Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el

Skatteutskottets betänkande 2016/17:SkU30

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 maj 2017

Beslut

Sänkt energiskatt för den som producerar egen förnybar el (SkU30)

Energiskatten ska sänkas för fler producenter som tillverkar solel lokalt och i liten skala. Sedan tidigare gäller skattefrihet för den som producerar upp till 255 kW förnybar el. Förändringarna innebär att producenter som har flera små anläggningar som tillsammans producerar 255 kW eller mer får sänkt skatt. Energiskatten sänks från 29,5 till 0,5 öre per kWh.

Det här är ett första steg för att på sikt helt avskaffa energiskatten på solel som framställs i små anläggningar på den plats där elen förbrukas.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna ska börja gälla stegvis, den 1 juli 2017 och den 1 januari 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-04-25
Justering: 2017-05-04
Trycklov: 2017-05-17
Reservationer 2
Betänkande 2016/17:SkU30

Sänkt energiskatt för den som producerar egen förnybar el (SkU30)

Energiskatten ska sänkas för fler producenter som tillverkar solel lokalt och i liten skala. Sedan tidigare gäller skattefrihet för den som producerar upp till 255 kW förnybar el. Förändringarna innebär att producenter som har flera små anläggningar som tillsammans producerar 255 kW eller mer får sänkt skatt. Energiskatten sänks från 29,5 till 0,5 öre per kWh.

Det här är ett första steg för att på sikt helt avskaffa energiskatten på solel som framställs i små anläggningar på den plats där elen förbrukas.

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna ska börja gälla stegvis, den 1 juli 2017 och den 1 januari 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-05-12
Debatt i kammaren: 2017-05-16
4

Beslut

Beslut: 2017-05-17
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 17 maj 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,
2. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,
3. lag om ändring i lagen (2016:1073) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:141 punkterna 1-3.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 75 0 0 8
SD 0 41 0 6
MP 22 0 0 3
C 15 0 0 7
V 18 0 0 3
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 0 2 0 1
Totalt 258 43 0 48


2. Ändrad effektgräns m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3683 av Per Åsling och Mathias Sundin (C, L).

Reservation 2 (C, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (C, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 75 0 0 8
SD 41 0 0 6
MP 22 0 0 3
C 0 15 0 7
V 18 0 0 3
L 0 16 0 3
KD 13 0 0 3
- 2 0 0 1
Totalt 270 31 0 48