Jan Ericson (M), Erik Ullenhag (FP), Jakob Forssmed (KD), Fredrik Schulte (M) och Maria Malmer Stenergard (M).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 1 borde ha följande lydelse:

Fastställande av utgiftstak för staten 2015, 2016 och 2017

Riksdagen fastställer utgiftstak för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget till 1 125 miljarder kronor 2015, 1 163 miljarder kronor 2016 och till 1 210 miljarder kronor 2017.

Därmed bifaller riksdagen motion

2014/15:3089 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 3 och

avslår proposition 2014/15:99 punkt 12.

Godkännande av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade och nya anslag

Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade och nya anslag i enlighet med Moderaternas, Centerpartiets, Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag i bilaga 3 med det tillägget att anslaget 13:6 Insatser för den ideella sektorn och ramen för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid ökas med 200 miljoner kronor utöver vad som föreslås i bilaga 3.

Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2014/15:99 punkt 54 och motion

2014/15:3089 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 1 och

avslår motion

2014/15:3085 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkande 4.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse  

=Utskottet.

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

=Utskottet.

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap 

=Utskottet.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

=Utskottet.

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

=Utskottet.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Riksdagen

a) avslår regeringens förslag till

1. användning av anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet,

2. användning av anslaget 1:17 Skolforskningsinstitutet.

b) i övrigt=Utskottet.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:99 punkterna 22–24 och 26–32 samt motion

2014/15:3089 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M, C, FP, KD) yrkandena 14 och 15 samt

avslår proposition 2014/15:99 punkterna 21 och 25.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Riksdagen

a) avslår regeringens förslag till

1. användning av anslaget 1:3 Skapande skola

b) i övrigt=Utskottet.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:99 punkterna 34–36 och motion

2014/15:3089 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 16 och

avslår proposition 2014/15:99 punkt 33.

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

=Utskottet.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

=Utskottet.

Utgiftsområde 21 Energi

=Utskottet.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

=Utskottet.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

=Utskottet.

Godkännande av ändrad beräkning av statens inkomster 2015

Riksdagen godkänner ändrad beräkning av statens inkomster för 2015 i enlighet med Moderaternas, Centerpartiets, Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag i bilaga 4 som motsvarar kolumn godkänd beräkning.

Därmed bifaller riksdagen motion

2014/15:3089 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 2 och

avslår proposition 2014/15:99 punkt 53.

Ändringar i skatte- och avgiftsregler

Riksdagen

a) avslår regeringens förslag till

1. lag om ändring i socialförsäkringsbalken (punkt 1),

2. lag om ändring i socialförsäkringsbalken (punkt 2),

3. lag om ändring i lagen (1984:10) om skatt på bekämpningsmedel,

4. lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift,

5. lag om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,

6. lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,

7. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

8. lag om ändring i lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer,

9. lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980),

10. lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkning enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980).

b) antar regeringens övriga lagförslag

Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:99 punkt 4 och motion

2014/15:3089 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M, C, FP, KD) yrkandena 4–13 och

avslår proposition 2014/15:99 punkterna 1–3 och 5–11 samt motion

2014/15:3085 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkandena 1–3.

Ställningstagande

Vi anser att regeringens ekonomiska politik har slagit in på en väg som är oroande för Sverige och som riskerar att bromsa den ekonomiska återhämtning som vi nu ser. Regeringens politik domineras av förslag som hotar jobbtillväxt och konkurrenskraft, och som påverkar enskilda hushåll negativt. Därför bör Moderaternas, Centerpartiets, Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken ligga till grund för beslutet om utgiftstak för 2015–2017, ändrade utgiftsramar och ändrade och nya anslag samt de ändringar i skatte- och avgiftsregler som ligger till grund för vårt förslag till ändrade utgiftsramar, ändrade och nya anslag och ändrad inkomstberäkning. Det innebär att den budget för 2015 som riksdagen har beslutat i stort sett ligger fast.

Utgiftsramar för utgiftsområden och anslag för 2015 ska ändras i enlighet med vårt förslag i bilaga 3 med det tillägget att anslaget 13:6 Insatser för den ideella sektorn och ramen för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid ökas med 200 miljoner kronor utöver vad som föreslås i bilaga 3.

Beräkningen av inkomsterna för 2015 ändras i enlighet med förslag i bilaga 4 motsvarande kolumn godkänd beräkning.

 

2.

Vårändringsbudget för 2015, punkt 1 (SD)

 

av Oscar Sjöstedt (SD) och Dennis Dioukarev (SD).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 1 borde ha följande lydelse:

Fastställande av utgiftstak för staten 2015, 2016 och 2017

=Utskottet.

Godkännande av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade och nya anslag

Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade och nya anslag i enlighet med Sverigedemokraternas förslag i bilaga 3 med det tillägg att anslaget 13:6 Insatser för den ideella sektorn och ramen för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid ökas med 200 miljoner kronor utöver vad som föreslår i bilaga 3.

Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2014/15:99 punkt 54 och motion

2014/15:3085 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkande 4 och

avslår motion

2014/15:3089 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 1.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse  

=Utskottet.

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

=Utskottet.

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap 

=Utskottet.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

=Utskottet.

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

=Utskottet.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

=Utskottet.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

=Utskottet.

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

=Utskottet.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

=Utskottet.

Utgiftsområde 21 Energi

=Utskottet.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

=Utskottet.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

=Utskottet.

