Finansutskottets betänkande 2013/14:FiU21

Vårändringsbudget för 2014

Sammanfattning

I betänkandet behandlas Vårändringsbudget för 2014 (prop. 2013/14:99) och två motioner som väckts med anledning av propositionen.

Utskottet tillstyrker förslagen i propositionen om ändrade ramar och ändrade anslag. Motionerna avstyrks. Utskottets förslag till riksdagsbeslut avser ändringar av nivån på 23 anslag inom 7 utgiftsområden. Detta medför att 13 anslag höjs och att 10 anslag sänks. De föreslagna ökningarna av anslagen uppgår till 3,3 miljarder kronor och de föreslagna minskningarna till 1,2 miljarder kronor. Anslagsförändringarna innebär att anvisade medel ökar med 2,1 miljard kronor netto.

Utskottet tillstyrker förslagen i propositionen om ändrade bemyndiganden att ingå ekonomiska åtaganden och förslag om att ändra användningen av fyra anslag. Utskottet tillstyrker vidare propositionens förslag om ett antal andra åtgärder, bl.a. ett godkännande avseende anskaffningen av stridsflygsystemet JAS 39 E och åtgärder för att under 2014 samla den statliga stöd- och informationsverksamheten om offentlig upphandling till Konkurrensverket. Motionsyrkanden avstyrks i berörda delar.

Utskottet föreslår genom ett utskottsinitiativ att riksdagen beslutar om ett bemyndigande och ett tillkännagivande när det gäller verksamheten vid Karlskronavarvet.

Utskottet gör ett samlat ställningstagande över de förslag som inte har lett till några motförslag eller kommentarer. Detta ställningstagande omfattar merparten av förslagspunkterna. De förslag som har mött motförslag eller kommentarer behandlar utskottet var och ett för sig.

I betänkandet finns fyra reservationer och fyra särskilda yttranden. Utskottet föreslår att ärendet avgörs efter endast en bordläggning.

1

2013/14:FiU21

Innehållsförteckning  
Sammanfattning .............................................................................................. 1
Utskottets förslag till riksdagsbeslut ............................................................... 4
Redogörelse för ärendet .................................................................................. 8
Utskottets överväganden................................................................................. 9
Förslag till anslagsförändringar m.m. utan anmärkning i utskottet .............. 9
Övriga förslag för ändringsbudgeten redovisat per utgiftsområde ............. 10
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap ............................. 10
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd ...................................................... 14
Utgiftsområde 8 Migration ......................................................................... 16
Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet .......................................... 17
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård ......................................... 18
Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel.................... 20
Utskottets sammanställning av anslag och utgiftsområden i  
ändringsbudgeten........................................................................................ 21
Reservationer ................................................................................................ 23

1.Avveckling av AB Svenska Miljöstyrningsrådet och

  upphävande av lagen (1994:1596) om frivillig  
  miljöledning och miljörevision, punkt 1 (S, MP, V) ................. 23
2. Godkännande av anskaffning av JAS 39 E, punkt 2 (V) ........... 24

3.Ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag,

punkt 15 (SD) ............................................................................ 25

4.Ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag,

  punkt 15 (V) .............................................................................. 26
Särskilda yttranden ....................................................................................... 27
1. Vårändringsbudget för 2014 (S) ................................................ 27
2. Vårändringsbudget för 2014 (V) ............................................... 28
3. Verksamheten vid Karlskronavarvet (MP) ................................ 29
4. Verksamheten vid Karlskronavarvet (V) ................................... 29
Bilaga 1    
Förteckning över behandlade förslag ............................................................ 30
Proposition 2013/14:99........................................................................... 30
Följdmotionerna...................................................................................... 31
Bilaga 2    
Regeringens lagförslag ................................................................................. 33
Bilaga 3    
Utskottets förslag till ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade  
anslag 2014 ................................................................................................... 34
Bilaga 4    
Sammanställning över regeringens och oppositionspartiernas förslag  
till ändrade ramar och anslag för 2014.......................................................... 36
Bilaga 5    
Försvarsutskottets yttrande 2013/14:FöU3y ................................................. 39
Bilaga 6    
Socialförsäkringsutskottets protokollsutdrag 2013/14:30 ............................. 46
Bilaga 7    
Socialutskottets protokollsutdrag 2013/14:36............................................... 47

2

  I NNEHÅLLSFÖRTECKNING 2013/14:FiU21
Bilaga 8    
Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 2013/14:MJU5y ............................ 48  
Bilaga 9    
Försvarsutskottets protokollsutdrag 2013/14:32 ........................................... 53  

3

2013/14:FiU21

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.Avveckling av AB Svenska Miljöstyrningsrådet och upphävande av lagen (1994:1596) om frivillig miljöledning och miljörevision

a) Upphävande av lag

Riksdagen antar förslaget till lag om upphävande av lagen (1994:1596) om frivillig miljöledning och miljörevision. Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:99 punkt 1 och avslår motion

2013/14:Fi7 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 3.

b) Bemyndiganden för att avveckla AB Svenska Miljöstyrningsrådet

Riksdagen bemyndigar regeringen

-att på bolagsstämma i AB Svenska Miljöstyrningsrådet rösta för att överlåta samtliga eller delar av bolagets tillgångar och skulder,

-att öka eller minska statens ägande i AB Svenska Miljöstyrningsrådet och

-att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att avveckla AB

Svenska Miljöstyrningsrådet genom likvidation, vid tillfälle som regeringen finner lämpligt.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:99 punkterna 8–10 och avslår motion

2013/14:Fi7 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 4–6.

c) Användningen av anslaget 1:2 Miljöövervakning m.m.

Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:2 Miljöövervakning m.m. under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård. Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:99 punkt 11 och avslår motion

2013/14:Fi7 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 7.

Reservation 1 (S, MP, V)

2.Godkännande av anskaffning av JAS 39 E

Riksdagen godkänner att anskaffningen av stridsflygsystemet JAS 39 E även får omfatta nyproduktion av komponenter och flygplan.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:99 punkt 2 och avslår motion

2013/14:Fi7 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 2 (V)

4

UTSKOTTETS FÖRSLAG TILL RIKSDAGSBESLUT 2013/14:FiU21

3.Verksamheten vid Karlskronavarvet

a) Tillkännagivande

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att statens möjlighet att vid behov utöva inflytande över äganderätten till Karlskronavarvet ska säkerställas.

b) Bemyndigande

Riksdagen bemyndigar regeringen att, om det bedöms vara nödvändigt, ingå åtagande om att kompensera Saab AB för eventuella kostnader som kan drabba bolaget till följd av miljöskador på fastigheterna med anledning av verksamhet som bedrivits på Karlskronavarvet fram till dess att företaget förvärvat varvet.

4.Bemyndigande för anslaget 1:1 Biståndsverksamhet

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:1 Bi- ståndsverksamhet under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 65 221 000 000 kronor 2015-2025. Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:99 punkt 3.

5.Bemyndigande för anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 30 000 000 kronor 2015-2020. Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:99 punkt 4.

6.Användningen av anslaget 1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen

Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:6 Bi- drag för sjukskrivningsprocessen under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning. Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:99 punkt 5.

7.Bemyndigande för anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:5 Ut- veckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 608 000 000 kronor 2015-2019. Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:99 punkt 6.

5

2013/14:FiU21 UTSKOTTETS FÖRSLAG TILL RIKSDAGSBESLUT

8. Användningen av anslaget 1:14 Statligt stöd till vuxenutbildning

Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:14 Statligt stöd till vuxenutbildning under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:99 punkt 7.

9. Användningen av anslaget 1:1 Utvecklingen av statens transportinfrastruktur

Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:1 Ut- veckling av statens transportinfrastruktur under utgiftsområde 22 Kommunikationer. Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:99 punkt 12.

10. Bemyndigande för anslaget 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur under utgiftsområde 22 Kommunikationer ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 18 300 000 000 kronor 2015-2019. Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:99 punkt 13.

11. Bemyndigande om att besluta om medfinansiering av transportinfrastruktur

Riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om medfinansiering av transportinfrastruktur under utgiftsområde 22 Kommunikationer i enlighet med vad regeringen föreslår. Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:99 punkt 14.

12. Bemyndigande om att besluta om förskottering av transportinfrastruktur

Riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om förskottering av transportinfrastruktur under utgiftsområde 22 Kommunikationer i enlighet med vad regeringen föreslår. Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:99 punkt 15.

13. Bemyndigande om beslut om överskott från försäljning

Riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om att överskottet från försäljning av fastigheten Uppsala Ultuna 2:1 i Uppsala kommun får investeras i en anläggning för djurstallar till ett värde om högst 130 000 000 kronor. Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:99 punkt 16.

6

UTSKOTTETS FÖRSLAG TILL RIKSDAGSBESLUT 2013/14:FiU21

14.Bemyndigande om att rösta för att minska kapital på bolagsstämma i bolagen Inlandsinnovation AB och Fouriertransform AB

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 på bolagsstämma i helägda bolagen Inlandsinnovation AB och Fouriertransform AB rösta för att minska kapitalet med högst 100 000 000 kronor i varje bolag. Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:99 punkt 17.

15.Ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag

Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade anslag enligt utskottets förslag i bilaga 3. Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:99 punkt 18 och avslår motionerna 2013/14:Fi6 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) och

2013/14:Fi7 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 3 (SD)

Reservation 4 (V)

Utskottet föreslår att ärendet avgörs efter endast en bordläggning.

