Utvecklingen inom den kommunala sektorn

Finansutskottets betänkande 2002/03:FIU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 juni 2003

Beslut

Förlängt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting (FiU19)

Riksdagen sa ja till tre förslag från regeringen i den ekonomiska vårpropositionen: 1) Det tillfälliga sysselsättningsstödet förlängs till 2004. Stödet för 2003 ökas med 300 miljoner kronor. Anledningen är att den ekonomiska situationen i kommuner och landsting är ansträngd. Sysselsättningsstödet infördes den 1 juni 2002 för att trygga sysselsättningen och tidigarelägga nyanställningar inom den kommunala sektorn. 2) Maxtaxan inom barnomsorgen höjs från den 1 januari 2004. Höjningen innebär att avgiften per månad i förskoleverksamheten får vara på högst tre, två och en procent av hushållsinkomsten för det första, andra och tredje barnet. Avgiften får dock inte överstiga 1 260 kronor för det första barnet, 840 för det andra och 420 för det tredje. Avgiften per månad i skolbarnomsorgen får vara på högst två respektive en procent av hushållsinkomsten för det första respektive andra och tredje barnet. Avgiften får dock inte överstiga 840 kronor för första barnet respektive 420 kronor för andra och tredje barnet. 3) Det fasta belopp på 200 kronor som skattebetalarna betalar i skatt på tjänsteinkomsten ska vara en kommunal inkomstskatt även 2004. Sedan 1999 har beloppet varit en kommunal och inte statlig inkomstskatt. Syftet har varit att stärka kommunernas och landstingens ekonomi. Vidare lade riksdagen till handlingarna regeringens redogörelse för utvecklingen inom den kommunala sektorn.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelse 2002/03:102 läggs till handlingarna. Bifall till yrkandena 6-8 i proposition 2002/03:100. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2003-05-08, 2003-05-15, 2003-05-20

Förlängt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting (FiU19)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till tre förslag från regeringen i den ekonomiska vårpropositionen: 1) Det tillfälliga sysselsättningsstödet förlängs till 2004. Stödet för 2003 ökas med 300 miljoner kronor. Anledningen är att den ekonomiska situationen i kommuner och landsting är ansträngd. Sysselsättningsstödet infördes den 1 juni 2002 för att trygga sysselsättningen och tidigarelägga nyanställningar inom den kommunala sektorn. 2) Maxtaxan inom barnomsorgen höjs från den 1 januari 2004. Höjningen innebär att avgiften per månad i förskoleverksamheten får vara på högst tre, två och en procent av hushållsinkomsten för det första, andra och tredje barnet. Avgiften får dock inte överstiga 1 260 kronor för det första barnet, 840 för det andra och 420 för det tredje. Avgiften per månad i skolbarnomsorgen får vara på högst två respektive en procent av hushållsinkomsten för det första respektive andra och tredje barnet. Avgiften får dock inte överstiga 840 kronor för första barnet respektive 420 kronor för andra och tredje barnet. 3) Det fasta belopp på 200 kronor som skattebetalarna betalar i skatt på tjänsteinkomsten ska vara en kommunal inkomstskatt även 2004. Sedan 1999 har beloppet varit en kommunal och inte statlig inkomstskatt. Syftet har varit att stärka kommunernas och landstingens ekonomi. Vidare föreslår utskottet att riksdagen lägger till handlingarna regeringens redogörelse för utvecklingen inom den kommunala sektorn.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.