Godkännande av ändrad beräkning av statens inkomster 2015

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen.

Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2014/15:99 punkt 53 och avslår motion

2014/15:3089 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 2.

Ändringar i skatte- och avgiftsregler

Riksdagen

a) avslår regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,

2. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

3. lag om ändring i lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer,

b) antar regeringens övriga lagförslag,

Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:99 punkterna 1, 2, 4–7, 10 och 11 samt motion

2014/15:3085 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkandena 1–3 och

avslår proposition 2014/15:99 punkterna 3, 8 och 9 samt motion

2014/15:3089 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M, C, FP, KD) yrkandena 4–13.

Ställningstagande

Vi sverigedemokrater ifrågasätter ett flertal av de skattehöjningar och utgiftsökningar som regeringen föreslår.

När det gäller ändringar på inkomstsidan anser vi att en höjd skatt på kärnkraft skulle leda till högre elpriser och därmed försämra konkurrenskraften för i synnerhet den energiintensiva industrin. Skatten på kärnkraft bör därför inte höjas. Den s.k. läx-RUT bör inte heller slopas. Möjligheten till skattereduktion för läxhjälp har lett till att nya företag vuxit fram, och en slopad reduktion skulle slå hårt mot jobben. Vi är också negativa till att ytterligare öka skattepålagorna mot framför allt jordbruket, varför skatten på bekämpningsmedel inte bör höjas.

När det gäller regeringens förslag om att öka utgifterna för utgiftsområde 8 Migration och 13 Integration och jämställdhet är vi mycket kritiska. Från det att höstbudgeten för 2015 presenterades har kostnaderna för dessa områden ökat med 20 miljarder kronor enbart för perioden 2015–2018. Vi anser att utgifterna för dessa områden inte bör ökas.

Regeringens förslag om traineejobb och extratjänster är ineffektiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder som endast leder till låtsasjobb. Delar av anslagen inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv bör därför inte ökas. I stället för låtsasjobb vill vi se åtgärder inom industrin och välfärden som leder till riktiga jobb, t.ex. rätt till heltid inom den offentliga sektorn som skapar 25 000 nya helårsarbetskrafter och riktiga lärlingsjobb för ungdomar som är helt befriade från arbetsgivaravgifter och som skapar varaktigt högre sysselsättning. Regeringens förslag kommer inte att leda till varaktiga eller riktiga jobb.

Vi sverigedemokrater ifrågasätter också nyttan med en kraftig höjning av anslaget 1:16 Skydd av värdefull natur inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård och anser att anslaget inte bör höjas.

Sammantaget anser vi att summan av anslagsförändringarna på statens budget bör vara ca 1,6 miljarder kronor lägre än i regeringens förslag. Det innebär att utgiftsramar för utgiftsområden och anslag för 2015 ska ändras i enlighet med vårt förslag i bilaga 3 med det tillägget att anslaget 13:6 Insatser för den ideella sektorn och ramen för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid ökas med 200 miljoner kronor utöver vad som föreslås i bilaga 3.

 

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2014/15:99 Vårändringsbudget för 2015:

1.Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i socialförsäkringsbalken.

2.Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i socialförsäkringsbalken.

3.Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel.

4.Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst.

5.Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift.

6.Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus.

7.Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

8.Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).

9.Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer.

10.Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980).

11.Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980).

12.Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget av finanspolitiska skäl till 1 158 miljarder kronor för 2015, 1 204 miljarder kronor för 2016 och 1 262 miljarder kronor för 2017.

13.Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 8:1 Presstödsnämnden

14.Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 8:3 Myndigheten för radio och tv.

15.Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 20 000 000 kronor 2016–2022

16.Riksdagen bemyndigar regeringen att fatta beslut om att fullfölja anskaffandet av artillerisystemet Archer.

17.Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 2:2 Insatser för vaccinberedskap ingå avtal om pandemivaccin som medför behov av framtida anslag på högst 510 000 000 kronor 2016–2021.

18.Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 50 400 000 kronor 2016–2019.

19.Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 besluta att Folkhälsomyndigheten får ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 350 000 000 kronor för beredskapsinvesteringar.

20.Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014–2020 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 000 000 000 kronor 2016–2022.

21.Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet.

22.Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 178 000 000 kronor 2016–2023.

23.Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet m.m. ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 415 000 000 kronor 2016.

24.Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 266 000 000 kronor 2016–2018.

25.Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:17 Skolforskningsinstitutet.

26.Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:17 Skolforskningsinstitutet ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 5 000 000 kronor 2016–2018.

27.Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor.

28.Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 60 000 000 kronor 2016–2019.

29.Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 835 000 000 kronor 2016–2020.

30.Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 600 000 000 kronor 2016–2034.

31.Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 000 000 000 kronor 2016–2021.

32.Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 besluta om kapitaltillskott till European Spallation Source ESS AB och bidrag till ett konsortium för konstruktionen och driften av European Spallation Source på sammantaget högst 1 000 000 000 kronor.

33.Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:3 Skapande skola.

34.Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 14:1 Bidrag till folkbildningen besluta om bidrag som medför behov av framtida anslag på högst 3 800 000 kronor 2016, 4 600 000 kronor 2017 och 4 600 000 kronor 2018.

35.Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 14:2 Bidrag till kontakttolkutbildning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 30 000 000 kronor 2016–2018.