Stockholm den 5 juni 2014

På finansutskottets vägnar

Anna Kinberg Batra

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Anna Kinberg Batra (M), Fredrik Olovsson (S), Jonas Jacobsson Gjörtler (M), Göran Pettersson (M), Jörgen Hellman (S), Bo Bernhardsson (S), Carl B Hamilton (FP), Sven-Erik Bucht (S), Staffan Anger (M), Per Bolund (MP), Sven-Olof Sällström (SD), Ulla An- dersson (V)*, Ardalan Shekarabi (S), Emil Källström (C), Robert Halef (KD), Monica Green (S) och Lotta Olsson (M).

* Avstår från ställningstagande under punkt 3, se särskilt yttrande.

7

2013/14:FiU21

Redogörelse för ärendet

Riksdagen kan under budgetåret besluta om en ny beräkning av statens inkomster och om nya eller ändrade anslag med stöd av 9 kap. 4 § regeringsformen. I vårändringsbudget för 2014 (prop. 2013/14:99) föreslår regeringen ändringar på statens budget för 2014.

Två motioner har väckts med anledning av propositionen: 2013/14:Fi6 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) och 2013/14:Fi7 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V).

De behandlade förslagen återges i bilaga 1. I bilaga 2 återges regeringens lagförslag. I bilaga 3 återfinns utskottets förslag till ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade anslag, och i bilaga 4 finns en sammanställning av regeringens förslag och alternativa förslag till ändrade utgiftsramar och anslag.

Förslagen i propositionen rör ett antal andra utskotts beredningsområden. Finansutskottet har gett nio utskott tillfälle att yttra sig över dem. Yttranden har lämnats av

försvarsutskottet (2013/14:FöU3y)

socialförsäkringsutskottet (prot. 2013/14:30)

socialutskottet (prot. 2013/14:36)

miljö- och jordbruksutskottet (2013/14:MJU5y).

Yttrandena återfinns i bilagorna 5–8.

Utrikesutskottet, utbildningsutskottet, trafikutskottet, näringsutskottet och arbetsmarknadsutskottet har beslutat att inte avge något yttrande över ändringsbudgeten.

Den 3 juni 2014 beslutade försvarsutskottet om ett kompletterande yttrande över vårändringsbudget för 2014 (prot. 2013/14:32) med en begäran om att finansutskottet i samband med behandlingen av vårändringsbudgeten tar inititativ i fråga om verksamheten vid Karlskronavarvet. Yttrandet återfinns i bilaga 9. Den 5 juni informerade statssekreteraren i försvarsdepartemenet Carl von der Esch utskottet i frågan.

8

2013/14:FiU21

Utskottets överväganden

Förslag till anslagsförändringar m.m. utan anmärkning i utskottet

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen beslutar i enlighet med regeringens förslag i vårändringsbudgeten för 2014 när det gäller bl.a. bemyndiganden att ingå ekonomiska åtaganden, godkännanden om ändrad användning av ett antal anslag och bemyndiganden om medfinansiering och förskottering av transportinfrastruktur, punkterna 3–7, 12–15 och 17.

Inledning

Finansutskottet behandlar i detta avsnitt samlat de förslag i vårändringsbudgeten för 2014 som under riksdagsbehandlingen inte har gett upphov till några invändningar eller särskilda kommentarer. För motiveringen till förslagen hänvisas till texten i propositionen. Genom ett samlat ställningstagande har utskottet strävat efter att effektivisera behandlingen av förslagen i vårändringsbudgeten och fokusera på de förslag som har blivit föremål för politisk diskussion.

De förslag som har gett upphov till invändningar eller särskilda kommentarer behandlas i nästa avsnitt i betänkandet.

Propositionen

Regeringen föreslår förändringar av nivåer för 23 anslag, se bilaga 2. Av dessa har 16 förslag till ändrade anslag inte gett upphov till några invändningar eller särskilda kommentarer under utskottets beredning.

Förutom förslag till förändringar av anslagsnivåer finns det i vårändringsbudgeten också förslag om bl.a. ändrade bemyndiganden att ingå ekonomiska åtaganden, godkännanden om ändrad användning av ett antal anslag och bemyndiganden om medfinansiering och förskottering av transportinfrastruktur.

Av dessa förslag har tio inte mött några alternativa förslag eller invändningar under utskottets beredning. Dessa förslag framgår av bilaga 1, propositionens förslagspunkter 3–7, 12–15 och 17.

Yttranden från andra utskott

Socialförsäkringsutskottet och socialutskottet tillstyrker i varsitt protokollsutdrag, 2013/14:30 respektive 2013/14:36, regeringens förslag när det gäller deras respektive utgiftsområde, dvs. utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning och utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård

9

2013/14:FiU21 UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
  och social omsorg. I sitt yttrande 2013/14:MJU5y tillstyrker miljö- och jord-
  bruksutskottet regeringens förslag i ändringsbudgeten för 2014.

Finansutskottets ställningstagande

Utskottet konstaterar att propositionens förslag i dessa delar inte har mött några invändningar vare sig i motioner eller i utskottens yttranden över ändringsbudgeten. Därmed tillstyrker utskottet regeringens förslag i propositionen (punkterna 3–7, 12–15 och 17).

Utskottet övergår därmed till att behandla övriga förslag som väckts i vårändringsbudgeten. Utskottets samlade ställningstagande till förslagen om ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag redovisas i ett avslutande avsnitt.

Övriga förslag för ändringsbudgeten redovisat per utgiftsområde

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Godkännande av anskaffning av JAS 39 E

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen godkänner att anskaffningen av stridsflygsystemet JAS 39 E även får omfatta nyproduktion av komponenter och flygplan.

Jämför reservation (V).

Propositionen

Regeringen föreslår att riksdagen ska godkänna att anskaffningen av stridsflygsystemet JAS 39 E även får omfatta nyproduktion av komponenter och flygplan.

Regeringen har sedan tidigare inlett ett samarbete med Schweiz kring anskaffning av JAS 39 E. Med det tillkommande intresset från Brasilien är det enligt regeringen möjligt att genomföra övergången från tidigare stridsflygsystem på ett mer kostnadseffektivt sätt och samtidigt ytterligare gynna Försvarsmaktens operativa förmåga genom att nyproducera vissa delsystem eller hela flygplan.

För att anskaffningen till viss del ska kunna omfatta även nyproduktion av komponenter och flygplan behöver regeringen riksdagens bemyndigande. En- ligt regeringen innebär det utökade mandatet inga merkostnader för staten.

Motionen

I partimotion 2013/14:Fi7 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 2 föreslås att regeringens förslag ska avslås av riksdagen. Motionärerna anser att projektet

10

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN 2013/14:FiU21

JAS 39 E är för kostsamt och vill ytterst stoppa upphandlingen och därmed fortsatt anskaffning.

Försvarsutskottets yttrande

Försvarsutskottet hänvisar i sitt yttrande 2013/14:FöU3y till att man tidigare konstaterat att en modernisering av JAS 39 E var en nödvändig åtgärd för att möta utvecklingen av stridsflygsystem i omvärlden (bet. 2012/13:FöU1). Försvarsutskottet delar den bedömning som regeringen gör i vårändringsbudgeten för 2014, att det är positivt för Sverige med ytterligare samarbetsländer som ger en möjlighet att t.ex. sänka kostnaderna. I och med att intresset ökat för Gripensystemet bedömer regeringen att övergången från tidigare stridsflygsystem kan genomföras på ett mer kostnadseffektivt sätt genom nyproduktion av vissa delsystem eller hela flygplan och att detta samtidigt ytterligare gynnar Försvarsmaktens operativa förmåga. Försvarsutskottet välkomnar den lösning som regeringen föreslår med anledning av de nya förutsättningar som uppstått. Mot den bakgrunden anser försvarsutskottet att motionsyrkande 2 i motion 2013/14:Fi7 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) bör avstyrkas. Till yttrandet har Vänsterpartiets företrädare lämnat en avvikande mening.

Kompletterande information

I augusti respektive september 2013 röstade det schweiziska parlamentets två kamrar för anskaffning av Gripensystemet. Den 18 maj 2014 hölls en folkomröstning i Schweiz om det sätt regeringen föreslagit att upphandlingen skulle finansieras på. En majoritet röstade mot att inrätta en fond för att kunna finansiera anskaffning av ett nytt stridsflygssystem. Med anledning av denna folkomröstning tydliggjorde försvarsminister Karin Enström att hon fortfarande bedömer att Gripensystemet är rätt val för att kunna förbättra Sveriges luftförsvarsförmåga under 2020-talet.1

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med försvarsutskottet, regeringens förslag och avstyrker det aktuella motionsyrkandet.

1 Statement regarding the Swiss referendum, 18 maj 2014, http://www.government.se/sb/d/18638/a/240678.

11

2013/14:FiU21 UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Verksamheten vid Karlskronavarvet

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen tillkännager för regeringen att statens möjlighet att vid behov utöva inflytande över äganderätten till Karlskronavarvet ska säkerställas. Riksdagen bemyndigar regeringen att, om det bedöms vara nödvändigt, ingå åtaganden om att kompensera Saab AB för eventuella kostnader som kan drabba bolaget till följd av miljöskador på fastigheterna med anledning av verksamhet som bedrivits på Karlskronavarvet fram till dess att företaget förvärvat varvet.

Kompletterande yttrande från försvarsutskottet

Regeringen har i vårändringsbudget för 2014 anfört att undervattensförmågan utgör ett väsentligt säkerhetsintresse och att bibehållandet av kompetensbasen är nödvändig för att tillförsäkra Försvarsmakten denna förmåga. Regeringen har därtill konstaterat att en ny industriell lösning är nödvändig för att tillgodose Försvarsmaktens behov.

