Våldsbrott och brottsoffer

Justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 mars 2014

Beslut

Våldsutsatta kvinnor bör få bättre polisskydd (JuU18)

Kvinnor som misshandlats av en närstående man och lämnat relationen och hemmet kan behöva skydd av polis för att hämta sina tillhörigheter. Detta på grund av risken att återigen utsättas för våld. Polisen är i dag osäker på i vilken utsträckning man har rätt att erbjuda den hjälpen, konstaterar justitieutskottet, som förberett riksdagens beslut. Riksdagen uppmanade därför regeringen att vidta åtgärder för att förbättra möjligheterna till polisskydd.

Riksdagen uppmanade också regeringen att se över hur kvinnojourers och andra ideella organisationers verksamhet kan förstärkas. Detta för att öka skyddet för och stödet till brottsoffer i nära relationer.

Dessutom uppmanade riksdagen i ett tillkännagivande regeringen att stimulera myndigheternas arbete med att inrätta fler barnahus. I barnahus samverkar olika myndigheter, som polis och socialtjänst, under samma tak för att minska påfrestningarna för ett barn som utsatts för våld eller övergrepp.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner om möjlighet till polisskydd för kvinnor som tvingats fly från sitt hem och behöver återvända för att hämta tillhörigheter. Bifall till motion om att se över hur kvinnojourers och ideella organisationers verksamhet kan förstärkas. Bifall till motioner angående barnahus. Avslag på övirga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2014-01-21, 2014-02-04, 2014-02-27

Våldsutsatta kvinnor bör få bättre polisskydd (JuU18)

Kvinnor som misshandlats av en närstående man och lämnat relationen och hemmet kan behöva skydd av polis för att hämta sina tillhörigheter. Detta på grund av risken att återigen utsättas för våld. Justitieutskottet konstaterar att polisen i dag är osäker på i vilken utsträckning man har rätt att erbjuda den hjälpen. Det är inte acceptabelt, anser utskottet. Utskottet föreslår därför att riksdagen ska uppmana regeringen att vidta åtgärder för att förbättra möjligheterna till polisskydd. Förslaget innebär att utskottet delvis säger ja till två motioner från Vänsterpartiet.

Utskottet föreslår också att riksdagen ska uppmana regeringen att se över hur kvinnojourers och andra ideella organisationers verksamhet kan förstärkas. Detta för att öka skyddet för och stödet till brottsoffer i nära relationer. Förslaget innebär att utskottet delvis säger ja till en motion från Socialdemokraterna. Justitieutskottet står enigt bakom förslagen till tillkännagivanden om poliseskort för våldsutsatta kvinnor samt om kvinnojourer.

Dessutom föreslår justitieutskottet att riksdagen i ett tillkännagivande ska uppmana regeringen att stimulera myndigheternas arbete med att inrätta fler barnahus. I barnahus samverkar olika myndigheter, som polis och socialtjänst, under samma tak för att minska påfrestningarna för ett barn som utsatts för våld eller övergrepp. Bakom förslaget står en utskottsmajoritet som består av S, MP, SD och V. Förslaget innebär att utskottet säger ja till motioner från Socialdemokraterna och Miljöpartiet. M, FP, C och KD är positiva till den verksamhet som barnahusen bedriver men reserverar sig mot utskottets förslag. De håller med justitieministern om att det är myndigheterna som ska avgöra om det ska bli fler barnahus och var de i så fall ska finnas.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.