36.Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 besluta om en låneram i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 20 000 000 kronor till Stiftelsen Nordiska museet för vissa byggnadsarbeten och klimatanpassning av arkiv.

37.Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:13 Upprustning av skollokaler ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 150 000 000 kronor 2016–2018.

38.Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:18 Klimatinvesteringar i kommuner och regioner ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 300 000 000 kronor 2016–2018.

39.Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:4 Energiforskning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 500 000 000 kronor 2016–2019.

40.Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur.

41.Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 94 800 000 000 kronor 2016–2050.

42.Riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om medfinansiering av transportinfrastruktur i enlighet med vad regeringen föreslår.

43.Riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om förskottering av transportinfrastruktur i enlighet med vad regeringen föreslår.

44.Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:7 Trafikavtal ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 7 500 000 000 kronor 2016–2027.

45.Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:11 Trängselskatt i Stockholm ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 12 500 000 000 kronor 2016–2057.

46.Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 2:3 Grundläggande betaltjänster ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 36 000 000 kronor 2016–2020.

47.Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 ikläda staten betalningsansvar för kreditgarantier som uppgår till högst 500 000 000 kronor för mjölkföretag i Sverige som under senare år har gjort väsentliga investeringar i ökad mjölkproduktion.

48.Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslag 1:16 Konkurrenskraftig livsmedelssektor.

49.Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur.

50.Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur.

51.Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:20 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket besluta om bidrag som medför behov av framtida anslag på högst 25 000 000 kronor 2016, 30 000 000 kronor 2017 och 30 000 000 kronor 2018.

52.Riksdagen godkänner att AB Göta kanalbolag får pantsätta, utarrendera, avstycka och helt eller delvis avyttra de skogsfastigheter som ägs av bolaget samt i övrigt vidta sådana åtgärder som följer av äganderätten till de skogsfastigheter som ägs av bolaget.

53.Riksdagen godkänner ändrad beräkning av inkomster för 2015.

54.Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade och nya anslag enligt tabell 1.1.

Följdmotionerna

2014/15:3085 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD):

1.Riksdagen avslår förslaget till ändring i lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel enligt avsnitt 2.3 i propositionen.

2.Riksdagen avslår förslaget till ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) enligt avsnitt 2.8 i propositionen.

3.Riksdagen avslår förslaget till ändring i lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer enligt avsnitt 2.9 i propositionen.

4.Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade anslag enligt regeringens förslag med de förändringar som framgår av tabell 1 i motionen.

2014/15:3089 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M, C, FP, KD):

1.Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade anslag enligt regeringens förslag med de förändringar enligt kolumnen Avvikelse från regeringen som framgår av tabell 1 i motionen.

2.Riksdagen avslår regeringens förslag om ändrad beräkning av inkomster för 2015 (avsnitt 5.9 tabell 5.4 i propositionen).

3.Riksdagen avslår regeringens förslag till utgiftstak för staten (avsnitt 4 i propositionen).

4.Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken (avsnitt 2.1 i propositionen).

5.Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken (avsnitt 2.2 i propositionen).

6.Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel (avsnitt 2.3 i propositionen).

7.Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift (avsnitt 2.5 i propositionen).

8.Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus (avsnitt 2.6 i propositionen).

9.Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (avsnitt 2.7 i propositionen).

10.Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) (avsnitt 2.8 i propositionen).

11.Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer (avsnitt 2.9 i propositionen).

12.Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980) (avsnitt 2.10 i propositionen).

13.Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980) (avsnitt 2.11 i propositionen).

14.Riksdagen avslår regeringens föreslagna användning av anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet (avsnitt 6.15 i propositionen).

15.Riksdagen avslår regeringens föreslagna användning av anslaget 1:17 Skolforskningsinstitutet (avsnitt 6.15 i propositionen).

16.Riksdagen avslår regeringens föreslagna användning av anslaget 1:3 Skapande skola (avsnitt 6.16 i propositionen).

Bilaga 2

Utskottets förslag till ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag 2015

Finansutskottets förslag överensstämmer med förslagen i vårändringsbudgeten med undantag av ett förslag om ett utskottsinitiativ 200 miljoner kronor till anslaget 13:6 Insatser för den ideella sektorn inom utgiftsområde 17, vilket innebär att den totala förändringen av ramen ökar med 200 miljoner kronor från 18 849 611 kronor till 19 049 611 kronor.

 

Belopp i tusental kronor

Utgiftsområde/
Anslag (ramanslag)

Beslutad
ram/anvisat
anslag

Förändring av ram/
anslag

Ny ram/
Ny anslags-
nivå

1

Rikets styrelse

12 198 574

104 000

12 302 574

4:1

Regeringskansliet m.m.

6 698 871

93 000

6 791 871

6:1

Allmänna val och demokrati

48 340

14 000

62 340

9:1

Svenska institutet för europapolitiska
studier samt EU-information

20 488

-3 000

17 488

2

Samhällsekonomi och finans-

förvaltning

14 599 753

0

14 599 753

1:1

Statskontoret

88 429

5 000

93 429

1:3

Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter

7 150

2 000

9 150

1:8

Ekonomistyrningsverket

158 422

-5 000

153 422

1:11

Finansinspektionen

452 507

-2 000

450 507

 4

Rättsväsendet

40 757 864

17 000

40 774 864

1:18

Från EU-budgeten finansierade

insatser avseende EU:s inre säkerhet

0

17 000

17 000

 5

Internationell samverkan

1 919 062

50 000

1 969 062

1:1

Avgifter till internationella organisationer

1 328 554

87 000

1 415 554

1:2

Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet

158 287

-24 000

134 287

1:6

Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning

44 945

-1 500

43 445

1:9

Svenska institutet

96 346

-3 000

93 346

1:11

Samarbete inom Östersjöregionen

188 715

-8 500

180 215

 6

Försvar och samhällets krisberedskap

48 451 160

-4 000

48 447 160

1:11

Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m.