Försvarsberedningen har i sin försvarspolitiska rapport Försvaret av Sverige – Starkare försvar för en osäker tid (Ds 2014:20) framhållit försvarsteknologins särskilda karaktär. I vissa avseenden är det den tekniska kompetensen om materielsystemens styrkor och svagheter som säkerställer det operativa förmågeövertaget. I andra avseenden gäller det möjligheten att operera, vidmakthålla och utveckla vissa strategiska förmågor med ett begränsat beroende av andra nationer.

Utskottet kan mot denna bakgrund konstatera att en försvarsindustri med förutsättningar att producera den materiel som är nödvändig för att säkerställa Försvarsmaktens operativa undervattensförmåga är av väsentlig betydelse för Sveriges säkerhet.

I samband med Saab AB:s pågående förhandlingar om övertagande av verksamheten vid Karlskronavarvet har statens ansvar för tidigare och behov av framtida verksamhet vid varvet aktualiserats. Militär varvsverksamhet på platsen har bedrivits sedan 1600-talet. Under merparten av tiden fram till idag har staten ansvarat för verksamheten. Varvet är sedan lång tid den huvudsakliga anläggningen för utveckling och tillverkning av ubåtar och annan materiel som är nödvändiga för Försvarsmaktens undervattensförmåga. Varvet är därtill integrerat med Marinbasen och Försvarets materielverks verkstäder på området. Karlskronavarvet är därför av mycket stor betydelse för svensk undervattensförmåga och därmed även för Sveriges säkerhet, även om verksamheten vid varvet numera bedrivs i privat regi. Saab AB:s förhandlingar om övertagande av Karlskronavarvet har mot denna bakgrund visat att det finns behov av att säkerställa en möjlighet till statligt inflytande över äganderätten till varvet. Staten bör därför ha möjligheten att vid behov säkerställa förutsättningarna för utveckling och tillverkning inom svensk undervattensförmåga genom att kunna utöva ett inflytande över äganderätten till varvet.

12

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN 2013/14:FiU21

Staten har också ett ansvar för den verksamhet som under lång tid bedrivits på platsen, inte minst ur miljöhänseende. I egenskap av tidigare verksamhetsutövare har staten således ett långtgående ansvar redan idag. I samband med de ovan nämnda förhandlingarna har det framkommit att ett statligt åtagande avseende det ekonomiska ansvaret för eventuella miljöskador som uppkommit på platsen fram till Saab AB:s förvärv är nödvändigt.

Mot bakgrund av vad som anförts ovan begär försvarsutskottet att finansutskottet tar initiativ till att i samband med behandlingen av vårändringsbudget för 2014 föreslå att riksdagen dels tillkännager för regeringen som sin mening att statens möjlighet att vid behov utöva inflytande över äganderätten till Karlskronavarvet ska säkerställas, dels bemyndigar regeringen att, om det bedöms vara nödvändigt, ingå åtagande om att kompensera Saab AB för eventuella kostnader som kan drabba bolaget till följd av miljöskador på fastigheterna med anledning av verksamhet som bedrivits på Karlskronavarvet fram till dess att företaget förvärvat varvet.

Finansutskottets ställningstagande

Utskottet gör ingen annan bedömning än försvarsutskottet i frågan och föreslår att riksdagen dels tillkännager för regeringen som sin mening att statens möjlighet att vid behov utöva inflytande över äganderätten till Karlskronavarvet ska säkerställas, dels bemyndigar regeringen att, om det bedöms vara nödvändigt, ingå åtagande om att kompensera Saab AB för eventuella kostnader som kan drabba bolaget till följd av miljöskador på fastigheterna med anledning av verksamhet som bedrivits på Karlskronavarvet fram till dess att företaget förvärvat varvet. Samtidigt finns det anledning att påminna om vad utskottet vid flera tillfällen tidigare uttalat om vikten av att riksdagen vid beslut om bemyndiganden bör göra en lika noggrann prövning av omfattning och ändamål som vid anslagsbeslut. När det gäller de eventuella kostnader som kan drabba Saab AB till följd av miljöskador av den verksamhet som bedrivits på Karlskronavarvet vill utskottet betona att staten har ett långtgående ansvar redan i dag mot bakgrund av den verksamhet som staten under lång tid bedrivit på platsen.

Anslaget 2:4 Krisberedskap

Propositionen

Regeringen föreslår att anslaget 2:4 Krisberedskap minskas med 600 000 kronor för att finansiera en ökning av anslaget 2:1 Kustbevakningen för en tillkommande uppgift enligt en EU-förordning om en kodex om Schengengränserna. Regeringen anger att minskningen av anslaget inte bedöms medföra några konsekvenser för de berörda verksamheterna.

13

2013/14:FiU21 UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motionen

I partimotion 2013/14:Fi6 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) avvisas regeringens förslag om att minska anslaget 2:4 Krisberedskap. Motionärerna anför att det är oansvarigt att skära ned på detta anslag i en tid då länder på vår egen kontinent i det närmaste befinner sig i fullskaligt krig. Anslaget ska finnas tillgängligt i det fall något oväntat händer och man som nation behöver samordna olika sektorer i samhället.

Försvarsutskottets yttrande

Försvarsutskottet tillstyrker i yttrandet 2013/14:FöU3y den föreslagna ökningen av anslaget 2:1 Kustbevakningen och hänvisar till att regeringen bedömer att minskningen av anslaget 2:4 Krisberedskap för att finansiera ökningen av Kustbevakningens anslag inte medför några konsekvenser för den berörda verksamheten. Mot den bakgrunden anser försvarsutskottet att partimotionen 2013/14:Fi6 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) bör avstyrkas i de berörda delarna. Till yttrandet har Sverigedemokraternas företrädare lämnat en avvikande mening.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med försvarsutskottet, regeringens förslag om att minska anslaget 2:4 Krisberedskap med 600 000 kronor och avstyrker den aktuella motionen i berörda delar.

Utskottets samlade ställningstagande till regeringens förslag till ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag görs i det sista avsnittet i betänkandet.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslagen 1:1 Biståndsverksamhet och 1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

Propositionen

För att delvis finansiera ökningen av anslagen 1:1 Migrationsverket och 1:2 Ersättningar och bostadskostnader under utgiftsområde 8 Migration föreslår regeringen att anslaget 1:1 Biståndsverksamhet minskas med 962 000 000 kronor. Med anledning av valutakursförändringar föreslås anslaget 1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) minskas med 7 810 000 kronor för att tillföras anslaget 1:1 Biståndsverksamhet för att upprätthålla den av riksdagen fastställda biståndsramen på 1 procent av BNI för 2014.

14

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN 2013/14:FiU21

Motionerna

I partimotion 2013/14:Fi6 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) avvisas regeringens förslag att minska anslagen 1:1 Biståndsverksamhet och 1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete. Motionärerna anför att regeringen gör ett antal oklara prioriteringar i sin vårändringsbudget. Den invandringspolitik regeringen fört har lett till en rekordartad invandring till Sverige, som regeringen dessutom gravt har missbedömt. Dessa missbedömningar om volymerna innebär att regeringen, trots sin uppfattning om invandringens lyckosamma effekter på statsfinanserna, konstaterar ett behov av att tillföra ytterligare resurser. Att som regeringen föreslår utöka satsningarna på både migration och integration på bekostnad av internationellt bistånd är både ett ineffektivt sätt att hjälpa flyktingar och ett inkompetent sätt att fördela statskassan. Enligt mo tionärerna skulle det vara mer effektivt att avsätta resurser till internationella organ som t.ex. UNHCR för att hjälpa flyktingar.

I partimotion 2013/14:Fi7 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) avvisas regeringens förslag att minska anslag 1:1 Biståndsverksamhet med 954 190 000 kronor. Motionärerna konstaterar att regeringens förslag innebär att regeringen i efterhand ökar de redan stora avräkningarna från biståndet. Motionärerna står upp för en human flyktingpolitik, men anser att flyktingmottagande i Sverige inte är internationellt bistånd. Eftersom det är orimligt att under pågående budgetår minska biståndet avvisas regeringens förslag att minska anslaget.

Finansutskottets ställningstagande

Utskottet konstaterar att regeringen bedömer att fler personer kommer att vara inskrivna i Migrationsverkets mottagande än vad som antogs i budgetpropositionen för 2014 och att kostnaderna för detta ändamål därför ökar. Utskottet noterar att regeringen föreslår att ökningen av anslagen 1:1 Migrationsverket och 1:2 Ersättningar och bostadskostnader under utgiftsområde 8 Migration delvis ska finansieras genom att anslaget 1:1 Biståndsverksamhet minskas. Ut- skottet vill i sammanhanget påpeka att det i den svenska biståndsramen ingår kostnader som kan klassificeras som bistånd i enlighet med den definition som används av OECD:s biståndskommitté DAC. Enligt dessa riktlinjer ingår kostnader för mottagande av asylsökande från låg- och medelinkomstländer under deras första år i Sverige.

Utskottet tillstyrker regeringens förslag att minska anslaget 1:1 Biståndsverksamhet med 954 miljoner kronor och att minska anslaget 1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) med 8 miljoner kronor. Utskottet avstyrker därmed de här aktuella motionsyrkandena.

Utskottets samlade ställningstagande till regeringens förslag till ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag görs i det sista avsnittet i betänkandet.

