Utveckling och rättvisa - en politik för storstaden på 2000-talet

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1998/99:AU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 december 1998

Beslut

Mål och inriktning för storstadspolitiken (AU2)

Riksdagen godkände, med vissa kompletteringar, regeringens förslag om mål och inriktning för storstadspolitiken. Det första av de båda målen ska vara att ge storstadsregionerna goda förutsättningar för långsiktigt hållbar tillväxt; storstadspolitiken bör därmed kunna bidra till att nya arbetstillfällen skapas såväl inom storstadsregionerna som i övriga delar av landet. Det andra målet bör enligt riksdagen göras tydligare och kompletteras med orden diskriminerande respektive jämställda . Det andra målet bör därmed vara följande: att bryta den sociala, etniska och diskriminerande segregationen i storstadsregionerna och att verka för jämlika och jämställda levnadsvillkor för storstädernas invånare. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

12 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1998-11-05
Justering: 1998-11-12
Betänkande 1998/99:AU2

Mål och inriktning för storstadspolitiken (AU2)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen, med vissa kompletteringar, godkänner regeringens förslag om mål och inriktning för storstadspolitiken. Det första av de båda målen ska vara att ge storstadsregionerna goda förutsättningar för långsiktigt hållbar tillväxt; storstadspolitiken bör därmed kunna bidra till att nya arbetstillfällen skapas såväl inom storstadsregionerna som i övriga delar av landet. Det andra målet bör enligt utskottet göras tydligare och kompletteras med orden diskriminerande respektive jämställda. Det andra målet bör därmed vara följande: att bryta den sociala, etniska och diskriminerande segregationen i storstadsregionerna och att verka för jämlika och jämställda levnadsvillkor för storstädernas invånare. Utskottet föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om detta. Enligt regeringens förslag ska en storstadsdelegation tillsättas med uppgift att utveckla och samordna den nationella storstadspolitiken. Den organisatoriska formen för delegationen bör enligt utskottet övervägas ytterligare. Utskottet betonar också vikten av erfarenhetsutbyte mellan Storstadsdelegationen och Tvärdelegationen, den delegation som i Regeringskansliet har övergripande ansvar för arbetet med regionala tillväxtavtal.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-11-26
4

Beslut

Beslut: 1998-12-02

Protokoll med beslut