68 131

-3 000

65 131

1:12

Försvarsexportmyndigheten

67 828

-1 000

66 828

 7

Internationellt bistånd

29 508 686

-229 000

29 279 686

1:1

Biståndsverksamhet

28 336 579

-237 100

28 099 479

1:2

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

1 003 023

8 100

1 011 123

 8

Migration

17 433 309

479 000

17 912 309

1:2

Ersättningar och bostadskostnader

10 861 115

477 000

11 338 115

1:3

Migrationspolitiska åtgärder

420 077

2 000

422 077

 9

Hälsovård, sjukvård och social omsorg

61 898 497

1 921 884

63 820 381

1:5

Bidrag för läkemedelsförmånerna

20 960 000

1 690 129

22 650 129

1:6

Bidrag till folkhälsa och sjukvård

1 244 704

198 325

1 443 029

2:3

Bidrag till WHO

34 665

3 350

38 015

4:5

Stimulansbidrag och åtgärder inom äldre-politiken

1 360 180

60 080

1 420 260

4:7

Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.

487 215

-30 000

457 215

 10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

100 474 087

2 561 000

103 035 087

1:1

Sjukpenning och rehabilitering m.m.

34 610 700

2 482 000

37 092 700

1:2

Aktivitets- och sjukersättningar m.m.

50 026 629

60 000

50 086 629

2:1

Försäkringskassan

7 883 295

19 000

7 902 295

 11

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

38 015 425

133 000

38 148 425

1:3

Bostadstillägg till pensionärer

8 338 100

126 000

8 464 100

1:4

Äldreförsörjningsstöd

805 100

7 000

812 100

 12

Ekonomisk trygghet för familjer och barn

83 124 698

172 000

83 296 698

1:2

Föräldraförsäkring

39 003 861

-35 000

38 968 861

1:3

Underhållsstöd

2 064 000

207 000

2 271 000

 13

Integration och jämställdhet

16 747 043

-2 000

16 745 043

1:1

Integrationsåtgärder

43 930

30 000

73 930

1:2

Kommunersättningar vid flykting-
mottagande

9 450 532

60 000

9 510 532

1:4

Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare

2 710 000

-117 000

2 593 000

3:1

Särskilda jämställdhetsåtgärder

137 539

25 000

162 539

 14

Arbetsmarknad och arbetsliv

67 783 102

1 531 000

69 314 102

1:1

Arbetsförmedlingens förvaltnings-
kostnader

7 235 571

210 000

7 445 571

1:2

Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd

30 410 804

880 000

31 290 804

1:3

Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser

9 276 180

354 000

9 630 180

1:6

Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014–2020

186 000

50 000

236 000

2:1

Arbetsmiljöverket

625 703

29 000

654 703

2:3

Internationella arbetsorganisationen (ILO)

32 222

4 000

36 222

2:4

Medlingsinstitutet

57 878

-2 000

55 878

2:5

Arbetslivspolitik

0

6 000

6 000

 15

Studiestöd

20 302 280

664 400

20 966 680

1:1

Studiehjälp

3 404 725

-91 000

3 313 725

1:2

Studiemedel

14 289 611

400 000

14 689 611

1:3

Avsättning för kreditförluster

1 371 607

419 200

1 790 807

1:4

Statens utgifter för studiemedelsräntor

885 778

1 200

886 978

1:7

Examenspremie

60 000

-60 000

0

1:8

Centrala studiestödsnämnden

188 647

-5 000

183 647

 16

Utbildning och universitetsforskning

63 635 525

336 392

63 971 917

1:1

Statens skolverk

540 257

-18 000

522 257

1:2

Statens skolinspektion

410 565

-11 900

398 665

1:5

Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet

3 710 955

-152 000

3 558 955

1:7

Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m.