15

2013/14:FiU21 UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Utgiftsområde 8 Migration

Anslagen 1:1 Migrationsverket och 1:2 Ersättningar och bostadskostnader

Propositionen

Regeringen bedömer att fler personer än vad som tidigare beräknats kommer att söka asyl i Sverige under 2014. Denna utveckling leder till att Migrationsverket behöver avgöra fler asylärenden och att fler personer kommer att vara inskrivna i Migrationsverkets mottagande än vad som antogs i budgetpropositionen för 2014. Regeringen föreslår att anslaget 1:1 Migrationsverket ökas med 371 000 000 kronor. Kostnaderna för stöd, ersättningar och boende kommer också att öka, varför anslaget 1:2 Ersättningar och bostadskostnader föreslås öka med 2 322 000 000 kronor. Finansieringen sker delvis genom att anslaget 1:1 Biståndsverksamhet under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd föreslås minska. Regeringen föreslår också att anslaget 1:1 Migrationsverket minskas med 350 000 kronor för att finansiera ökningen av anslaget 2:1 Kustbevakningen under utgiftsområde 6.

Motionen

I partimotion 2013/14:Fi6 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) avvisas regeringens förslag att öka anslagen 1:1 Migrationsverket och 1:2 Ersättningar och bostadskostnader. Motionärerna anför att regeringen gör ett antal oklara prioriteringar i sin vårändringsbudget. Den invandringspolitik regeringen fört har lett till en rekordartad invandring till Sverige, som regeringen dessutom gravt har missbedömt. Dessa missbedömningar av volymerna innebär att regeringen, trots sin uppfattning om invandringens lyckosamma effekter på statsfinanserna, konstaterar ett behov av att tillföra ytterligare resurser. Att som regeringen föreslår utöka satsningarna på både migration och integration på bekostnad av internationellt bistånd är både ett ineffektivt sätt att hjälpa flyktingar och ett inkompetent sätt att fördela statskassan. Enligt motionärerna skulle det vara mer effektivt att avsätta resurser till internationella organ som t.ex. UNHCR för att hjälpa flyktingar.

Socialförsäkringsutskottets yttrande

I ett protokollsutdrag (prot. 2013/14:30) tillstyrker socialförsäkringsutskottet regeringens förslag i vårändringsbudgeten för 2014 att godkänna den ändrade utgiftsramen för utgiftsområde 8 Migration och ändrade anslag inom utgiftsområdet. Socialförsäkringsutskottet avstyrker därmed partimotion Fi6 (SD) i berörda delar. Till yttrandet har Sverigedemokraternas företrädare lämnat en avvikande mening.

16

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN 2013/14:FiU21

Finansutskottets ställningstagande

Utskottet konstaterar att fler personer kommer att vara inskrivna i Migrationsverkets mottagande än vad som antogs i budgetpropositionen för 2014. Ut- skottet konstaterar att anslaget för ersättningar och bostadskostnader är ett regelstyrt transfereringsanslag vars kostnader främst styrs av antalet asylsökande och de sökandes vistelsetider i Migrationsverkets mottagande. I likhet med socialförsäkringsutskottet tillstyrker utskottet regeringens förslag om att öka anslaget 1:1 Migrationsverket med 371 miljoner kronor och anslaget 1:2 Ersättningar och bostadskostnader med 2,3 miljarder kronor. Utskottet avstyrker därmed motion Fi6 (SD).

Utskottets samlade ställningstagande till regeringens förslag till ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag görs i det sista avsnittet i betänkandet.

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslagen 1:1 Integrationsåtgärder och 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande

Propositionen

Regeringen bedömer att fler personer än vad som tidigare beräknats kommer att söka asyl i Sverige under 2014. För att stärka verksamheten med flyktingguider och familjekontakter föreslår regeringen att anslaget 1:1 Integrationsåtgärder ska ökas med 10 miljoner kronor. Utöver vad som föreslås under anslaget 1:1 Integrationsåtgärder föreslår regeringen tillfälliga förstärkningar för att underlätta bosättning för nyanlända med särskilda behov och medel för länsstyrelsernas arbete med att skapa beredskap och mottagningskapacitet i kommunerna med särskild inriktning på att underlätta bosättningen. Regeringen föreslår mot den bakgrunden att anslag 1:2 Kommunersättningar och flyktingmottagande ökas med 90 miljoner kronor. Finansiering sker delvis genom att anslaget 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare minskas med 70 miljoner kronor.

Motionen

I partimotion 2013/14:Fi6 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) avvisas regeringens förslag att öka anslagen 1:1 Integrationsåtgärder och 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande. Motionärerna anför att regeringen gör ett antal oklara prioriteringar i sin vårändringsbudget. Den invandringspolitik regeringen fört har lett till en rekordartad invandring till Sverige, som regeringen dessutom gravt har missbedömt. Dessa missbedömningar av volymerna innebär att regeringen, trots sin uppfattning om invandringens lyckosamma effekter på statsfinanserna, konstaterar ett behov av att tillföra ytterligare resurser. Att

17

2013/14:FiU21 UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
  som regeringen föreslår utöka satsningarna på både migration och integration
  på bekostnad av internationellt bistånd är både ett ineffektivt sätt att hjälpa
  flyktingar och ett inkompetent sätt att fördela statskassan. Enligt motionärerna
  skulle det vara mer effektivt att avsätta resurser till internationella organ som
  t.ex. UNHCR för att hjälpa flyktingar.

Finansutskottets ställningstagande

Utskottet konstaterar att fler personer än vad regeringen tidigare beräknat kommer att söka asyl och beviljas uppehållstillstånd i Sverige 2014. Regeringens förslag innebär att verksamheten med flyktingguider och familjekontakter kommer att stärkas och att nyanlända med särskilda behov ska slippa vänta längre än andra på att bli anvisade en bostad. Utskottet noterar att åtgärderna delvis finansieras genom att anslaget 1:4 Ersättning till etableringslotsar och vissa insatser för vissa nyanlända invandrare minskas.

Utskottet tillstyrker regeringens förslag att öka anslaget 1:1 Integrationsåtgärder med 10 miljoner kronor och att öka anslaget 1:2 Kommunersättningar och flyktingmottagande med 90 miljoner kronor. Utskottet avstyrker därmed motionen i berörda delar.

Utskottets samlade ställningstagande till regeringens förslag till ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag görs i det sista avsnittet i betänkandet.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Avveckling av AB Svenska Miljöstyrningsrådet och upphävande av lagen (1994:1596) om frivillig miljöledning och miljörevision

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bemyndigar regeringen att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att avveckla AB Svenska Miljöstyrningsrådet och riksdagen godkänner ett utvidgat ändamål för anslaget 1:2 Miljöövervakning m.m. i samband med avvecklingen. Riksdagen antar regeringsförslaget att lagen (1994:1596) om frivillig miljöledning och miljörevision upphävs. Därmed bifaller riksdagen punkterna 1 och 8–11 i propositionen.

Jämför reservation (S, MP, V).

Propositionen

I budgetpropositionen för 2014 angav regeringen att den avsåg att under 2014 samla den statliga stöd- och informationsverksamheten om offentlig upphandling i Konkurrensverket. Med anledning av denna förändring bedömer regeringen att större delen av Miljöstyrningsrådets verksamhet, dvs. de upphandlingsstödjande uppgifterna och EMAS-uppgiften bör överföras till staten, och

18

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN 2013/14:FiU21

att EPS-uppgiften bör avyttras till annan köpare samt att regeringen bör bemyndigas att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att avveckla Miljöstyrningsrådet genom likvidation. Inför sådana avyttringar kan det även vara lämpligt att staten som ägare förvärvar aktier i bolaget från någon av de övriga aktierna. Regeringen begär i propositionen i enlighet med detta ett antal bemyndiganden från riksdagen. Regeringen föreslår också att riksdagen godkänner att ändamålet för anslaget 1:2 Miljöövervakning utvidgas för att även täcka kostnader för förvärv av verksamhet och aktier i Miljöstyrningsrådet och för utgifter som hänför sig till avveckling av bolaget. Regeringen föreslår också att riksdagen antar förslaget till lag om upphävande av lagen (1994:1596) om frivillig miljöledning och miljörevision.

Motionen

I partimotion 2013/14:Fi7 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) anförs att Miljöstyrningsrådet bör bevaras i sin nuvarande form. Motionärerna anser att det viktiga arbete som t.ex. Miljöstyrningsrådet bedrivit för att upphandlare ska kunna ställa sociala och miljömässiga krav riskerar att försvinna när upphandlingsstödet koncentreras till Konkurrensverket. Mot den bakgrunden bör riksdagen avslå förslagen om bemyndiganden, förslaget om ett utvidgat anslagsändamål för anslag 1:2 Miljöövervakning m.m. och förslaget om att upphäva lagen (1994:1596) om frivillig miljöledning och miljörevision.

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande

Miljö- och jordbruksutskottet konstaterar i sitt yttrande 2013/14:MJU5y att regeringens ambition är att ett samlat upphandlingsstöd ska vara tillgängligt senast den 1 juli 2014. Uppgifterna som föreslås flyttas från Miljöstyrningsrådet ska fortsätta att bedrivas i samma utsträckning som i dag.

Som regeringen framhåller är det enligt miljö- och jordbruksutskottet inte sannolikt att Miljöstyrningsrådet utan ytterligare bidrag har tillräcklig kapacitet för att kunna fullgöra EMAS-uppgiften sedan förändringen genomförts.

Uppgiften bör i stället utföras av en statlig förvaltningsmyndighet, och därför bör regeringen enligt miljö- och jordbruksutskottet bemyndigas att på bolagsstämma i Miljöstyrningsrådet rösta för att till staten överlåta de delar av bolagets verksamhet som omfattar dessa verksamheter. I likhet med regeringen anser miljö- och jordbruksutskottet att den återstående uppgiften att förvalta och utveckla system för certifierade miljövarudeklarationer (EPD) är så begränsad att det kan ifrågasättas om det är lämpligt att fortsätta bedriva den i den nuvarande formen.