4 054 500

24 500

4 079 000

1:10

Fortbildning av lärare och förskolepersonal

355 226

-61 000

294 226

1:12

Myndigheten för yrkeshögskolan

102 257

5 000

107 257

1:14

Statligt stöd till vuxenutbildning

2 395 504

301 475

2 696 979

1:17

Skolforskningsinstitutet

20 000

5 000

25 000

2:3

Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 558 642

-1 281

1 557 361

2:5

Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 848 383

21 736

1 870 119

2:7

Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 904 968

-3 634

1 901 334

2:9

Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 600 053

-19 950

1 580 103

2:11

Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 250 031

1 631

1 251 662

2:13

Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 381 971

-2 510

1 379 461

2:15

Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

642 341

9 142

651 483

2:17

Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 054 552

5 060

1 059 612

2:19

Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

623 487

6 068

629 555

2:21

Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

597 276

-1 605

595 671

2:23

Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

993 067

191

993 258

2:25

Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

708 944

1 608

710 552

2:27

Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

518 487

4 613

523 100

2:29

Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

258 898

8 955

267 853

2:31

Malmö högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

826 993

496

827 489

2:33

Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

575 041

596

575 637

2:37

Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

89 574

3 202

92 776

2:39

Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

443 104

5 497

448 601

2:41

Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

395 386

4 318

399 704

2:43

Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

419 791

4 552

424 343

2:45

Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

366 277

2 514

368 791

2:47

Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

352 583

5 041

357 624

2:49

Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

303 951

9 010

312 961

2:51

Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

335 247

6 286

341 533

2:57

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

122 384

313

122 697

2:59

Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

383 000

-1 776

381 224

2:63

Enskilda utbildningsanordnare på hög-

skoleområdet

2 929 890

14 218

2 944 108

2:64

Särskilda utgifter inom universitet och högskolor

574 014

-14 000

560 014

2:65

Särskilda medel till universitet och hög-skolor

680 080

125 000

805 080

3:1

Vetenskapsrådet: Forskning och

forskningsinformation

5 617 028

1 975

5 619 003

3:2

Vetenskapsrådet: Avgifter till inter-

nationella organisationer

280 061

46 051

326 112

 17

Kultur, medier, trossamfund och

fritid

12 785 347

351 000

13 136 347

1:1

Statens kulturråd

42 559

1 250

43 809

1:3

Skapande skola

173 571

10 000

183 571

1:6

Bidrag till regional kulturverksamhet

1 278 948

20 000

1 298 948

4:1

Statens konstråd

8 130

750

8 880

8:5

Forum för levande historia

44 416

5 000

49 416

9:2

Stöd till trossamfund

85 092

7 000

92 092

13:1

Stöd till idrotten

1 705 751

32 000

1 737 751

13:6

Insatser för den ideella sektorn

24 758

200 000

224 758

14:1

Bidrag till folkbildningen

3 581 432

45 000

3 626 432

14:3

Särskilda insatser inom folkbildningen

0

30 000

30 000

 

 

 

 

 

 18

Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

1 207 973

15 000

1 222 973

1:13

Upprustning av skollokaler

0

15 000

15 000

 20

Allmän miljö- och naturvård

5 341 118

572 000

5 913 118

1:1

Naturvårdsverket

378 259

15 000

393 259

1:2

Miljöövervakning m.m.

281 214

25 000

306 214

1:3

Åtgärder för värdefull natur

649 535

110 000

759 535

1:6

Kemikalieinspektionen

209 052

5 000

214 052

1:12

Åtgärder för havs- och vattenmiljö

666 565

20 000

686 565

1:14

Internationellt miljösamarbete

33 900

22 000

55 900

1:16

Skydd av värdefull natur

715 000

250 000

965 000

1:18

Klimatinvesteringar i kommuner och
regioner

0

125 000

125 000

 21

Energi

2 469 609

-87 000

2 382 609

1:1

Statens energimyndighet

274 028

-12 000

262 028

1:11

Laddinfrastruktur

75 000

-75 000

0

 22

Kommunikationer

48 870 983

579 000

49 449 983

1:2

Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur

19 581 798

620 000

20 201 798

2:5

Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation

126 144

-6 000

120 144

2:6

Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse

83 050

-35 000

48 050

 23

Areella näringar, landsbygd och

livsmedel

 

24 935

15 680 962

1:1

Skogsstyrelsen

399 278

1 000

400 278

1:2

Insatser för skogsbruket

266 373

7 000

273 373

1:7

Ersättningar för viltskador m.m.

37 778

10 000

47 778

1:24

Sveriges lantbruksuniversitet

1 716 438

6 935

1 723 373

 24

Näringsliv

5 309 162

197 000

5 506 162

1:2

Verket för innovationssystem:

Forskning och utveckling

2 448 966

-30 000

2 418 966

1:5

Näringslivsutveckling

291 772

50 000

341 772

1:7

Turistfrämjande

109 824

30 000

139 824

1:15

Konkurrensverket

215 192

-20 940

194 252

1:22

Bidrag till företagsutveckling och

innovation

197 777

71 000

268 777

1:23

Upphandlingsmyndigheten

0

20 940

20 940

2:3

Exportfrämjande verksamhet

243 889

74 000

317 889

2:5

Avgifter till internationella handels-

organisationer

20 517

2 000

22 517

 25

Allmänna bidrag till kommuner

91 441 002

863 000

92 304 002

1:4

Stöd till kommuner och landsting

0

863 000

863 000

 

 

 

 

 

 26

Statsskuldsräntor m.m.

20 526 200

8 800 000

29 326 200

1:1

Räntor på statsskulden

20 371 000

8 800 000

29 171 000

 

Summa anslagsförändring på

ändringsbudget

 

19 049 611

 


Bilaga 3

Sammanställning över regeringens och motionärernas förslag till ändrade ramar och anslag för 2015.

 

Belopp i tusental kronor

 

 

 

 

 

Utgiftsområde

Anslag (ramanslag)

Beslutad ram/

anvisat anslag

Förändring av

ram/anslag

Ny ram/ ny

anslagsnivå

Avvikelse

(M,C,FP,KD)

Avvikelse

(SD)

1

Rikets styrelse

12 198 574

104 000

12 302 574

-90 000

-93 000

4:1

Regeringskansliet m.m.