Regeringen bör därför bemyndigas att på bolagsstämma rösta för att överlåta även denna verksamhet, för det fall att Miljöstyrningsrådet skulle finna en lämplig köpare. För att möjliggöra olika alternativa tillvägagångssätt inför avyttringen bör regeringen enligt miljö- och jordbruksutskottet även bemyndigas att öka eller minska statens ägande i bolaget. Sedan de verksamheter som

19

2013/14:FiU21 UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
  kan säljas har avyttrats anser miljö- och jordbruksutskottet att bolaget bör av-
  vecklas genom likvidation. Det bör vara regeringens uppgift att avgöra när
  avvecklingen bör genomföras.
  Miljö- och jordbruksutskottet ställer sig bakom regeringens förslag att upp-
  häva lagen (1994:1596) om frivillig miljöledning och miljörevision och reger-
  ingens förslag om ändrat ändamål för anslaget 1:2 Miljöövervakning m.m.
  Mot den bakgrunden anser miljö- och jordbruksutskottet att finansutskottet
  bör tillstyrka regeringens förslag i de berörda delarna och att motion
  2013/14:Fi7 (V) yrkandena 3–7 bör avstyrkas. Företrädarna för Socialdemo-
  kraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lämnade en gemensam avvikande
  mening.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med miljö- och jordbruksutskottet, regeringens förslag och avstyrker de aktuella motionsyrkandena.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Bemyndigande om beslut om överskott från försäljning

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om att överskottet från försäljning av fastigheten Uppsala Ultuna 2:1 i Uppsala kommun får investeras i en anläggning för djurstallar till ett värde om högst 130 miljoner kronor.

Propositionen

Riksdagen har godkänt att staten säljer en del av Uppsala Ultuna 2:1 i Uppsala kommun och bemyndigar regeringen att besluta om att överskottet från försäljningen får investeras i nya djurstallar för forskning till ett värde av högst 100 miljoner kronor (prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21, rskr. 2008/09:311). Försäljningen har skjutits upp eftersom någon detaljplan för området ännu inte finns. Kommunen förväntas i detaljplan planlägga en del av området först under 2014 och den resterande delen något senare. Försäljningen kommer därför att ske i två etapper. Det beräknade markvärdet har ökat under den tid som förflutit sedan riksdagens beslut. Mot den bakgrunden bör regeringen, med ändring av tidigare beslut, bemyndigas att besluta om att överskottet från försäljningen av fastigheten Uppsala Ultuna 2:1 i Uppsala kommun får investeras i en anläggning för djurstallar till ett värde om högst 130 miljoner kronor.

20

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN 2013/14:FiU21

Tidigare behandling

När utskottet behandlade frågan våren 2009 konstaterade utskottet att regeringens förslag innebär att inkomsterna från försäljningen av fastigheten förs direkt till ett visst ändamål utan att först redovisas på statsbudgetens inkomstsida, dvs. att medlen nettoredovisas (bet. 2008/09:FiU21 s. 34). Även om utskottet nämner att riksdagen enligt budgetlagen kan medge ett sådant förfarande är avsikten med budgetlagens huvudregler att budgeten ska vara fullständig och att inkomster av försäljning av egendom således ska redovisas mot en inkomsttitel. I betänkandet hänvisar utskottet till sina tidigare uttalanden om att budgeten bör vara fullständig och att principen om bruttoredovisning bör tillämpas (yttr. 1995/96:FiU8y). Utskottet framhåller vidare att bruttoredovisning av inkomster och utgifter på statsbudgeten ger en bättre överblick över den statliga verksamheten. Tydligheten i redovisningen ökar, och riksdagen kan ta samlad ställning till inkomster och utgifter. Det aktuella förslaget innebär enligt utskottet således minskad överblick.

Finansutskottets ställningstagande

Utskottet framhåller liksom tidigare att regeringens förslag innebär att medlen nettoredovisas och att det aktuella förslaget därför ger en minskad överblick över inkomster och utgifter på statens budget jämfört med vad bruttoredovisning på statens budget innebär. Utskottet finner dock inga skäl att motsätta sig regeringens förslag och tillstyrker således regeringens förslag.

Utskottets sammanställning av anslag och utgiftsområden i ändringsbudgeten

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade anslag i enlighet med regeringens förslag.

Jämför reservationer (SD, V).

Inledning

Regeringens förslag till ändrade anslag har redovisats i de föregående delarna av betänkandet. Motionernas alternativa förslag till ändringsbudget har redovisats i anslutning till de olika förslagen i avsnittet ovan. En sammanställning av regeringens och motionärernas förslag presenteras i bilaga 3.

Finansutskottets ställningstagande

Utskottet har vid många tillfällen vid sin behandling av regeringens förslag om ändringsbudget framhållit vikten av att processen kring ändringsbudgeten är lika stram som processen kring budgetprocessen (senast i bet. 2013/14:FiU11).

21

2013/14:FiU21 UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
  Utskottet vidhåller denna uppfattning och konstaterar att utgiftstaket och över-
  skottsmålet utgör de yttre restriktionerna för utgiftsökningar.
  När det gäller omfattningen på vårändringsbudgeten kan utskottet konsta-
  tera att den totala omslutningen på vårändringsbudgeten 2014 är liten, drygt
  2,1 miljard kronor netto. Detta ska sättas i relation till regeringens prognos för
  de takbegränsade utgifterna 2014 på över 1 000 miljarder kronor. Av samman-
  lagt 13 föreslagna höjningar av anslag föreslås att andra anslag minskas för att
  helt eller delvis finansiera nio av dessa anslagsökningar. Utskottet konstaterar
  att regeringen anger att anslagsminskningarna i huvudsak inte kommer att på-
  verka den verksamhet som finansieras från anslaget i någon större utsträck-
  ning. Detta tyder enligt utskottet på att de anvisade medlen inte behövts för
  verksamheten eller att anslagssparanden tas i anspråk, men här saknas redo-
  visning i propositionen.
  Finansutskottet har tidigare framhållit att det är naturligt att förslag på änd-
  ringsbudget lämnas vid omfattande eller bestående och oförutsedda utgiftsök-
  ningar (se bet. 2008/09:FiU11 s. 37). Det är också naturligt att ändringsbud-
  getar lämnas vid tillfälliga oförutsedda utgiftsökningar som är hänförliga till
  en felaktig eller ändrad grund för anslagsberäkningen. I sitt yttrande till kon-
  stitutionsutskottet med anledning av regeringens proposition 2013/14:173 En
  utvecklad budgetprocess (yttr. 2013/14:FiU9y) underströk utskottet att syftet
  med en ändringsbudget är att komplettera den budget som riksdagen tidigare
  beslutat med anledning av förändringar som vid beslutstillfället inte var möj-
  liga att förutse. Mot den bakgrunden kan utskottet konstatera att den belopps-
  mässigt största anslagsökningen på vårändringsbudgeten är på ett anslag som
  är att betrakta som regelstyrt. När de yttre omständigheterna har förändrats,
  vilket är fallet, är det enligt utskottet därför nödvändigt för regeringen att be-
  gära utökade anslag.
  Utskottet tillstyrker att riksdagen godkänner regeringens förslag till änd-
  rade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade anslag i enlighet med pro-
  positionens förslag. Därmed tillstyrker utskottet punkt 18 i propositionen och
  avstyrker här aktuella motionsyrkanden. Finansutskottets förslag till beslut
  framgår av punkt 14 i utskottets förslag till riksdagsbeslut och av specifika-
  tionen i bilaga 2 av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag.

22

2013/14:FiU21

Reservationer

1.Avveckling av AB Svenska Miljöstyrningsrådet och upphävande av lagen (1994:1596) om frivillig miljöledning och miljörevision, punkt 1 (S, MP, V)

av Fredrik Olovsson (S), Jörgen Hellman (S), Bo Bernhardsson (S), Sven-Erik Bucht (S), Per Bolund (MP), Ulla Andersson (V), Ardalan Shekarabi (S) och Monica Green (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 1 borde ha följande lydelse:

a) Upphävande av lag

Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om upphävande av lagen (1994:1596) om frivillig miljöledning och miljörevision. Därmed bifaller riksdagen motion 2013/14:Fi7 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 3 och

avslår proposition 2013/14:99 punkt 1.

b)Bemyndiganden för att avveckla AB Svenska Miljöstyrningsrådet

Riksdagen avslår regeringens förslag om att riksdagen bemyndigar regeringen -att på bolagsstämma i AB Svenska Miljöstyrningsrådet rösta för att överlåta samtliga eller delar av bolagets tillgångar och skulder,

- att öka eller minska statens ägande i AB Svenska Miljöstyrningsrådet och -att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att avveckla AB Svenska Miljöstyrningsrådet genom likvidation, vid tillfälle som regeringen finner lämpligt. Därmed bifaller riksdagen motion

2013/14:Fi7 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 4–6 och avslår proposition 2013/14:99 punkterna 8–10.

c)Användningen av anslaget 1:2 Miljöövervakning m.m.

Riksdagen avslår regeringens förslag att godkänna den föreslagna användningen av anslaget 1:2 Miljöövervakning m.m. under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård.

Därmed bifaller riksdagen motion

2013/14:Fi7 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 7 och avslår proposition 2013/14:99 punkt 11.