6 698 871

93 000

6 791 871

-93 000

-93 000

6:1

Allmänna val och demokrati

48 340

14 000

62 340

 

 

9:1

Svenska institutet för europapolitiska studier samt

20 488

-3 000

17 488

3 000

 

2

Samhällsekonomi och finansförvaltning

14 599 753

0

14 599 753

 

 

1:1

Statskontoret

88 429

5 000

93 429

 

 

1:3

Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter

7 150

2 000

9 150

 

 

1:8

Ekonomistyrningsverket

158 422

-5 000

153 422

 

 

1:11

Finansinspektionen

452 507

-2 000

450 507

 

 

4

Rättsväsendet

40 757 864

17 000

40 774 864

 

 

1:18

Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet

0

17 000

17 000

 

 

5

Internationell samverkan

1 919 062

50 000

1 969 062

 

 

1:1

Avgifter till internationella organisationer

1 328 554

87 000

1 415 554

 

 

1:2

Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet

158 287

-24 000

134 287

 

 

1:6

Forskning

44 945

-1 500

43 445

 

 

1:9

Svenska institutet

96 346

-3 000

93 346

 

 

1:11

Samarbete inom Östersjöregionen

188 715

-8 500

180 215

 

 

6

Försvar och samhällets krisberedskap

48 451 160

-4 000

48 447 160

4 000

 

1:11

Internationella materielsamarbeten

68 131

-3 000

65 131

3 000

 

1:12

Försvarsexportmyndigheten

67 828

-1 000

66 828

1 000

 

7

Internationellt bistånd

29 508 686

-229 000

29 279 686

 

 

1:1

Biståndsverksamhet

28 336 579

-237 100

28 099 479

 

 

1:2

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

1 003 023

8 100

1 011 123

 

 

8

Migration

17 433 309

479 000

17 912 309

 

-479 000

1:2

Ersättningar och bostadskostnader

10 861 115

477 000

11 338 115

 

-477 000

1:3

Migrationspolitiska åtgärder

420 077

2 000

422 077

 

-2 000

9

Hälsovård

61 898 497

1 921 884

63 820 381

-245 405

 

1:5

Bidrag för läkemedelsförmånerna

20 960 000

1 690 129

22 650 129

 

 

1:6

Bidrag till folkhälsa och sjukvård

1 244 704

198 325

1 443 029

-198 325

 

2:3

Bidrag till WHO

34 665

3 350

38 015

 

 

4:5

Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken

1 360 180

60 080

1 420 260

-60 080

 

4:7

Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.

487 215

-30 000

457 215

13 000

 

10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

100 474 087

2 561 000

103 035 087

-194 000

 

1:1

Sjukpenning och rehabilitering m.m.

34 610 700

2 482 000

37 092 700

-115 000

 

1:2

Aktivitets- och sjukersättningar m.m.

50 026 629

60 000

50 086 629

-60 000

 

2:11

Försäkringskassan

7 883 295

19 000

7 902 295

-19 000

 

11

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

38 015 425

133 000

38 148 425

-133 000

 

1:3

Bostadstillägg till pensionärer

8 338 100

126 000

8 464 100

-126 000

 

1:4

Äldreförsörjningsstöd

805 100

7 000

812 100

-7 000

 

12

Ekonomisk trygghet för familjer och barn

83 124 698

172 000

83 296 698

-172 000

 

1:2

Föräldraförsäkring

39 003 861

-35 000

38 968 861

35 000

 

1:3

Underhållsstöd

2 064 000

207 000

2 271 000

-207 000

 

13

Integration och jämställdhet

16 747 043

-2 000

16 745 043

-25 000

-90 000

1:1

Integrationsåtgärder

43 930

30 000

73 930

 

-30 000

1:2

Kommunersättningar vid flyktingmottagande

9 450 532

60 000

9 510 532

 

-60 000

1:4

Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa

2 710 000

-117 000

2 593 000

 

 

3:1

Särskilda jämställdhetsåtgärder

137 539

25 000

162 539

-25 000

 

14

Arbetsmarknad och arbetsliv

67 783 102

1 531 000

69 314 102

-1 452 000

-612 000

1:1

Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader

7 235 571

210 000

7 445 571

-183 000

-210 000

1:2

Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd

30 410 804

880 000

31 290 804

-880 000

 

1:3

Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser

9 276 180

354 000

9 630 180

-354 000

-354 000

1:6

Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014–2020

186 000

50 000

236 000

 

-50 000

2:1

Arbetsmiljöverket

625 703

29 000

654 703

-29 000

 

2:3

Internationella arbetsorganisationen (ILO)

32 222

4 000

36 222

 

 

2:4

Medlingsinstitutet

57 878

-2 000

55 878

 

2 000

2:5

Arbetslivspolitik

0

6 000

6 000

-6 000

 

15

Studiestöd

20 302 280

664 400

20 966 680

-664 400

 

1:1

Studiehjälp

3 404 725

-91 000

3 313 725

91 000

 

1:2

Studiemedel

14 289 611

400 000

14 689 611

-400 000

 

1:3

Avsättning för kreditförluster

1 371 607

419 200

1 790 807

-419 200

 

1:4

Statens utgifter för studiemedelsräntor

885 778

1 200

886 978

-1 200

 

1:7

Examenspremie

60 000

-60 000

0

60 000

 

1:8

Centrala studiestödsnämnden

188 647

-5 000

183 647

5 000

 

16

Utbildning och universitetsforskning

63 635 525

336 392

63 971 917

-290 341

25 000

1:1

Statens skolverk

540 257

-18 000

522 257

18 000

 