Ställningstagande

Regeringens förslag att under året lägga ned Miljöstyrningsrådet och samla hela upphandlingsstödet under Konkurrensverket har kritiserats av regeringens egen utredare om offentlig upphandling, Sveriges Kommuner och Landsting, Lantbrukarnas Riksförbund och Naturskyddsföreningen. Det finns en

23

2013/14:FiU21 RESERVATIONER

stor rädsla för att det viktiga arbete som t.ex. Miljöstyrningsrådet har bedrivit riskerar att försvinna när upphandlingsstödet koncentreras till Konkurrensverket. Konkurrensverket har vid flera tillfällen tydligt understrukit vikten av att i första hand främja den fria konkurrensen framför att ställa hårda sociala eller miljömässiga krav eller djurskyddskrav i upphandlingen. Det kan också vara svårt för en myndighet som Konkurrensverket att ge tydliga råd i upphandlingar. Miljöstyrningsrådet har i dag en friare roll att göra just det. Vi anser därför att Miljöstyrningsrådet bör bevaras i sin nuvarande form.

Riksdagen bör därför avslå förslagen att bemyndiga regeringen att på bolagsstämma i Aktiebolaget Svenska Miljöstyrningsrådet rösta för att överlåta samtliga eller delar av bolagets tillgångar och skulder, att bemyndiga regeringen att öka eller minska statens ägande i Aktiebolaget Svenska Miljöstyrningsrådet och att bemyndiga regeringen att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att avveckla Aktiebolaget Svenska Miljöstyrningsrådet genom likvidation, vid tillfälle som regeringen finner lämpligt. Därmed bör riksdagen även avslå förslagen till lag om upphävande av lagen (1994:1596) om frivillig miljöledning och miljörevision och om att godkänna den föreslagna användningen av anslaget 1:2 Miljöövervakning m.m. under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård.

2.Godkännande av anskaffning av JAS 39 E, punkt 2 (V) av Ulla Andersson (V)

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande lydelse:

Riksdagen avslår regeringens förslag om att riksdagen godkänner anskaffningen av stridsflygsystemet JAS 39 E även får omfatta nyproduktion av komponenter och flygplan.

Därmed bifaller riksdagen motion

2013/14:Fi7 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 2 och avslår proposition 2013/14:99 punkt 2.

Ställningstagande

Regeringen vill gå vidare med utveckling och anskaffning av JAS 39 E, och i vårändringsbudgeten för 2014 föreslår regeringen att riksdagen ska godkänna att anskaffningen av stridsflygsystemet JAS 39 E även får omfatta nyproduktion av komponenter och flygplan. Projektet JAS 39 E är för kostsamt, och anskaffningen behöver avbrytas eftersom det inte finns något behov av den typen av flygsystem. Eftersom satsningen upptar hela 57 procent av anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, fattas det pengar till nödvändig utrustning till övrig förbandsverksamhet. Riksdagen bör därför avslå regeringens förslag om

24

RESERVATIONER 2013/14:FiU21

att godkänna att anskaffningen av stridsflygsystemet JAS 39 E även får omfatta nyproduktion av komponenter och flygplan.

3.Ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag, punkt 15 (SD)

av Sven-Olof Sällström (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 15 borde ha följande lydelse:

Riksdagen godkänner de ändrade ramarna för utgiftsområden och anvisar de ändrade anslagen i enlighet med vad som framgår av spalten Fi6 (SD) samt i övrigt enligt regeringens förslag i bilaga 4 i betänkandet.

Därmed bifaller riksdagen motion 2013/14:Fi6 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD),

bifaller delvis proposition 2013/14:99 punkt 18 och avslår motion 2013/14:Fi7 yrkande 1 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V).

Ställningstagande

Den invandringspolitik som har förts har lett till en rekordartad invandring till Sverige. Trots den gällande uppfattningen om invandringens lyckosamma effekter på statsfinanserna har riksdagen återkommande behövt besluta om att tillföra ytterligare resurser för att bekosta den påstått lönsamma invandringen. Politik handlar om prioriteringar, och det är min bestämda uppfattning att man ska maximera effekten av varje enskild åtgärd som föreslås. Därför är det anmärkningsvärt att regeringen för fram förslag om att utöka satsningar på både migration och integration genom minskningar av internationellt bistånd när detta både är ett ineffektivt sätt att hjälpa flyktingar på och ett inkompetent sätt att fördela statskassan. Flyktingbistånd bör ges genom ökade anslag till UNHCR för att hjälpa flyktingar på plats.

Att minska anslaget för krisberedskap under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap är också en oansvarig politik eftersom länder på vår egen kontinent i det närmaste befinner sig i fullskaligt krig. Att spela ett så högt spel och chansa på att Sverige skulle stå bortom alla hot och all säkerhet är inte tillfredsställande. Mot bakgrund av detta måste anslaget för krisberedskap finnas tillgängligt för att Sverige ska kunna samordna insatser vid oväntade händelser.

25

2013/14:FiU21 RESERVATIONER

4.Ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag, punkt 15 (V)

av Ulla Andersson (V)

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 15 borde ha följande lydelse:

Riksdagen godkänner de ändrade ramarna för utgiftsområden och anvisar de ändrade anslagen i enlighet med vad som framgår av spalten Fi7 (V) samt i övrigt enligt regeringens förslag i bilaga 4 i betänkandet.

Därmed bifaller riksdagen motion

2013/14:Fi7 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 1,

bifaller delvis proposition 2013/14:99 punkt 18 och avslår motion 2013/14:Fi6 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD).

Ställningstagande

Vänsterpartiet står upp för en human flyktingpolitik. Flyktingmottagande i Sverige är inte internationellt bistånd, vilket blir konsekvensen om kostnaderna för flyktingmottagande avräknas från biståndet. Sverige har gjort internationella åtaganden att ge människor på flykt asyl i vårt land, och dessa åtaganden ska inte fattiga människor i syd betala för genom uteblivet bistånd. Sveriges bistånd spelar en viktig roll för att utrota världens fattigdom, och andelen av biståndsbudgeten som går till annat än bistånd måste minska. Det är orimligt att under pågående budgetår minska biståndet eftersom det innebär att Sverige får backa från åtaganden som Sverige har gjort i internationella sammanhang. Detta skadar Sveriges trovärdighet och skapar frågetecken runt andra utvecklingsåtaganden som Sverige har gjort.

26

2013/14:FiU21

Särskilda yttranden

1. Vårändringsbudget för 2014 (S)

Fredrik Olovsson (S), Jörgen Hellman (S), Bo Bernhardsson (S), Sven-Erik Bucht (S), Ardalan Shekarabi (S) och Monica Green (S) anför:

Socialdemokraterna ser regeringens förslag till vårändringsbudget 2014 som ett sätt för regeringen att korrigera sin egen budget för innevarande år. Vi socialdemokrater lämnade ett annat budgetförslag för 2014 och står alltså inte bakom regeringens budget för 2014. Därför föreslår vi inte heller några ändringar med anledning av vårändringsbudgeten. Regeringen får själv ta ansvar för sina egna korrigeringar. Samtidigt går det inte att bortse ifrån att regeringens ändringsförslag är otillräckligt eftersom det är uppenbart att det här och nu behövs insatser för jobb och utbildning som kan införas redan under 2014.

Arbetslösheten är högre än när regeringen tillträdde, och skolresultaten har sjunkit. I stället för att låna till stora skattesänkningar hade Sverige behövt investera i en aktiv näringspolitik, i skola och utbildning och i insatser till arbetslösa. För att motverka att vinstintresset sätts före kvaliteten hade det behövts nationella kvalitetslagar för ordning och reda i välfärden. Sådana insatser hade lett till fler jobb och en tryggare välfärd. Vi anser därför att det är viktigt att sätta i gång med ett arbete för jobb och utbildning redan nu 2014.

Regeringen har till slut anslutit sig till vår linje om mindre klasser i skolan, men tyvärr måste svenska föräldrar, lärare och elever vänta till nästa höst innan insatserna genomförs. Vi anser att detta är en onödig väntan, och därför borde vi investera i mindre klasser redan i höst.

Unga arbetslösa utan gymnasieutbildning har en mycket svag ställning på arbetsmarknaden, och detta måste åtgärdas nu. Arbetslösheten bland dem som saknar gymnasieutbildning är ungefär dubbelt så hög som bland dem som har en gymnasieutbildning. Ett första led i vår politik mot ungdomsarbetslöshet är därför att säkerställa att alla unga minst har den utbildningsnivå som krävs för att etablera sig långvarigt på arbetsmarknaden, dvs. gymnasiekompetens. Vi anser att ett utbildningskontrakt borde införas redan i år för alla arbetslösa under 25 år som inte har fullgjort sina gymnasiestudier.

Var åttonde elev lämnar grundskolan utan behörighet för att komma in på gymnasieskolans nationella program. Det anser vi är ett misslyckande för samhället och ett svek mot dessa ungdomar. Vi har en skyldighet att se till att varje elev får reella möjligheter till fullständiga betyg. På samma sätt har eleverna själva en skyldighet att ta vara på de möjligheter som ges. Vi tycker att man kan använda sommarlovsveckorna klokt för de elever som lämnar eller riskerar att lämna grundskolan utan fullständiga betyg, genom att en del av sommarlovet ägnas åt det de inte har lärt sig under året. Här och nu tycker vi att det viktigaste under 2014 är att de elever som går ut nionde klass utan behörighet borde få kunna komplettera sina betyg.

27

2013/14:FiU21 SÄRSKILDA YTTRANDEN
  Matchningen på arbetsmarknaden fungerar inte tillräckligt bra. Trots att nästan
  400 000 personer söker jobb har många arbetsgivare svårt att hitta rätt arbets-
  kraft. Sverige lider av ett rekryteringsgap. När konjunkturen tar fart ökar an-
  talet lediga jobb. Om matchningen inte fungerar tillräckligt bra kommer ar-
  betsmarknaden att stärkas långsammare än nödvändigt. En ansvarsfull politik
  tar sikte på att stärka matchningen på arbetsmarknaden. Därför borde det satsas
  på nya platser inom bristyrkesutbildning redan under andra halvåret 2014. Vid
  årets slut skulle 2 000 platser kunna finnas på plats.
  Den svenska äldreomsorgen behöver en långsiktig kvalitetsplan som ska
  stimulera innovationer i äldreomsorgen, ett hälsofrämjande arbete på alla ni-
  våer, en ökad tillgänglighet, åtgärda kvalitetsbrister och öka jämlikheten, in-
  flytandet och valfriheten för de äldre samt innehålla ett program för genera-
  tionsväxling för personalen. Äldreomsorgen kommer att behöva mer personal,
  mer kompetens och mer investeringar. Det kräver långsiktig och uthållig pla-
  nering över en tioårsperiod för att ge resultat. Vi anser att man borde sätta i
  gång redan under andra halvåret 2014.
  Vi Socialdemokrater anser att de internationella insatserna är viktiga och
  att Sverige ska vara berett att delta tillsammans med andra länder i operationer
  som syftar till gemensam säkerhet och fred. Vårt engagemang är långsiktigt
  och tydligt på denna punkt. Vi står dock inför en nedtrappning i flera av de
  operationer vi deltar i. Den ekonomiska ram som föreslogs för internationella
  insatser i höstens budgetproposition kommer inte att tas i anspråk. Vi Social-
  demokrater anser att 400 miljoner kronor redan vid halvårsskiftet 2014 borde
  föras över dels till förbandsverksamheten, dels till materielanslaget. Av dessa
  400 miljoner kronor borde 200 miljoner kronor användas till en ökad övnings-
  verksamhet i förbanden och 200 miljoner kronor till de behov som Försvars-
  makten har redovisat när det gäller förbandens materiel. Socialdemokraterna
  kan inte heller acceptera den administrativa besparing på 101 miljoner kronor
  som regeringen har aviserat om tidigare under våren.
  De förslag som presenteras ovan kan Socialdemokraterna dock inte väcka
  i ändringsbudgeten eftersom utvecklad praxis innebär att förslag endast får
  väckas i fråga om de anslag som tas upp av regeringen. Socialdemokraterna
  redovisar i stället en alternativ vårändringsbudget för 2014 i Socialdemokra-
  ternas motion 2013/14:Fi13 med anledning av 2014 års ekonomiska vårpro-
  position.
  2. Vårändringsbudget för 2014 (V)
  Ulla Andersson (V) anför:
  Vänsterpartiets ser principiella syn på vårändringsbudgeten är att den behand-
  lar regeringens politik och justeringar av densamma och att ändringsbudgeten
  är regeringens sätt att korrigera sitt eget budgetförslag för innevarande år.
  Vänsterpartiet lämnade ett annat budgetförslag för 2014 och står inte bakom
  regeringens budget för 2014. Därför avstår vi i normalfallet från att lämna för-
  slag med anledning av regeringens förslag till ändringsbudget. I år gör vi dock

28

SÄRSKILDA YTTRANDEN 2013/14:FiU21

ett undantag från denna princip på ett antal eftersom vi anser att regeringens förslag till minskat bistånd i syfte att finansiera flyktingmottagande, att gå vidare med utveckling och anskaffning av JAS 39 Gripen E och att avveckla Miljöstyrningsrådet är frågor av alltför stor vikt.

3. Verksamheten vid Karlskronavarvet (MP)

Per Bolund (MP) anför:

Miljöpartiet motsätter sig inte förändringen i ägandet av Karlskronavarvet och det förslag till riksdagsbeslut som utskottet föreslår under punkt 3 Verksamheten vid Karlskronavarvet.

När det gäller vår syn på ökade investeringar i ubåtsförsvaret hänvisar jag till vår avvikande uppfattning i Försvarsberedningen (Ds 2014:20).

4.Verksamheten vid Karlskronavarvet (V)

Ulla Andersson (V) anför:

Jag deltar inte i beslutet under punkt 3 Verksamheten vid Karlskronavarvet. Hanteringen av frågan frångår den ordinarie budgethanteringen och de krav som där ställs på att nya utgifter för staten alltid ska föregås av en grundlig beredning. I det avseendet är beslutsunderlaget undermåligt, t.ex. saknas ett ställningstagande om det är Försvarsdepartementet och utgiftsområde 6 eller Miljödepartementet och utgiftsområde 20 som ska stå för kostnaden och vilket anslag som ska belastas eller hur stort anslaget ska vara. Utan någon uppfattning om storleken på en eventuell miljöskuld kommer riksdagen besluta in blanco om detta framtida åtagande.

I själva sakfrågan i övrigt har jag inga invändningar.

29

2013/14:FiU21

BILAGA 1

Förteckning över behandlade förslag

Proposition 2013/14:99

Proposition 2013/14:99 Vårändringsbudget för 2014:

1.Riksdagen antar förslaget till lag om upphävande av lagen (1994:1596) om frivillig miljöledning och miljörevision (avsnitt 2 och 3.2.8).

2.Riksdagen godkänner att anskaffningen av stridsflygsystemet JAS 39 E även får omfatta nyproduktion av komponenter och flygplan (avsnitt 3.2.1).

3.Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:1 Bi- ståndsverksamhet under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 65 221 000 000 kronor 2015–2025 (avsnitt 3.2.2).

4.Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:6 Bi- drag till folkhälsa och sjukvård under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 30 000 000 kronor 2015–2020 (avsnitt 3.2.4).

5.Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:6 Bi- drag för sjukskrivningsprocessen under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning (avsnitt 3.2.5).

6.Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:5 Ut- veckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 608 000 000 kronor 2015–2019 (avsnitt 3.2.7).

7.Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:14 Statligt stöd till vuxenutbildning under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (avsnitt 3.2.7).

8.Riksdagen bemyndigar regeringen att på bolagsstämma i Aktiebolaget Svenska Miljöstyrningsrådet rösta för att överlåta samtliga eller delar av bolagets tillgångar och skulder (avsnitt 3.2.8).

9.Riksdagen bemyndigar regeringen att öka eller minska statens ägande i Aktiebolaget Svenska Miljöstyrningsrådet (avsnitt 3.2.8).

10.Riksdagen bemyndigar regeringen att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att avveckla Aktiebolaget Svenska Miljöstyrningsrådet genom likvidation, vid tillfälle som regeringen finner lämpligt (avsnitt 3.2.8).

30

BILAGA 1 FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE FÖRSLAG 2013/14:FiU21

11.Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:2 Miljöövervakning m.m. under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård (avsnitt 3.2.8).

12.Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:1 Ut- veckling av statens transportinfrastruktur under utgiftsområde 22 Kommunikationer (avsnitt 3.2.9).

13.Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur under utgiftsområde 22 Kommunikationer ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 18 300 000 000 kronor 2015–2019 (avsnitt 3.2.9).

14.Riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om medfinansiering av transportinfrastruktur under utgiftsområde 22 Kommunikationer i enlighet med vad regeringen föreslår (avsnitt 3.2.9).

15.Riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om förskottering av transportinfrastruktur under utgiftsområde 22 Kommunikationer i enlighet med vad regeringen föreslår (avsnitt 3.2.9).

16.Riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om att överskottet från försäljning av fastigheten Uppsala Ultuna 2:1 i Uppsala kommun får investeras i en anläggning för djurstallar till ett värde om högst 130 000 000 kronor (avsnitt 3.2.10).

17.Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 på bolagsstämma i helägda bolagen Inlandsinnovation AB och Fouriertransform AB rösta för att minska kapitalet med högst 100 000 000 kronor i varje bolag (avsnitt 3.2.11).

18.Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade anslag enligt tabell 1.1.

Följdmotionerna

2013/14:Fi6 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD):

Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade anslag enligt regeringens förslag med de förändringar som framgår av tabell 1.

2013/14:Fi7 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V):

1.Riksdagen beslutar om ändrade ramar för utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

2.Riksdagen avslår förslaget att anskaffningen av stridsflygssystemet JAS 39 E även ska få omfatta nyproduktion av komponenter och flygplan (avsnitt 3.2.1 i propositionen).

3.Riksdagen avslår förslaget till lag om upphävande av lagen (1994:1596) om frivillig miljöledning och miljörevision (avsnitt 2 och 3.2.8 i propositionen).

31

2013/14:FiU21 BILAGA 1 FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE FÖRSLAG
  4. Riksdagen avslår förslaget att bemyndiga regeringen att på bolags-
    stämma i Aktiebolaget Svenska Miljöstyrningsrådet rösta för att över-
    låta bolagets samtliga tillgångar och skulder eller delar av dessa (av-
    snitt 3.2.8 i propositionen).
  5. Riksdagen avslår förslaget att bemyndiga regeringen att öka eller
    minska statens ägande i Aktiebolaget Svenska Miljöstyrningsrådet (av-
    snitt 3.2.8 i propositionen).
  6. Riksdagen avslår förslaget att bemyndiga regeringen att vidta de åtgär-
    der som är nödvändiga för att avveckla Aktiebolaget Svenska Miljö-
    styrningsrådet genom likvidation, vid ett tillfälle som regeringen finner
    lämpligt (avsnitt 3.2.8 i propositionen).
  7. Riksdagen avslår förslaget att godkänna den föreslagna användningen
    av anslaget 1:2 Miljöövervakning m.m. inom utgiftsområde 20 Allmän
    miljö- och naturvård (avsnitt 3.2.8 i propositionen).