1:2

Statens skolinspektion

410 565

-11 900

398 665

11 900

 

1:5

Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk

3 710 955

-152 000

3 558 955

152 000

25 000

1:7

Maxtaxa i förskola

4 054 500

24 500

4 079 000

-24 500

 

1:10

Fortbildning av lärare och förskolepersonal

355 226

-61 000

294 226

61 000

 

1:12

Myndigheten för yrkeshögskolan

102 257

5 000

107 257

-5 000

 

1:14

Statligt stöd till vuxenutbildning

2 395 504

301 475

2 696 979

-301 475

 

1:17

Skolforskningsinstitutet

20 000

5 000

25 000

-5 000

 

2:3

Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad

1 558 642

-1 281

1 557 361

1 281

 

2:5

Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad

1 848 383

21 736

1 870 119

-21 736

 

2:7

Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och

1 904 968

-3 634

1 901 334

3 634

 

2:9

Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och

1 600 053

-19 950

1 580 103

19 950

 

2:11

Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad

1 250 031

1 631

1 251 662

-1 631

 

2:13

Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och

1 381 971

-2 510

1 379 461

2 510

 

2:15

Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och

642 341

9 142

651 483

-9 142

 

2:17

Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och

1 054 552

5 060

1 059 612

-5 060

 

2:19

Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och

623 487

6 068

629 555

-6 068

 

2:21

Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och

597 276

-1 605

595 671

1 605

 

2:23

Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad

993 067

191

993 258

-191

 

2:25

Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad

708 944

1 608

710 552

-1 608

 

2:27

Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad

518 487

4 613

523 100

-4 613

 

2:29

Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och

258 898

8 955

267 853

-8 955

 

2:31

Malmö högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad

826 993

496

827 489

-496

 

2:33

Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och

575 041

596

575 637

-596

 

2:37

Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå

89 574

3 202

92 776

-3 202

 

2:39

Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad

443 104

5 497

448 601

-5 497

 

2:41

Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad 

395 386

4 318

399 704

-4 318

 

2:43

Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad

419 791

4 552

424 343

-4 552

 

2:45

Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och

366 277

2 514

368 791

-2 514

 

2:47

Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och

352 583

5 041

357 624

-5 041

 

2:49

Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad

303 951

9 010

312 961

-9 010

 

2:51

Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad

335 247

6 286

341 533

-6 286

 

2:57

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå

122 384

313

122 697

-313

 

2:59

Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad

383 000

-1 776

381 224

1 776

 

2:63

Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet

2 929 890

14 218

2 944 108

-14 218

 

2:64

Särskilda utgifter inom universitet och högskolor

574 014

-14 000

560 014

14 000

 

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor

680 080

125 000

805 080

-125 000

 

3:1

Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation

5 617 028

1 975

5 619 003

-1 975

 

3:2

Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer

280 061

46 051

326 112

 

 

17

Kultur

12 785 347

151 000

12 936 347

-144 000

-100 750

1:1

Statens kulturråd

42 559

1 250

43 809

-1 250

 

1:3

Skapande skola

173 571

10 000

183 571

-10 000

 

1:6

Bidrag till regional kulturverksamhet

1 278 948

20 000

1 298 948

-20 000

-20 000

4:1

Statens konstråd

8 130

750

8 880

-750

-750

8:5

Forum för levande historia

44 416

5 000

49 416

-5 000

-5 000

9:2

Stöd till trossamfund

85 092

7 000

92 092

 

 

13:1

Stöd till idrotten

1 705 751

32 000

1 737 751

-32 000

 

14:1

Bidrag till folkbildningen

3 581 432

45 000

3 626 432

-45 000

-45 000

14:3

Särskilda insatser inom folkbildningen

0

30 000

30 000

-30 000

-30 000

18

Samhällsplanering

1 207 973

15 000

1 222 973

-15 000

 

1:13

Upprustning av skollokaler

0

15 000

15 000

-15 000

 

20

Allmän miljö- och naturvård

5 341 118

572 000

5 913 118

-550 000

-250 000

1:1

Naturvårdsverket

378 259

15 000

393 259

-15 000

 

1:2

Miljöövervakning m.m.

281 214

25 000

306 214

-25 000

 

1:3

Åtgärder för värdefull natur

649 535

110 000

759 535

-110 000

 

1:6

Kemikalieinspektionen

209 052

5 000

214 052

-5 000

 

1:12

Åtgärder för havs- och vattenmiljö

666 565

20 000

686 565

-20 000

 

1:14

Internationellt miljösamarbete

33 900

22 000

55 900

 

 

1:16

Skydd av värdefull natur

715 000

250 000

965 000

-250 000

-250 000

1:18

Klimatinvesteringar i kommuner och regioner

0

125 000

125 000

-125 000

 

21

Energi

2 469 609

-87 000

2 382 609

87 000

 

1:1

Statens energimyndighet

274 028

-12 000

262 028

12 000

 

1:11

Laddinfrastruktur

75 000

-75 000

0

75 000

 

22

Kommunikationer

48 870 983

579 000

49 449 983

-579 000

41 000

1:2

Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur

19 581 798

620 000

20 201 798

-620 000

 

2:5

Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation

126 144

-6 000

120 144

6 000

6 000

2:6

Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse

83 050

-35 000

48 050

35 000

35 000

23

Areella näringar

15 656 027

24 935

15 680 962

-6 935

 

1:1

Skogsstyrelsen

399 278

1 000

400 278

 

 

1:2

Insatser för skogsbruket

266 373

7 000

273 373

 

 

1:7

Ersättningar för viltskador m.m.

37 778

10 000

47 778

 

 

1:24

Sveriges lantbruksuniversitet

1 716 438

6 935

1 723 373

-6 935

 

24

Näringsliv

5 309 162

197 000

5 506 162

-195 000

 

1:2

Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling

2 448 966

-30 000

2 418 966

30 000

 

1:5

Näringslivsutveckling

291 772

50 000

341 772

-50 000

 

1:7

Turistfrämjande

109 824

30 000

139 824

-30 000

 

1:15

Konkurrensverket

215 192

-20 940

194 252

20 940

 

1:22

Bidrag till företagsutveckling och innovation

197 777

71 000

268 777

-71 000

 

1:23

Upphandlingsmyndigheten

0

20 940

20 940

-20 940

 

2:3

Exportfrämjande verksamhet

243 889

74 000

317 889

-74 000

 

2:5

Avgifter till internationella handelsorganisationer

20 517

2 000

22 517

 

 

25

Allmänna bidrag till kommuner

91 441 002

863 000

92 304 002

-863 000

 

1:4

Stöd till kommuner och landsting

0

863 000

863 000

-863 000

 

26

Statsskuldsräntor m.m.

20 526 200

8 800 000

29 326 200

 

 

1:1

Räntor på statsskulden

20 371 000

8 800 000

29 171 000

 

 

 

Summa anslagsförändringar på ändringsbudget

 

18 849 611

 

-5 528 081

-1 558 750


Bilaga 4

Utskottets förslag till ändrad beräkning av inkomsterna för 2015

Tusental kronor

Inkomsttitel

Godkänd
beräkning

Förändring av beräkning

Ny
beräkning

1140

Skattereduktioner

-232 068 636

-979 714

-233 048 350

   1154

Husavdrag

-20 328 866

1280

Nedsättningar

-15 364 917*

-5 279 898

-20 644 815

1410

Mervärdesskatt

371 046 054

-4 169 649

366 876 405

   1411

Mervärdesskatt

366 876 405

1440

Koldioxidskatt

25 056 911

-302 248

24 754 663

   1442

Koldioxidskatt oljeprodukter

15 386 346

1450

Övriga skatter på energi och miljö

5 033 962

-349 263

4 684 699

   1454

Skatt på bekämpningsmedel och gödsel

  

114 367

   1455

Skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer

3 957 245

   1458

Övriga skatter

131 090

2000

Inkomster av statens
verksamhet

33 649 944

6 436 321

40 086 265

   2525

Finansieringsavgift från

arbetslöshetskassor

2 898 201

6000

Bidrag m.m. från EU

10 332 700

-1 170 599

9 162 101

   6414

Bidrag från Europeiska -
socialfonden 2014-2020

211 050

   6911

Övriga bidrag från EU

200 017

Anm.: I den fastställda budgeten fanns det inte någon uppdelning på inkomsttitelnivå 1154, 1411, 1442, 1454, 1455, 1458, 2525, 6414 och 6911. Därför kan siffrorna för den godkända beräkningen och förändringen av beräkningen inte redovisas. I stället redovisas dessa siffror på den nivå som riksdagen har fastställt.

* I den fastställda budgeten för 2015 redovisas inkomstförsvagningen av att behålla nedsättningen av socialavgifter för unga under inkomstgrupp Arbetsgivaravgifter 1210 och inte under inkomstgrupp Nedsättningar 1280. Eftersom effekten av förslaget att ta bort nedsättningen av socialavgifter för unga redovisas under inkomstgrupp Nedsättningar 1280 i Ny beräkning blir inkomstgrupp Nedsättningar 1280 i Godkänd respektive Ny beräkning inte helt jämförbara med varandra. För att dessa skulle ha varit jämförbara borde inkomstförändringen ha bokförts under inkomstgrupp 1280 även i Godkänd beräkning. Därmed skulle det ha redovisats ett belopp på ca 27 miljarder kronor i stället för nuvarande 15,4 miljarder kronor, dvs. ytterligare ca 12 miljarder kronor, vilket motsvarar effekten av att inte slopa nedsättningen fr.o.m. den 1 januari 2015.

 

 

Bilaga 5

Regeringens lagförslag

Bilaga 6

Konstitutionsutskottets yttrande 2014/15:KU5y

Bilaga 7

Skatteutskottets yttrande 2014/15:SkU6y

Bilaga 8

Civilutskottets yttrande 2014/15:CU4y

Bilaga 9

Utrikesutskottets yttrande 2014/15:UU2y

Bilaga 10

Försvarsutskottets yttrande 2014/15:FöU3y

Bilaga 11

Socialförsäkringsutskottets yttrande 2014/15:SfU3y

Bilaga 12

Socialutskottets yttrande 2014/15:SoU4y
Bilaga 13

Kulturutskottets yttrande 2014/15KrU2y

Bilaga 14

Utbildningsutskottets yttrande 2014/15:UbU6y

Bilaga 15

Trafikutskottets yttrande 2014/15:TU6y

Bilaga 16

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 2014/15:MJU4y

Bilaga 17

Näringsutskottets yttrande 2014/15:NU3y

Bilaga 18

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2014/15:AU4y