32

2013/14:FiU21

BILAGA 2

Regeringens lagförslag

Förslag till lag om upphävande av lagen (1994:1596) om frivillig miljöledning och miljörevision

33

2013/14:FiU21

BILAGA 3

Utskottets förslag till ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag 2014

Belopp i tusental kronor

Utgiftsområde Beslutad ram/ Förändring Ny ram/
Anslag (ramanslag) anvisat anslag av ram/ ny anslagsnivå
      anslag  
         
6 Försvar och samhällets krisbered- 47 196 317 350 47 196 667
  skap      
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 23 711 315 7 000 23 718 315
1:2 Försvarsmaktens insatser internation- 1 874 628 -7 000 1 867 628
  ellt      
2:1 Kustbevakningen 1 046 633 950 1 047 583
2:4 Krisberedskap 1 112 851 -600 1 112 251
7 Internationellt bistånd 31 830 988 -962 000 30 868 988
1:1 Biståndsverksamhet 30 678 462 -954 190 29 724 272
1:2 Styrelsen för internationellt utveckl- 985 189 -7 810 977 379
  ingssamarbete (Sida)      
8 Migration 9 919 331 2 692 650 12 611 981
1:1 Migrationsverket 3 159 154 370 650 3 529 804
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 4 906 099 2 322 000 7 228 099
13 Integration och jämställdhet 12 431 994 30 000 12 461 994
1:1 Integrationsåtgärder 197 130 10 000 207 130
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmot- 7 362 064 90 000 7 452 064
  tagande      
1:4 Ersättning till etableringslotsar och in- 1 961 146 -70 000 1 891 146
  satser för vissa nyanlända invandrare      
16 Utbildning och universitetsforskning 60 110 013 6 400 60 116 413
1:1 Statens skolverk 459 878 5 500 465 378
1:2 Statens skolinspektion 371 110 900 372 010
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skol- 189 816 -4 000 185 816
  väsendet, m.m.      
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och 653 890 -83 000 570 890
  högskolor      
2:65 Särskilda medel till universitet och 588 064 4 000 592 064
  högskolor      
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forsk- 5 506 437 93 000 5 599 437
  ningsinformation      
3:13 Särskilda utgifter för forskningsända- 162 911 -10 000 152 911
  mål      
23 Areella näringar, landsbygd och livs- 15 278 336 403 000 15 681 336
  medel      

34

BILAGA 3 UTSKOTTETS FÖRSLAG TILL ÄNDRADE RAMAR FÖR UTGIFTSOMRÅDEN OCH ÄNDRADE 2013/14:FiU21
      ANSLAG 2014    
           
Utgiftsområde Beslutad ram/ Förändring   Ny ram/
Anslag (ramanslag) anvisat anslag av ram/ ny anslagsnivå
      anslag      
             
1:8 Statens jordbruksverk 521 089 30 000   551 089  
1:12 Finansiella korrigeringar m.m. 75 472 -30 000   45 472  
1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och 2 665 527 400 000   3 065 527  
  struktur          
1:24 Sveriges lantbruksuniversitet 1 702 926 3 000   1 705 926  
24 Näringsliv 5 588 403 -3 000   5 585 403  
1:18 Omstrukturering och genomlysning av 42 150 -3 000   39 150  
  statligt ägda företag          
             
  Summa anslagsförändringar   2 167 400      
             

35

2013/14:FiU21 BILAGA 4 SAMMANSTÄLLNING ÖVER REGERINGENS OCH OPPOSITIONSPARTIERNAS FÖRSLAG TILL ÄNDRADE RAMAR OCH ANSLAG FÖR 2014

BILAGA 4

Sammanställning över regeringens och oppositionspartiernas förslag till ändrade ramar och anslag för 2014

Belopp i tusental kronor

Utgiftsområde Beslutad Förändring av Ny ram/ ny an- Fi6 (SD) Fi7 (V)
Anslag (ramanslag) ram/anvisat ram/anslag slagsnivå      
    anslag          
             
6 Försvar och samhällets krisberedskap 47 196 317 350 47 196 667 +600  
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 23 711 315 7 000 23 718 315      
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 1 874 628 -7 000 1 867 628      
2:1 Kustbevakningen 1 046 633 950 1 047 583      
2:4 Krisberedskap 1 112 851 -600 1 112 251 +600  
7 Internationellt bistånd 31 830 988 -962 000 30 868 988 +962 000 +954 190
1:1 Biståndsverksamhet 30 678 462 -954 190 29 724 272 +954 190 +954 190
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklings- 985 189 -7 810 977 379 +7 810  
  samarbete (Sida)            
8 Migration 9 919 331 2 692 650 12 611 981 -2 692 650  
1:1 Migrationsverket 3 159 154 370 650 3 529 804 -370 650  

36

BILAGA 4 SAMMANSTÄLLNING ÖVER REGERINGENS OCH OPPOSITIONSPARTIERNAS FÖRSLAG TILL ÄNDRADE RAMAR OCH ANSLAG 2013/14:FiU21
Utgiftsområde Beslutad Förändring av Ny ram/ ny an- Fi6 (SD) Fi7 (V)
Anslag (ramanslag) ram/anvisat ram/anslag slagsnivå    
    anslag        
             
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 4 906 099 2 322 000 7 228 099 -2 322 000  
13 Integration och jämställdhet 12 431 994 30 000 12 461 994 -100 000  
1:1 Integrationsåtgärder 197 130 10 000 207 130 -10 000  
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmotta- 7 362 064 90 000 7 452 064 -90 000  
  gande          
1:4 Ersättning till etableringslotsar och insat- 1 961 146 -70 000 1 891 146    
  ser för vissa nyanlända invandrare          
16 Utbildning och universitetsforskning 60 110 013 6 400 60 116 413    
1:1 Statens skolverk 459 878 5 500 465 378    
1:2 Statens skolinspektion 371 110 900 372 010    
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolvä- 189 816 -4 000 185 816    
  sendet, m.m.          
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och 653 890 -83 000 570 890    
  högskolor          
2:65 Särskilda medel till universitet och högs- 588 064 4 000 592 064    
  kolor          
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forsk- 5 506 437 93 000 5 599 437    
  ningsinformation          
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 162 911 -10 000 152 911    
2013/14:FiU21 BILAGA 4 SAMMANSTÄLLNING ÖVER REGERINGENS OCH OPPOSITIONSPARTIERNAS FÖRSLAG TILL ÄNDRADE RAMAR OCH ANSLAG FÖR 2014
Utgiftsområde Beslutad Förändring av Ny ram/ ny an- Fi6 (SD) Fi7 (V)
Anslag (ramanslag) ram/anvisat ram/anslag slagsnivå    
    anslag        
             
23 Areella näringar, landsbygd och livs- 15 278 336 403 000 15 681 336    
  medel          
1:8 Statens jordbruksverk 521 089 30 000 551 089    
1:12 Finansiella korrigeringar m.m. 75 472 -30 000 45 472    
1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och 2 665 527 400 000 3 065 527    
  struktur          
1:24 Sveriges lantbruksuniversitet 1 702 926 3 000 1 705 926    
24 Näringsliv 5 588 403 -3 000 5 585 403    
1:18 Omstrukturering och genomlysning av 42 150 -3 000 39 150    
  statligt ägda företag          
             
  Summa anslagsförändringar   2 167 400   -1 830 050 +954 190
             

38

2013/14:FiU21

BILAGA5

Försvarsutskottets yttrande 2013/14:FöU3y

39

2013/14:FiU21 BILAGA5 FÖRSVARSUTSKOTTETS YTTRANDE 2013/14:FÖU3Y

40

BILAGA5 FÖRSVARSUTSKOTTETS YTTRANDE 2013/14:FÖU3Y 2013/14:FiU21

41

2013/14:FiU21 BILAGA5 FÖRSVARSUTSKOTTETS YTTRANDE 2013/14:FÖU3Y

42

BILAGA5 FÖRSVARSUTSKOTTETS YTTRANDE 2013/14:FÖU3Y 2013/14:FiU21

43

2013/14:FiU21 BILAGA5 FÖRSVARSUTSKOTTETS YTTRANDE 2013/14:FÖU3Y

44

BILAGA5 FÖRSVARSUTSKOTTETS YTTRANDE 2013/14:FÖU3Y 2013/14:FiU21

45

2013/14:FiU21

BILAGA 6

Socialförsäkringsutskottets protokollsutdrag 2013/14:30

46

2013/14:FiU21

BILAGA 7

Socialutskottets protokollsutdrag 2013/14:36

47

2013/14:FiU21

BILAGA 8

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 2013/14:MJU5y

48

BILAGA 8 MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTETS YTTRANDE 2013/14:FiU21

2013/14:MJU5Y

49

2013/14:FiU21 BILAGA 8 MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTETS YTTRANDE
  2013/14:MJU5Y

50

BILAGA 8 MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTETS YTTRANDE 2013/14:FiU21

2013/14:MJU5Y

51

2013/14:FiU21 BILAGA 8 MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTETS YTTRANDE
  2013/14:MJU5Y

52

2013/14:FiU21

BILAGA 9

Försvarsutskottets protokollsutdrag 2013/14:32

53

2013/14:FiU21 BILAGA 9 FÖRSVARSUTSKOTTETS PROTOKOLLSUTDRAG 2013/14:32

7U\FN(ODQGHUV9lOOLQJE\

54